İş Bitirme Belgesinin İhale Konusu İşe Uygun Olmadığı

Karar No              : 2020/MK-334

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/347524 İhale Kayıt Numaralı “Reşadiye İlçesi 2020-2021 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Öğrencilerini 186 İş Günü Üzerinten Taşıma Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Reşadiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/347524 ihale kayıt numaralı “Reşadiye İlçesi 2020-2021 Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Öğrencilerini 186 İş Günü Üzerinden Taşıma Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak De Ar Turizm ve Temizlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1542 sayılı karar ile “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,” karar verilmiştir.

Davacı De Ar Tur. ve Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 08.12.2020 tarih ve E:2020/1792, K:2020/1929 sayılı kararında “… Olayda, yukarıda belirtildiği üzere Selahattin Çardak tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Kelkit Güvenlik Koruma ve Savunma Hizmetleri Ltd. Sti. ile imzalanan 01.05.2018 tarihli sözleşmenin bir araç kiralama sözleşmesi olduğu, bu hususun sözleşmede açıkça belirtildiği, sözleşmede kiralanan araç ile personel taşıma işi yapacağının belirtildiği, ancak bu hususun kiralanan aracın ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir husus olduğu, sırf bu nedenle anılan sözleşmenin mahiyetinin personel taşıma işine ilişkin bir sözleşme olarak nitelendirilemeyeceği, öte yandan anılan sözleşmede şoför ve yardımcılarının maaşlarının da kiracı tarafından karşılanacağının da ayrıca belirtildiği, bu hususun da sözleşmenin bir kira sözleşmesi olduğu, personel taşıma işine ilişkin bir sözleşme olmadığı hususunu güçlendirdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu ihalede yukarıda anılan şartname hükümlerine göre Kamu ve/veya özel sektörde yapılan her türlü öğrenci ve personel taşımacılığı işinin benzer iş olarak kabul edileceği, yukarıda açıklandığı üzere Selahattin Çardak tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşmenin ise bir kira sözleşmesinden ibaret olduğu, personel taşımacılığı işine ilişkin olmadığı, bu nedenle anılan sözleşmenin dava konusu ihale kapsamında benzer iş olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacının dava konusu ihalenin 1, 8 ve 9. kısımlarına istekli olarak katılan Selahattin Çardak’ın kullanmış olduğu iş bitirme belgesinin ihale konusu işe uygun olmadığından bahisle yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

nılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1542 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin 1, 8 ve 9’uncu kısımlarına ilişkin olarak Selahattin Çardak’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle