İhalenin Birden Fazla Kısmına Tek Bir Aşırı Düşük Teklif Savunması Gönderilmiş Olması Nedeniyle Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2021/UH.I-720

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/52583 İhale Kayıt Numaralı “Görüntüleme Sonuç Hizmet  Alımı” İhalesi (5. KISIM)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 16.06.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Görüntüleme Sonuç Hizmet  Alımı” ihalesine ilişkin olarak Attila Özel Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 08.08.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.08.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.08.2014 tarih ve 27901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 03.03.2021 tarihli ve 2021/MK-95 sayılı Kurul kararı doğrultusunda yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2562-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 4.27’nci maddesinde istenen teknik şartname uygunluk belgesi hazırlanırken işin önemine uygun hassasiyet gösterilmediği, mevzuata uygun olarak sunulması gereken belgelerin, orijinal katalogların Türkçe veya onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte sunulmadığı, ayrıca Teknik Şartname’de belirtilen hususları içeren uygunluk belgelerinin antetli kağıtta, yetkili kişi ya da kişilerce kaşeli ve imzalı olarak sunulmadığı,

Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

6 Kısım 78.174.636 Puan, 470.364 Tetkik Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Çukurova Dr.Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi, Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

h.1) Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi için;

 İdarece talep edilen cihazların teklif edilen ürünlerin ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal katalogları veya fotoğrafları veya benzeri tanıtım materyalleri ihale dosyasında teklifleriyle birlikte sunulmalıdır.

 h.2) İdarece tüm hastaneler için talep edilen cihazların, teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifleriyle birlikte( CD ortamında veya yazıcı çıktısı alınmış olarak) sunulmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. İhale Dokümanı CD olarak ya da zorunlu hallerde doküman olarak da verilebilir.

2. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi için;

Yüklenici firma teklif ettiği cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine tek tek ve Türkçe cevap vermelidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin  “Hizmetin yapılış şekli” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. Yüklenici MANYETİK REZONANS (MR), BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT), DİJİTAL SKOPİ, DİJİTAL RÖNTGEN, MAMOGRAFİ, KEMİK DANSİTOMETRİ hizmetleri için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yüreğir ve Seyhan Araştırma Uygulama Merkezi yerleşkelerinde tadilatlarını yapıp, montaj yerinin hazırlanması, tefrişi, havalandırması, cihazların hizmet sunabilir duruma getirilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

4.2.Yükleniciye, cihazların kurulması için gerekli tadilat ve montaj için 90 (Doksan) gün süre verilecektir.

4.3.Yükleniciden cihazların kurulduğu bina için kira alınmayacak, cihazların işletilmesi için gerekli su ve elektrik hastane tarafından karşılanacaktır.

4.4.Yüklenici 1 (bir) adet MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZI , 3 (üç) adet MULTİSLİCE BT CİHAZI , 1 (bir) adet MAMOGRAFİ CİHAZI , 1 (bir) Adet DİJİTAL SKOPİ CİHAZI , 1 (bir) adet KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI , l(bir) adet RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI , 6 (altı) adet DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI, 4 (dört) adet İŞ İSTASYONUNU Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kuracaktır. Hizmet için kurulacak cihazlar sözleşme süresince 10 (on) yaşını aşmayacaktır.

4.5.Yüklenici; hastanenin taşınabilir röntgen cihazı tarafından elde edilen görüntülerin PACS sistemine aktarılabilmesi için 2 (iki) adet CR (computed radiography) cihazı, 10 (on) adet 35 x 43 cm, 10 (on) adet 24 x 30 cm fosfor plaka, 15 (on beş) adet 24 x 30 cm, 15 (on beş) adet 35 x 43 cm, 15 (on beş) adet 35 x 35 (kaset) verilecektir.

4.12. MR, BT, MAMOGRAFİ ve SKOPİ tetkiklerine ait görüntüler yüklenici firma tarafından CD ortamında (CD boyutunu aşan tetkikler DVD’ye) kaydedilip tetkik raporlandınldıktan sonra hastaya verilecektir. Direk grafi ve kemik dansitometriye ait görüntü ve veriler ise idarenin gerekli gördüğü her durumda yüklenici firma tarafından CD ortamında kaydedilip hastaya verilecektir.Sarf malzemesi yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Adli vakalarda ve tetkiki isteyen doktorun (cerrahi planlanan bazı hastalar için) gerekli gördüğü durumlarda görüntüler yüklenici firma tarafından filme basılıp verilecektir.

4.27.Yüklenici firma teklif ettiği cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine tek tek ve Türkçe cevap vermelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi Attila Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin başvuruya konu ve kısmi teklife açık olan  “Görüntüleme Sonuç Hizmet Alımı” ihalesinin 5’inci kısmı olan “Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Görüntüleme Hizmet Alımı”na teklif verdiği, başvuru sahibinin şikayet başvurusunun bu kısma ilişkin olduğu, ihalenin 5’inci kısmına başvuru sahibi Attila Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte Benefit Tıbbi Cihazlar Sağlık Hiz. Dan. ve Tic. A.Ş olmak üzere 2 istekli tarafından teklif verildiği görülmüştür.

24.07.2014 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında, ihalenin şikayete konu 5’inci kısmı olan “Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Görüntüleme Hizmet Alımı”na ilişkin Teknik Şartname’nin “5.6 Dijital röntgen cihazı” kısmında yer alan 5.6.16’ncı maddesinde “Röntgen tüpünde anot ısı kapasitesi en az 600.000 (altı yüz bin) HU, Haube ısı kapasitesi en az 1.200.000 ( Bir milyon iki yüz bin) HU olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, Attila Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından bu maddeye ilişkin olarak sunulan Samsung marka XGEO GU60 model dijital röntgen cihazına ait Teknik Şartname’ye uygunluk beyanının 5.6.16’ncı maddesinde “Röntgen tüpünde anot ısı kapasitesi en az 300.000 (üçyüzbin) HU, Haube ısı kapasitesi en az 1.250.000 (Bir milyon ikiyüz elli bin) HU’dur.” denildiği, Teknik Şartname’de röntgen tüpünde anot ısı kapasitesi en az 600.000 (altı yüz bin) HU öngörülmesine karşın, sunulan Teknik Şartname’ye cevapta 300.000 HU denildiğinden teklifin uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri ile başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde, idarece talep edilen cihazların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla isteklilerce ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal kataloglar, fotoğraflar veya benzeri tanıtım materyaller ile T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna sahip olduğunu gösterir belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği, Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesinde ise hangi cihazların Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulacağının sayıldığı, bu durumda teklif aşamasında ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğu teyit edilecek cihazların anılan Teknik Şartname maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından iddia konusu edilen ve Teknik Şartname’nin 4.5. ve 4.12’nci maddelerinde bahsi geçen ekipman ve/veya cihazlara ilişkin belge sunulması gerekmediği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Teknik Şartnameye uygunluk belgesinin kaşeli ve imzalı olarak sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı,

Diğer taraftan, anılan istekli tarafından farklı cihazlara ilişkin katalog ve broşürlerin sunulduğu, bahse konu isteklinin tek bir kısma teklif vermediği birden fazla kısım için teklifi ve buna ilişkin belgelerinin bulunduğu, idare tarafından ihale işlem dosyası içinde anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan tüm belgelerin kısım bazında ayrım yapılmaksızın gönderildiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sunulan söz konusu belgeler üzerinden Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesi çerçevesinde sağlıklı değerlendirme yapılamayacağı, bu durumda anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin  hangi kısma yönelik sunulduğu hususu ile söz konusu belgelerin Teknik Şartname’nin 4.4’üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilebilmesi amacıyla idareden bilgi talep edilmesi gerektiği anlaşılsa da ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin iddialara yönelik değerlendirme kapsamında anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, dolayısıyla usul ekonomisi gereği bu aşamada idareden bilgi talep edilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle