İhalenin İptalinde İdarenin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi

Karar No              : 2021/UM.II-1152

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/104891 İhale Kayıt Numaralı “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (Gaski) Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi tarafından 03.05.2021 24.05.2021 tarih ve 24297 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/915 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin,  beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeler istendikten sonra gerekçe gösterilmeksizin iptal edildiği, idarenin iptal işleminin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Aynı Kanun’un 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. 

Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü

56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; EKAP üzerinden elektronik ortamda teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalenin Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (Gaski) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi” olduğu, söz konusu ihaleye 2 isteklinin katıldığı, 27.04.2021 tarihli ihale komisyonu kararına göre 2 isteklinin de teklifinin geçerli kabul edildiği ve ihalenin başvuru sahibi Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı,

29.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’nda ise “Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede, ‘Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması ile Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi’nin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince iptaline ve daha uygun olan ikili anlaşma ile elektrik alımına devam edilmesine… ” ifadelerine yer verilerek ihalenin iptaline karar verilmiştir.

İhalenin iptaline ilişkin olarak 29.04.2021 tarihinde EKAP üzerinden yapılan tebligatta;

“Kamu İhale Kanununu 39.maddesi gereğince ihale, ihale yetkilisi tarafından iptal edilmiştir.

Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde idaremize şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.

4734 Sayılı kanunun 41.maddesi hükmüne göre bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

İhalenin iptaline ilişkin tebligatta iptal gerekçesinin belirtilmediği görülmektedir.

4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi ihalenin ihale komisyonu kararı ile 40’ıncı maddesi ise ihale yetkilisi tarafından iptalini hükme bağlamaktadır. İnceleme konusu ihalenin ihale komisyonu kararı alındıktan sonra Kanun’un 40’ıncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile iptal edildiği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idarenin iptal gerekçesi ile sınırlı yapılan incelemede; ihalenin iptali işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif gerekçelere dayanması gerektiği, iptale ilişkin   Yönetim Kurulu Kararı’nda “ikili anlaşma ile elektrik alımına devam edilesi ”şeklindeki gerekçenin ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte değerlendirilemeyeceği, alım usulüne ihale onay belgesinin alınması ile idarece karar verildiği,  ihalede oluşan tekliflerin idarece belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu, 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde  yer  alan temel ilkelerden saydamlık, rekabet, güvenirlik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı hareket edildiğine yönelik somut bir idare tespiti bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin  iptali  işleminin anılan Kanun’un 40’ıncı maddesinde ihalenin iptali  hususunda idareye verilen yetki kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu, bu nedenle ihalenin iptali  kararının iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle