Karar No              : 2017/MK-485

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/157728 İhale Kayıt Numaralı “2017 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama Ve Bsk (Bitumlu Sıcak Karışım) Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2017/157728 IKN’li “2017 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Genç İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 09.08.2017 tarihli ve 2017/UY.III-2211 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,”  karar verilmiştir.

Davacı Genç İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesinin 27.10.2017 tarihli ve E:2017/2809, K:2017/3027 sayılı kararı ile “…1- Davacının yaklaşık maliyetin hesaplanış şeklinin yanlış olduğu, ihale dokümanının sağlıklı teklif vermeye uygun olmadığı, ön/kesin projeler hazırlanmaksızın ihaleye çıkıldığı, KGM tarafından hazırlanan pozların kullanılmadığı yönündeki iddiasının Kamu İhale Kurulu tarafından süreaşımı nedeniyle reddi yönünden incelenmesinden;

2017 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama ve BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması İşi ihalesinde ilk oturumun 29105/2017 tarihinde yapıldığı, ihale komisyonunun 19.06.2017 tarihinde kararını verdiği ve kesinleşen ihale komisyonu kararının davacıya 22.06.2017 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine davacı şirketin 03.07.2017 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 12.07.2017 tarihinde şikâyet başvurusunun reddedildiğini davacıya tebliğ etmesi üzerine davacının 24.10.2017 tarihli dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Her ne kadar davalı Kurum tarafından davacının itirazen şikâyet başvurusunun bu kısmına yönelik olarak; dava konusu ihalede ilk oturumun 29.05.2017 tarihinde yapıldığı ve davacının bu tarihte isteklilerin özelliklerini, teklif fiyatlarını ve yaklaşık maliyeti öğrendiği, bu öğrenme tarihinden itibaren on gün içinde şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiğinden bahisle davacının başvurusunun bu kısmı süre yönünden reddedilse de, aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ilgililer açısından hak doğuracak ve hukuki durumlarında değişiklik meydana getirecek işlemlerde bildirim zorunluluğu bulunduğu, ihale komisyonu kararının istekliler huzurunda açıklanmasının bildirim olarak kabul edilemeyeceği, dolayısıyla şikâyete yol açan durumun farkına varılma tarihi olarak bu tarihin esas alınamayacağı ihalelere yönelik mevzuat açısından sürelerin kişiler hakkında sonuç doğuracak durumların tebliği tarihinden itibaren başlayacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemin birinci iddiaya yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesi birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 09.08.2017 tarihli ve 2017/UY.III-2211 sayılı kararının başvuru sahibi isteklinin 1’inci iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle