İhalenin İdarece İptaline İlişkin Kararlardan, Sadece Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Üzerine Alınanların İtirazen Şikâyete Konu Edilebileceği

Karar No              : 2021/UY.IV-999

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/130504 İhale Kayıt Numaralı “Sakarya İli Akyazı İlçesi Spor Komleksi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Akyazı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 13.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sakarya İli Akyazı İlçesi Spor Komleksi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.05.2021 tarih ve 22239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/810 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; geçerli rekabet şartlarının oluşmadığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, fakat ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, 12 adet ihale dokümanı indirilip 3 adet teklif sunulduğu göz önüne alındığında bahse konu ihalede rekabet şatlarının oluşmadığının öne sürülemeyeceği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir.

          Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihalenin 13.04.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, 15.04.2021 tarihinde ihale komisyonunu kararı ile ihalenin iptali kararı alındığı, ihalenin iptaline “…İhale komisyonumuz beyan edilen bilgilere göre geçerli tek teklifin kalması nedeniyle ihalede yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı kanaatine varmış olunduğundan yaptığı değerlendirme sonucunda ihalenin iptal edilmesine

   Oybirliği ile karar verilmiştir.”  gerekçesinin gösterildiği, iptal kararının da 19.04.2021 tarihinde isteklilere tebliğ edildiği tespit edilmiştir. 

İhaleyi gerçekleştiren idareden 05.05.2021 tarihli ve E.2021/8121 sayılı yazı ile ihalenin iptali kararı öncesinde söz konusu ihaleye ilişkin olarak herhangi bir şikayet başvurusunun olup olmadığı hususunda bilgi ve belgeler talep edilmiştir. Yazılı talebimiz üzerine idare tarafından gönderilen 06.05.2021 tarihli ve E-86119080-755.02.07-4018 sayılı yazıda yer alan açıklamalardan iptal kararından önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunun olmadığı anlaşılmıştır. 

Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu ihalede ihalenin iptal edilmesinden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle