MADDE 1 – 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) YDS/e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, öğrenim dalları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adresinde ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde YDS/e-YDS’den ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan Kurum tarafından ilan edilen asgari puanı aldığına dair belge sahibi olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan, Kurumca ilan edilen puan veya üstünü aldığını gösterir belge.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yorum Ekle