İmza Sirkülerinin Renkli Fotokopisinin Sunulmuş Olması

Karar No              : 2021/UY.IV-1005

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/128213 İhale Kayıt Numaralı “2021 Orhaneli – Büyükorhan İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Orhaneli – Büyükorhan İlçeleri Altyapı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.05.2021 tarih ve 22991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/842 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; yeterlik bilgileri tablosunda, pilot ortak Muyap Müh. Yapı Nak. En. Gıda İç Dış Tic. Ltd. Şti.nin Ticaret Sicil Gazetesine ilişkin olarak beyanda bulunulmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, Ticaret Sicil Gazetesine ilişkin kontrolün ilgili internet sitesi üzerinden yapılabileceği, diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere dair belgelerin her halükarda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerden talep edildiği, dolayısı ile Ticaret Sicil Gazetesine ilişkin belge üzerinden de bir kontrolün yapılabileceği dikkate alındığında Ticaret Sicil Gazetesine ilişkin olarak beyanda bulunulmasının pratikte bir öneminin olmadığı, özetle henüz belge sunuluş aşamasında olmayan ve mutlak suretle yeterlik belgesi olduğu için idarece fiziki olarak istenecek olan Ticaret Sicil Gazetelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

 ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

…” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi Muyap Müh. Yapı Nak. En. Gıda İç Dış Tic. Ltd. Şti. – Aktürk Kardeşler İnş. Pet. Nak. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının itirazen şikâyet dilekçesi ekinde, iş ortaklığı beyannamesinin sunulduğu, Muyap Müh. Yapı Nak. En. Gıda İç Dış Tic. Ltd. Şti.nin pilot ortak, Aktürk Kardeşler İnş. Pet. Nak. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin de özel ortak olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu dilekçede başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler kapsamında iki adet imza sirkülerinin sunulduğu, özel ortağa ait imza sirkülerinin noter onaylı örneğinin olduğu, fakat pilot ortağa ait imza sirkülerinin aslının ya da noter onaylı örneğinin sunulması gerekirken imza sirkülerinin renkli fotokopisinin sunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca özel ortağın tek başına itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğine ilişkin pilot ortak tarafından yetkilendirildiğine dair bir belgenin de itirazen şikayet dilekçesi ekinde bulunmadığı da görülmüştür.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle