kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar

Karar Tarihi : 07.02.2024

Karar No : 2024/UM.I-234

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Harran Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1075767 İhale Kayıt Numaralı “KDV Teşvik Kapsamında Tıbbi Cihaz, Anjiyografi Tüpü ve Hasta Yatağı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Harran Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 10.11.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kdv Teşvik Kapsamında Tıbbi Cihaz, Anjiyografi Tüpü ve Hasta Yatağı” ihalesine ilişkin olarak Promedis Medikal Çözümler Servis ve San. Tic. A.Ş. tarafından 29.01.2024 tarih ve 129458 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/148 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; itirazen şikayet başvuruları neticesinde 10.01.2024 tarihli ve 2024/UM.I-80 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, bu kararın 18.01.2024 tarihinde tebliğ edildiği, idare tarafından 18.01.2024 tarihli ve 3 sayılı yazısı ile ilgili ihalenin 3’üncü kısmı olan “Gelişmiş Yoğun Bakım Mekanik Ventilatör Cihazı” için teklif etmiş oldukları ürünün bedelinin belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması gerekçesi ile ihalenin bu kısmının iptal edildiği; kısmın yaklaşık maliyetinin 15.062.500,00 TL olarak belirlendiği, ihale tarihi olan 10.11.2023 tarihi ile başvuru tarihi arasında 1 Amerikan Dolarındaki kur farkının 1,74 TL olduğu, bu durumda idarenin yeni yapacağı bir ihale ile aynı şartname ile aynı ürünü en az 16.310.044,47 TL’ye alabileceği, teklif fiyatları ile yaklaşık maliyet arasında 310.000,00 TL gibi ihale komisyonunun kabul edebileceği aralıkta bir fark bulunduğu, aynı ihalenin 4’üncü kısmı olan “Hastabaşı Monitör” için belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesine rağmen anılan kısmın Draeger Medikal Tic. ve Ser. A.Ş.nin uhdesinde bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edilmesi kararının kamu yararına karar alma ilkesi ile çeliştiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde idarelerin Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı; yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi hususunda; öncelikle yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığının, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığının ve teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi gerektiği, akabinde teklifler yaklaşık maliyete göre mukayese edilerek ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak teklif fiyatlarının uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklilerin belirlenebileceği veyahut verilen teklif fiyatlarının uygun bulunmaması halinde ise ihalenin iptaline karar vermek hususunda idarenin takdir yetkisine sahip olduğu belirtilmiştir.

İtirazen şikâyete konu ihalenin 3’üncü kısmı olan “Gelişmiş Yoğun Bakım Mekanik Ventilatör Cihazı” alımına ilişkin yaklaşık maliyetin 15.062.500,00 TL olarak açıklandığı, başvuru sahibi istekli Promedis Med. Çözümler Serv. ve San. Tic. A.Ş.nin teklifinin 15.372.500,00 TL olduğu ve 23.11.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, itirazen şikayet üzerine alınan 10.01.2024 tarihli ve 2024/UM.I-80 sayılı Kurul kararına istinaden ihale üzerinde bırakılan Draeger Medikal Ticaret ve Servis A.Ş.nin teklifinin ise değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup, ilk ihale komisyonu kararı gereği teklifi ilgili kısmın yaklaşık maliyetinin üzerinde iken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği dikkate alındığında gelinen aşama itibarıyla tek geçerli teklif sahibi isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinin Kanun’un temel ilkelerine uygun olmadığı; öte yandan diğer iptal gerekçesi olan ödeneğin teklifleri karşılayamaması hususuna ilişkin olarak ise ödenek yetersizliğine ilişkin idarece detaylı ve açıklayıcı bir tespitin yapılmadığı görüldüğünden idarenin ihalenin 3’üncü kısmının iptali kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) İdarenin ihalenin 3’üncü kısmının iptali kararının iptaline,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.