Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2018
Dairesi 5
Karar No 422
İlam No 117
Tutanak Tarihi 9.6.2020
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

İmalatlarının Yerinde İncelemeyle Tespit Edilenden Daha Fazla Miktar Üzerinden Hakedişlere Dahil Edilerek Ödenmesi Suretiyle Kamu Zararına Neden Olunması – Sayıştay Kararı

Revize fiyat

……. ihale kayıt numaralı ……. TL sözleşme bedelli ……. Yapılması İşinde ……. poz numaralı “…….” ve ……. poz numaralı “…….” imalatlarının yerinde incelemeyle tespit edilenden daha fazla miktar üzerinden hakedişlere dahil edilerek ödenmesi suretiyle ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kamu Zararı” başlıklı 71 inci maddesinde kamu zararı; “Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” olarak tanımlanmış ve (a) fıkrasında “İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması” (b) fıkrasında ise “Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması” kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterler arasında sayılmıştır.

Yapılan incelemede, söz konusu iş ile ilgili ……. poz numaralı iş kalemi için, işe ait sözleşmede ve teknik şartnamede 2 adet imalat öngörülmüş olmasına rağmen Denetçi tarafından yerinde yapılan denetim çalışmalarında 1 adet imalat yapılmasına rağmen imalatın 2 adet üstünden hakedişe dahil edildiği; ……. poz numaralı iş kalemi miktarı ile ilgili olarak, işe ait sözleşmede ve teknik şartnamede 10 adet imalat öngörüldüğü, işin devamı esnasında bu iş kalemiyle yapılacak imalat miktarı 787 adede çıkarıldığı, bu durumda iş kalemi miktarının % 20’si ve sözleşme bedelinin % 1’ini aşan bir artış gerçekleşmiş ve iş kaleminin fiyatı 787 adet üstünden revize edilmiş olduğu, ancak yine Denetçi tarafından yerinde yapılan denetim çalışmalarında bu iş kalemiyle ilgili yapılan imalat miktarının 787 adet değil 440 adet olduğunun tespit edildiği, bu iş kaleminden yapılan imalat miktarının 440 adet olduğunun tespiti üzerine revize fiyatı yenilemek gerektiği, 787 adet sorti üstünden hesaplanan revize fiyat ……. TL iken 440 adet sorti üstünden hesaplanan revize fiyatın ……. TL olarak hesaplandığı, her 2 iş kalemindeki eksik imalat da kontrol teşkilatı üyelerince tutulan tutanakla tevsik edildiği görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu imalatın eksik yapılması ve revize fiyatın fazladan hesaplanarak ödenmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği, sorumluların savunmalarından ise oluşan kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, ……. Yapılması İşinde ……. poz numaralı “…….” ve ……. poz numaralı “…….” imalatlarının yerinde incelemeyle tespit edilenden daha fazla miktar üzerinden hakedişlere dahil edilerek ödenmesi suretiyle oluşan ……. TL kamu zararı, ahizi ……. Ltd. Şti’den …….. tarihli hakedişten mahsuben tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle