11. Hukuk Dairesi         2018/1070 E.  ,  2019/2957 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 27/12/2017 tarih ve 2017/280-2017/653 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin dahili davalı MEB vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkilli ile davalı arasında 03.09.2012 tarihinde “ilköğretim öğrencileri taşıma hizmeti alım işine ait sözleşme” imzalandığını, müvekkilinin 08.07.2013 tarihli iş bitirme belgesi ile işini tam ve kusursuz olarak teslim ettiğini, sözleşmenin 344.000,00 TL götürü bedel üzerinden yapıldığını ve bu bedele KDV’nin dahil olmadığının belirtildiğini, davalı tarafından KDV hariç olmak üzere toplam 298.814,58 TL ödeme yapıldığını ve sözleşme tutarından ihtarnameye rağmen ödenmeyen bedelin 45.185,42 TL olduğunu ileri sürerek 45.185,42 TL’nın kesin kabul tarihi olan 08.07.2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı … Kaymakamlık vekili; davacıya taşıma işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildiğini, … Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği gereğince de yapılan şartname ve sözleşmede belirtildiği gibi taşınan öğrencilerin e-okul sisteminde taşıma bilgilerinin girilerek her ay sonunda ilgili taşıma merkezi müdürleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen aylık takip puantaj çizelgelerine göre ödeme yapıldığını, taşınmayan öğrencilerin bedellerinin ödenemeyeceğini, savunarak davanın reddini istemiştir.

Dahili davalı MEB vekili; zaman aşımı ve görev itirazında bulunarak ihalenin İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapıldığını, müvekkiline bağlı okullardan gelen yükleniciye ait araç ve şoförlerin puantaj kayıtlarıyla imza sirkülerinin günlük alındığını, okullardan gelen puantajlara göre ödeme yapıldığını, verilen fiyatın öğrenci sayısı, araç sayısı ve 180 iş günü üzerinden belirlendiğini, araçların aylık hizmet verdikleri iş günü kadar ödeme yapıldığını, davacıdan yapılan kesintilerin sözleşmenin 8. maddesi ve hizmet işleri genel şartnamesinin 32 ve 34. maddelerine uygun olduğunu, taşıma yönetmeliği ve sözleşmeye göre taşınmayan öğrencilerin ücretlerinin ödenmeyeceğini, bu yönüyle talebin hukuki dayanağının olmadığını, davacının düzenlediği faturaların ödendiğini, bunlar dışında fatura düzenlenmediğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya göre; dava konusu taşımaya ilişkin faturaların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına düzenlendiği, … Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği gereğince, yönetmelik hükümlerinin … tarafından yürütüleceği, anılan yönetmelik hükümlerine göre açılan ihale sonrası imzalanan sözleşmeden kaynaklanan işbu davada husumetin …’na karşı yöneltilmesi gerektiği anlaşılmakla husumetin Milli Eğitim Bakanlığına yöneltilmesi sağlanarak taraf teşkilinin sağlandığı, davalı … yönünden husumet bulunmadığı, bilirkişi raporu uyarınca sözleşme götürü bedelli olup KDV hariç 344.000 TL olarak bedelin belirlendiği, davacının KDV alacağının 18.017,85 TL, idare tarafından ödenen 316.832,99 TL mahsup edildiğinde bakiye sözleşme alacağının 27.167,01 TL olmak üzere toplam 45.184,86 TL olduğu, davacıya yapılan ödemenin sözleşmede belirtildiği üzere öğrencilerin e-okul sisteminde taşıma bilgileri girilerek her ay sonunda ilgili taşıma merkezi müdürleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen aylık takip puantaj çizgilerine göre ödeme yapılacağının herhangi bir şekilde sözleşme eklerinde bulunmadığı, davacıya ödemenin eksik yapıldığı, yapılan ödemenin sözleşmedeki bedeli karşılamadığı gerekçesiyle davalı … yönünden açılan davanın husumetten reddine, davalı MEB yönünden açılan davanın kısmen kabulü ile 45.184,86TL’nın 08.07.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, dahili davalı MEB vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, dahili davalı MEB vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, dahili davalı MEB vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, dahili davalı MEB’den harç alınmasına yer olmadığına 15/04/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle