İş Hacmini Gösteren Belgelerin Şartları Taşıması

Karar No              : 2021/UH.II-788

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/576531 İhale Kayıt Numaralı “TDLHZM-992 TPAO Genel Müdürlüğü Merkez Lokal Hizmetleri İşçilik Alımı” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 17.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “TDLHZM-992 TPAO Genel Müdürlüğü Merkez Lokal Hizmetleri İşçilik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gözde Tur. İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2021 tarih ve 8550 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/299 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Anılan istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulan iş hacmini gösterir belgelerin eksik sunulduğu, ayrıca söz konusu belgelerdeki tutarların mevzuatta yer alan kriterleri karşılamadığı,

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi çerçevesinde hazırlandığı anlaşılan İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.3. İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Tekten Grup Taah. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2019 yılına ait ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu tabloda 2019 yılına ait net satışlar tutarının belirtildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu tutarın teyit edildiği, bahse konu iş hacmi tutarlarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (13.281.894,93 x 0,15 = 1.992.284,24 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

E-ihale Dan. Bil. Gıda Tem. Sağ. İnş. Oto. Tic. Ltd. Şti. – Rimens Bil. Med. İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı E-ihale Dan. Bil. Gıda Tem. Sağ. İnş. Oto. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu Beyannamenin ayrıntılı gelir tablosu bölümünde 2019 yılına ait net satışlar tutarının belirtildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu tutarın teyit edildiği, bahse konu iş hacmi tutarlarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (13.281.898,02 x 0,15 x 0,99 = 1.972.361,85 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

Anılan iş ortaklığının özel ortağı Rimens Bil. Med. İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu Beyannamenin ayrıntılı gelir tablosu bölümünde 2019 yılına ait net satışlar tutarının belirtildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu tutarın teyit edildiği, bahse konu iş hacmi tutarlarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (13.281.898,02 x 0,15 x 0,01 = 19.922,85 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

Dnz Grup Tem. Hiz. İnş. Taah. Oto. Med. Hazır Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ekrem Dilmaç Eği. Sos. Hiz. İnş. Gıda Oto Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ata Grup Sos. Hiz. Tem. Gıd. Bil. Pey. İlet. Eğt. Org. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Dnz Grup Tem. Hiz. İnş. Taah. Oto. Med. Hazır Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu Beyannamenin ayrıntılı gelir tablosu bölümünde 2019 yılına ait net satışlar tutarının belirtildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu tutarın teyit edildiği, bahse konu iş hacmi tutarlarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (13.285.786,11 x 0,15 x 0,51 = 1.016.362,64 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

Anılan iş ortaklığının özel ortağı Ekrem Dilmaç Eği. Sos. Hiz. İnş. Gıda Oto Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu Beyannamenin ayrıntılı gelir tablosu bölümünde 2019 yılına ait net satışlar tutarının belirtildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu tutarın teyit edildiği, bahse konu iş hacmi tutarlarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (13.285.786,11 x 0,15 x 0,01 = 19.928,68 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

Anılan iş ortaklığının diğer özel ortağı Ata Grup Sos. Hiz. Tem. Gıd. Bil. Pey. İlet. Eğt. Org. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında serbest muhasebeci mali müşavir tarafından TÜRMOB kaşesi ile kaşelenerek imzalanan 2019 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin sunulduğu, söz konusu Beyannamenin ayrıntılı gelir tablosu bölümünde 2019 yılına ait net satışlar tutarının belirtildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada söz konusu tutarın teyit edildiği, bahse konu iş hacmi tutarlarının ihale dokümanında istenilen yeterlik kriterini (13.285.786,11 x 0,15 x 0,48 = 956.576,60 TL)  karşıladığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, Tekten Grup Taah. A.Ş., E-ihale Dan. Bil. Gıda Tem. Sağ. İnş. Oto. Tic. Ltd. Şti. – Rimens Bil. Med. İnş. Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Dnz Grup Tem. Hiz. İnş. Taah. Oto. Med. Hazır Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ekrem Dilmaç Eği. Sos. Hiz. İnş. Gıda Oto Kir. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Ata Grup Sos. Hiz. Tem. Gıd. Bil. Pey. İlet. Eğt. Org. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklifleri kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, iş hacmini gösterir belgelerin her bir istekli tarafından eksiksiz olarak sunulduğu, ayrıca iş hacmine ilişkin mevzuatta yer alan şartların her bir istekli tarafından sağlandığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle