İlana Ve Ön Yeterlik Veya İhale Dokümanına Yönelik Başvurularda, Şikâyet Dilekçesi Ekine İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösterildiğine İlişkin Belge Eklenmesi Zorunludur

Karar No              : 2019/UH.I-1766

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/565927 İhale Kayıt Numaralı “Diyaliz Merkezi İçin Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 11.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Diyaliz Merkezi İçin Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.12.2019 tarih ve 53258 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1592 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

Şikâyete konu ihalenin Teknik Şartname maddelerinin aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin talep edildiği;

1) Televizyonların, aparatların, uydulama sistemlerin, kulaklıkların, uzaktan kumandaların v.b. gerekli diğer donanımların yüklenici firma tarafından montajının yapılması, çalışır halde bulundurulmasının yüklenici firma tarafından sağlanması şeklinde düzenleme yapılması,

2) Teknik Şartname’nin 2’nci maddesine “…hasta taşıma işlemi için gerekli Erzurum Büyük Şehir belediyesi tarafından düzenlenmiş EK-1A belgesi bulunmalı ve ihale dosyasında sunulmalıdır…” ifadesinin ilave edilmesi,

3) Teknik Şartname’nin 12’nci maddesinin “teknik personelin hastane diyaliz biriminde cihazlara anlık müdahale edebilecek yakınlıkta ve haftalık 45 saat çalışma zamanın tamamını hastane bünyesinde olacak şekilde…” şeklinde değiştirilmesi,

4) Teknik Şartname’nin “Ünitenizde Kullanılacak Malzemeler” başlıklı Diyalizör Teknik Şartnamesi bölümünde yer alan;

a) 2’nci maddede yer alan “polysülfon” ibaresinin şartnameden çıkartılması ve maddenin “Dializörün membran materyali, tam sentetik maddelerden yapılmış ve kuru tip dializör olmalıdır.” şeklinde değiştirilmesi,

b) 7’nci maddenin “Dializörün yüzey alanı sınırları (1.4-2.2 m2) arasında, Kuf değerleri 38-82 ml/h arasında olacaktır.” şeklinde değiştirilmesi,

c) 9’uncu maddenin “Dializör kan akımı maksimum 200-500 ml/dk, dializat akımı 400-600 ml/dk arasında fonksiyon gösterebilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi,

d) 10’uncu maddede yer alan “inline buhar” sterilizasyon yönteminin belli markaya yönelik olduğu, kısıtlamaya gidildiği, Sağlık Bakanlığı’nın dializörler sterilizasyon yöntemleri için yapılan genelgede steril yöntemlerinde kısıtlama yapılmamasının hükme bağlandığı, bu sebeple şartnamede yazılı steril yönteminin “inline buhar, gamma, elektrobim” yöntemlerinden biri ibaresinin eklenmesi ve 10’uncu maddenin “Dializör steril ambalajlarda, sterilizasyon ve teknik özellikleri diyalizör üzerinde belirtilmiş.” şeklinde değiştirilmesi,

e) 11’inci maddenin diyalizör metrekare aralıklarında firmalar arasında farklılık olması sebebiyle;

5) Teknik Şartname’nin Arter/Ven Set Teknik Özellikleri bölümünde yer alan 2’nci maddenin “Arter tarafında heparin hattı, olmalıdır. İhtiyaç oluşması durumunda ven tarafında kullanılmak üzere protemin hattı için ek aparat verilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi,

6) Teknik Şartname’nin Fistül İğnesi Teknik Şartnamesi bölümünde yer alan 2’nci maddenin “Fistül iğneleri 14-17 gauge arası olmalıdır.” şeklinde değiştirilmesi,

7) Teknik Şartname’nin Hemodiyaliz Cihazı Teknik Şartnamesi bölümünde yer alan;

a) Birinci paragrafın “Ünitemizde kullanılmak üzere, ünitede kullanılan marka/model hemodiyaliz cihazının teknik özelliklerini taşıyan 6 adet HD cihazı tesise kurulacaktır. Cihazın kendi üzerinde modüler olan veya olmayan tansiyon ve nabız ölçümü yapabilen BPM cihazı olmalıdır. Bu tansiyon aletinden üniversitemizin mülkiyetinde bulunan 29 adet cihaza da montajı yapılarak kullanıma sunulacaktır.” şeklinde değiştirilmesi,

b) 11’inci maddenin “Cihazın heparin pompası mikroprosesör veya mekanik kontrollü olmalı, enjeksiyon hızı 0,1-9,9 ml/saat arasında ayarlanabilmeli ve monitörde izlenebilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi,

c) 12’nci maddenin “Cihazın heparin pompası 0.1 ile 9.9 ml/saat aralıklarında ayarlanabilmeli” şeklinde değiştirilmesi,

d) 30’uncu maddenin “Cihazın kan pompası çapı 3,5-10 mm arasında her hangi bir değerde olmalı ve kolaylıkla ayarlanabilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi,

e) 41’inci maddenin “Cihazın kendi üzerinde modüler olan veya olmayan tansiyon ve nabız ölçümü yapabilen bpm cihazı olmalıdır.” şeklinde değiştirilmesi,

f) 35’inci maddenin tek bir firmaya ait cihazı ve rekabet şartlarını ortadan kaldırması sebebiyle, şartnameden tamamıyla çıkartılması gerektiği,

Ayrıca ülke sınırları içerisinde diyaliz hizmet alımı yapan kurumlar dikkate alındığında tüm iller bazında hizmet katılımı sağlayan ve rekabet eden iki firmanın olduğu, hazırlanan Teknik Şartname maddeleri ile tek firmanın işaret edildiği ve kendilerinin ihaleye katılımının ortadan kaldırıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi…” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş olup, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in ekinde yer alan “Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği”nin Ekler kısmındaki “Not” başlığı altında “3- İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Diyaliz Merkezi İçin Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: Diyaliz Merkezi İçin 26.000 seans Hemodiyaliz Hizmeti (24 ay) alımı Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü” düzenlemesi yer almaktadır.

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen değişikle, ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihale konusu alanda faaliyette bulunup bulunmadığının tespiti için ihaleyi yapan idareye sunulan şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, söz konusu Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren idareye şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgeyi eklemesi gerekmektedir.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihale işlem dosyasında yer alan dizi pusulasında başvuru sahibi isteklinin ihale dokümanına itiraz dilekçesi ve eklerinin 7 sayfadan oluştuğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 20.11.2019 tarihinde indirdiği, ihale dokümanına yönelik olarak 20.11.2019 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, şikâyet dilekçesi ekinde imza sirküleri, vekaletname, imza beyannamesi ve e-imza kullanılarak ihale dokümanının indirildiğine ilişkin formun bulunduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi istekli tarafından şikâyet dilekçesi ve eklerine ilişkin olarak sunulan dizi pusulasından da anlaşıldığı üzere, şikâyet dilekçesi ekinde yer alan belgeler içerisinde ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin bir belgenin eklenmediği anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikâyet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur.” hükmü gereğince başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle