İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Tanımına Uygun Olması

Karar No              : 2021/UH.II-789

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/692627 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep-Şanlıurfa Oty (O52) 9Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağ Yolu Kesimi (Km:41+948-151+500 Arası) Oty Anagövde ve Bağ Yollarında; Drenaj Sistemleri ve Sanat Yapılarının Bakım ve Temiz İle Yol Rutin Bakım ve Temizlik İşl Yapılması Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gaziantep-Şanlıurfa Oty (O52) 9Bölge Sınırı-Şanlıurfa Doğu Bağ Yolu Kesimi (Km:41+948-151+500 Arası) Oty Anagövde ve Bağ Yollarında; Drenaj Sistemleri ve Sanat Yapılarının Bakım ve Temiz İle Yol Rutin Bakım ve Temizlik İşl Yapılması Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Değer’in 26.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.03.2021 tarih ve 13087 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/475 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirtilen Has Emlak Müşavirlik Orm. Paz. Komisy. San. Tic. Ltd. Şti.nin beyan ettiği iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer verilen “Her türlü yol rutin bakım ve temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” açıklamasına uygun olmadığı, anılan firmanın sadece peyzaj işleri yaptığı, yol rutin bakım ve temizlik işlerini ise yapmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.6 Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her Türlü Yol Rutin Bakım ve Temizlik İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden benzer işin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olduğu ve değerlendirmeye ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olan iş deneyim belgelerinin alınacağı anlaşılmaktadır.

İdare tarafından İdari Şartname kapsamında “Her Türlü Yol Rutin Bakım ve Temizlik İşleri” benzer iş olarak belirlenmiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Has Emlak Müşavirlik Orm. Paz. Komisy. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun “EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi” kısmının doldurulduğu, belgeye EKAP tarafından verilen sayının “2016/205589-2268628-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

Beyan edilen iş deneyim belgesi EKAP üzerinden sorgulandığında, söz konusu belgenin hizmet işinden elde edilen yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, belgeye konu işin Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü’ne gerçekleştirildiği, işin adının “Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak İle Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, Çalılar İle Çim Sahaların Sulama ve Her Türlü Bakımlarının Yapılması Hizmet Alım İşi” olduğu görülmüştür.

Söz konusu iş deneyim belgesine konu 2016/205589 ihale kayıt numaralı ihalenin ilanında yer alan “İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2’nci maddede işin tanımının “1.000 (Bin) Gün Süreyle 9. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Orta Refüj, Kavşak İle Köprülü Kavşaklarda Bulunan Mevcut Fidan, Çalılar İle Çim Sahaların Sulaması ve Her Türlü Bakımları Yapılacaktır.” olarak yapıldığı, bahse konu ihalenin dokümanında yer alan birim fiyat tariflerinde söz konusu iş dahilinde gerçekleştirilecek 33 adet kalem bulunduğu, bunların;

“Pyzj-1 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevlerinde ve Orta Refüjlerde Arazöz İle Fidan ve Çalıların Sulanması,

Pyzj-2 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Diplerinin 50 cm Çapında Çapalanması

Pyzj-3 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Fidan Diplerinin 80 cm Çapında Çapalanması

Pyzj-4 : Yapraklı Ağaçların Yan Dallarının Budanması

Pyzj-5 : Yapraklı Ağaçların Yan Dallarının Budanması ve Tepe Tacının Yapılması

Pyzj-6 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Yabani Otların Temizlenmesi ve Uygun Yere Nakledilmesi

Pyzj-7 : Yanmış ve Elenmiş Çiftlik Gübresi (Kokusuz, Her Türlü Yabancı Maddeden Arı) İle Yoların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Toprağın Gübrelenmesi

Pyzj-8 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Makine İle Çim Biçme ve Biçilen Çimlerin Nakli

Pyzj-9 : Çim ve Çiçeklik Sahalarda Yabani Otların Temizlenmesi ve Uygun Yere Nakledilmesi

Pyzj-10 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Toprağın Çapalanması ve Satıhların El İle Düzeltilmesi

Pyzj-11 : Ahşap Kazık (Herek) Temini (0,00-2,00 Mt Boyunda) ve Fidanların Bağlanması Pyzj-12 : Bitkisel Toprağın Kazılması, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması İle Şevlerde, Bordürle Çevrili Refüjlerde, Eşanjörlerde ve Düz Sahalarda Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Malzeme, İşçilik ve Nakliye Dahil)

Pyzj-13 : Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri İle Orta Refüjlerde Çim Saha Teşkili (Herşey Dahil)

Pyzj-14 : Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15×0,30)(Herşey Dahil)

Pyzj-15 : Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 Cm Kalınlıkta)(Herşey Dahil)

Pyzj-16 : Elenmiş Malzeme İle Sanat Yapıları Temel Tabanına Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum, Çakıl Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz Yanlarında Kum, Çakıl Dolgu Yapılması (Herşey Dahil)

Pyzj-17 : Her Türlü İnşaatta (Köprüler Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Herşey Dahil)(C 16/20 Hazır Beton Harcı İle)

Pyz-18 Nerium Oleander (Zakkum)

Pyzj-19 Pyracantha Coccinea (Ateş Dikeni)  

Pyzj-20 Euonymus Japonica Aurea (Gold Taflan)  

  Pyzj-21 Cornus Sibirica  (Sarı Gövdeli Süs Kızılcığı )

Pyzj-22 Cornus Sibirica (Kırmızı Gövdeli Süs Kızılcığı)

  Pyzj-23 Berberidaceae (Sarı Kenarlı Roket Berberis)

  Pyzj-24 Berberis Thunbergii “Atropurpurea”(Kırmızı Berberis)

Pyzj-25 Forsthia Intermedia (Altın Çanak)

  Pyzj-26 Gaura Onagraceae (Gaura Bitkisi)

Pyzj-27 Robinia Pseudoaacacia(Top Akasya)

Pyzj-28 Platanus Orientalis  (Çınar Ağacı)

     Pyzj-29 Saksılı  Cupressus Arizonica (Aşılı Mavi Servi)

Pyzj-30 : Her Türlü Zeminde ve Kavşak Dönüş Adaları İle Orta Refüjlerde Rulo Çim Saha Teşkili (İşçilik, Nakliye, Hertürlü İşçilik Dahil)

Pyzj-31 : Her Türlü Zeminde ve Kavşak Dönüş Adaları İle Orta Refüjlerde Spring Sulama Sisteminin Tesisi (Kazı, Montaj, Selonoid Vanalar,Bütün Fittingsler, Nakliye, Hertürlü İşçilik Dahil)

Pyzj-32 : Her Türlü Zeminde ve Kavşak Dönüş Adaları İle Orta Refüjlerdeki Peyzaj Alanlarında Kullanılmak Üzere Dolomit Taşı Temini, Nakli ve İş Yerine Teslimi (İşçilik, Her Şey Dahil) (1 Torba=25 Kg)

Pyzj-33 : Her Türlü Peyzaj Alanında Kullanılmak Üzere Kırmızı Volkanik Lav Taşı (Alt Tabaka 0-6 Mm, Üst Tabaka 12-19 Mm ‘Lik ) Temini İşyerine Nakli ,Serilmesi ve Sıkıştırılması ( File, Sulama İle Her Türlü İşçilik Dahil)” şeklinde olduğu görülmüştür.

Başvuruya konu ihalenin birim fiyat tarifleri incelendiğinde ise söz konusu iş dahilinde gerçekleştirilecek 15 adet kalem bulunduğu, bunların; 

“ÖZEL-1 Makine ile her kesit ve genişlikte hidrolik yapıların giriş ve çıkışında dere yataklarının düzenlenmesi

ÖZEL-10 Her kesit ve genişlikte beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinin temizliği.

ÖZEL-11 Her kesit ve genişlikte kuruda veya suda kaplamasız kafa hendeklerinin temizliği.

ÖZEL-12 Drenaj borularının temizliği.

ÖZEL-13 El ile kuruda veya suda her türlü rögar içindeki batak balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemenin temizlenmesi.

ÖZEL-14 Fidan yan dallarının budanması.

ÖZEL-15 Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde ot biçme.

ÖZEL-2 Prekast Küçük Tip (Tip-1) Düşüm Oluğu Yapılması (Herşey Dahil)

ÖZEL-3 El ile kuruda veya suda 1 m² – 3 m² arası kesitteki (1m² hariç, 3 m² Dâhil) kutu veya kemer, menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarının içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi

ÖZEL-4 El ile kuruda veya suda 1 m² ve daha küçük kesitteki kutu veya kemer, menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarının içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi  

ÖZEL-5 Yol boyu kamulaştırma alanlarında kaba çöp temizliği yapılması. (Orta refüj hariç) (Tek Yön, Herşey dahil)

ÖZEL-6 Otoyol güzergahı boyunca orta refüjlerde kaba çöp ve açık kanal temizliği. (Herşey dahil)

ÖZEL-7 120 HP gücünde 7 tonluk damperli kamyon ile bakım işleri yapılması.

ÖZEL-8 Süpürge makinasının (Vakumlu) 1 saatlik ücreti (Takriben 130 HP+81HP gücünde)

ÖZEL-9 Drenaj bacasının kontrolü ve temizliği” şeklinde olduğu görülmüştür.

İtirazen şikâyete konu ihalenin otoyol ana gövde ve bağlantı yollarında drenaj sistemleri ve sanat yapılarının bakım ve temizliği ile yol rutin bakım ve temizlik işlerinin yapılmasına yönelik hizmet alımı olduğu, iş kapsamında prekast düşüm oluğu yapılması, dere yataklarının düzenlenmesi, kenar, refüj ve kafa hendeklerinin, drenaj boru ve bacalarının temizlenmesi, birikinti malzemelerin, rögar ve kaba çöp temizliğinin yapılması, fidan yan dallarının budanması, ot biçilmesi ve damperli kamyon ile bakım işlerinin yapılması gibi işlerin bulunduğu, bahse konu ihalede her türlü yol rutin bakım ve temizlik işlerinin benzer iş olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin ise, yol ağındaki orta refüj, kavşak ile köprülü kavşaklarda bulunan mevcut fidan, çalılar ile çim sahaların sulama ve her türlü bakımlarının yapılmasına yönelik hizmet alım işi olduğu, iş kapsamında fidan ve çalı sulama, çapalama, budama, yabani ot temizleme, gübreleme, çim biçme, prefabrik beton bordür ve parke imal edilmesi ve yerine döşenmesi, çeşitli bitkilerin temin edilmesi, çim saha teşkili, spring sulama sistemi tesisi gibi işlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

  22.03.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ihale işlem dosyası incelendiğinde, söz konusu belgeler içerisinde “Şikayete konu iş deneyim belgesi hakkında ihale komisyonu görüşü” başlıklı bir bilgi notunun bulunduğu, bahse konu bilgi notunda idare tarafından ihale konusu iş ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesine konu işin karşılaştırıldığı, her iki işin ihalesinin de yol içinde bulunan ve yolun bir parçası olan bileşenlerin bakımının yapılması amacıyla gerçekleştirildiği, ihale konusu işte yolun bir bileşeni olan sanat yapıları ve drenaj sistemlerinin bakımının söz konusu olduğu, beyan edilen iş deneyim belgesine konu işte ise yine yolun bir bileşeni olan orta refüj, kavşak ve köprülü kavşakların bakımının bulunduğu, beyan edilen iş deneyim belgesine konu işte yolun bileşeni olan refüj, kavşak ve köprülü kavşaklarının bakımının yapılması nedeniyle bu işinin de yol bakım işi olduğunun tespit edildiği, iş deneyim belgesine konu işe ait ihale dokümanı arasında yer alan Özel Teknik Şartname’nin Bakım İşleri başlıklı kısmının incelendiği, buna göre yolun bileşenleri olan orta refüj, kavşak ile köprülü kavşaklarda bulunan mevcut fidan, çalılar ile çim sahalarının sulanması ve bakımı işlemlerinin rutin olarak gerçekleştirilmesini içerdiği, bu yönüyle de ihalede belirlenen benzer iş tanımının her türlü yol rutin bakım kısmına uygun olduğu, ayrıca işin gerçekleştirilmesi esnasında sürekli olarak temizlik işlerinin yapılması gerektiğinin hem Özel Teknik Şartname hem de Birim Fiyat Tariflerinden tespit edildiği, bu sebeple söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Karayolu Teknik Şartnamesi’nde karayolunun “trafik akışına imkan sağlamak üzere kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeritleri, köprüler, tüneller, her türlü sanat yapıları, koruma yapıları ve diğer alanlar” şeklinde tanımlandığı, başvuruya konu ihale kapsamında drenaj sistemleri ve sanat yapılarının bakım ve temizliğinin, beyan edilen iş deneyim belgesine konu iş kapsamında ise orta refüj, kavşak ve köprülü kavşakların bakım ve temizliğinin söz konusu olduğu, bu açıdan her iki işin de yolun bileşenlerini oluşturan farklı alanların temizlenmesi ve bakımına yönelik olduğu, başvuruya konu ihale ve beyan edilen iş deneyim belgesine konu işe ait birim fiyat tarifleri incelendiğinde söz konusu tariflerde benzer kalemlerin yer aldığının görüldüğü, ayrıca idare tarafından İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş tanımının her türlü yol rutin bakım ve temizlik işleri olarak düzenlendiği ve başvuruya konu istekli tarafından beyan edilen belgenin her türlü yol rutin bakım ve temizlik işi tanımına uygun olduğu, şikayete konu iş deneyim belgesi hakkında ihale komisyonu görüşünde de iş deneyim belgesine konu iş kapsamında temizlik ve bakım işlerinin rutin olarak gerçekleştirildiğinin belirtildiği görüldüğünden ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Has Emlak Müşavirlik Orm. Paz. Komisy. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu ve anılan iddianın yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle