Karar No              : 2020/MK-336

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/183634 ihale kayıt numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.08.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1437 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 03.12.2020 tarihli ve E:2020/2203, K:2020/1937 sayılı kararı ile “Uyuşmazlıkta, davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının her birinin ayrı hukuki sebebe dayandığı dikkate alındığında, dava konusu işlemin her bir iddiaya ilişkin kısmı yönünden ayrı ayrı hukuki değerlendirme yapılması gerekmiştir.

3) İhale üzerinde bırakılan firmanın kesinleşmiş damga vergisi borcu olması sebebiyle sözleşme imzalanmasının hukuka aykırı olduğu iddiasına yönelik değerlendirmede; …

Davalı idarece söz konusu iddia üzerine yapılan değerlendirmede, ihale üzerinde kalan isteklinin vergi borcu olmadığına dair 11.05.2020 tarihli belgeyi ihaleyi yapan idareye sunduğu, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılan sorgulamada belgenin doğrulandığı, ayrıca istekli tarafından damga vergisini ödediğini gösterir 10.07.2020 tarihli tahakkuk fişinin ibraz edildiği, sözleşmenin imzalandığı 13.07.2020 tarihinde ilgili isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığının da teyit edildiği, bu nedenle iddianın yerinde olmadığı belirtilmiştir.

Uyuşmazlıkta, ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında 07.07.2020 tarihli ihbar mektubu üzerine TÜBİTAK tarafından inceleme başlatıldığı, yapılan inceleme kapsamında istekli hakkında Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden bilgi ve belge talep edildiği, ilgili Vergi Dairesi’nce söz konusu talebe cevaben yazılan 10.08.2020 tarihli yazıda, geçmiş dönemdeki ihalelerden kaynaklı damga vergisi borçlarının bulunduğu ancak tahsilatının bulunmadığının belirtildiği, bunun üzerine TÜBİTAK tarafından ihale üzerinde bırakılan şirketin ödemesi gereken damga vergisini usulüne uygun ödemediği ve ihale makamına yanıltıcı belgeler sunduğunundan bahisle ilgili şirket hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu görülmektedir.

Olayda, ihale üzerinde bırakılan Erensoy Turizm Taş. Hiz. Ltd. Şti.’nin ihalenin yapıldığı 11.05.2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması gerektiği açık olup, davacı şirketin iddiaları çerçevesinde anılan belgenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılarak söz konusu tarihten sonra ilgili şirketin ödenmemiş herhangi bir vergi borcu bulunup bulunmadığının tespiti yoluna gidilmesi gerekirken, ilgili şirketin sunduğu belgenin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden sorgulanarak doğrulandığından bahisle eksik incelemeye dayalı olarak davacı şirketin iddiasının yerinde görülmeyerek reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Yorum Ekle