BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/619817 İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreli 25 Kısım Halinde 3449 Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından yapılan  2020/619817 ihale kayıt numaralı “36 Ay Süreli 25 Kısım  Halinde 3449 Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Ulusal Özel Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.01.2021 tarihli ve 2021/UH.I-233 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Ulusal Özel Güv. ve Kor. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 09.04.2021 tarihli ve E:2021/438 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği bahse konu Ankara 5. İdare Mahkemesi kararının uygulanmasını teminen alınan 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-192 sayılı Kurul kararı ile “Kamu İhale Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 2021/UH.I-233 sayılı kararının 2’nci ve 3’üncü iddialar ile ilgili kısmının iptaline ve anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verildiği anlaşılmıştır.

Ankara 5. İdare Mahkemesinin kararının temyiz incelemesi sonucunda verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.07.2021 tarihli ve E:2021/2356, K:2021/2701 sayılı kararında “…ihale konusu özel güvenlik hizmeti kapsamında kullanılacak olan haberleşme cihaz ve donanımlarına ilişkin giderlerin, ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunlu olan malzeme giderlerinden olmadığı, Tebliğin 78.30. maddesinin (ç) bendinde yer alan “bu nitelikteki genel giderler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, personel giderlerine dâhil olduğu ve %4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı anlaşılan söz konusu gider kalemine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Öte yandan, Teknik Şartnamenin 14.2. maddesinde öngörülen denetim için kullanılacak personel ve araçlar için ayrı bir iş kalemi açılması gerektiği iddiası yönünden, özel güvenlik görevlilerinin gözetim, denetim ve kontrolünü düzenleyen maddenin, idarece alımı yapılan hizmetin kapsamı ve işin doğası gereği asıl işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından yerine getirilmesi gereken talî işlerden olduğu, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasını ve alımı yapılan hizmetin aksamamasını sağlama adına getirilen kuralın meydana getirdiği maliyetin %4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içerisinde yer aldığı ve söz konusu gider kalemine ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasının zorunlu olmadığı, Tebliğin anılan maddesinde önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen genel giderlerin, sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edileceği ve teklif fiyata dâhil giderler kapsamında değerlendirilebileceği belirtildiğinden, dava konusu hizmet alımı ihalesinde önemli bir bileşen olmayan denetimde kullanılacak personele ve araçlara ilişkin maliyetin genel giderler içerisinde değerlendirilebileceği, nitekim, denetim için kullanılacak araca ait her türlü yakıt, şoför ve diğer masrafların yüklenici tarafından karşılanacağının Teknik Şartname’de açıkça düzenlendiği anlaşıldığından, söz konusu gider kalemine ilişkin olarak da birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, davacının ikinci ve üçüncü iddiaları yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısımlarının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-192 sayılı kararının iptaline

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 27.01.2021 tarihli ve 2021/UH.I-233 sayılı kararının hukuki geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle