İhaleden Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Konusunda Kamu İhale Kurulu’nun Herhangi Bir Yetkisi Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-164

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/14994 İhale Kayıt Numaralı “Kıyı Düzenlemeleri Kapsamında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/14994 ihale kayıt numaralı “Kıyı Düzenlemeleri Kapsamında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Parkfit Kent Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.04.2014 tarihli ve 2014/UM.I-1922 sayılı karar ile “…söz konusu istekli tarafından teklifi kapsamında, 1.018.700,00 TL bedelli teklif mektubu ile 1.172.500,00 TL bedelli teklif mektubu olmak üzere, farklı bedel içeren ve kaşeli/imzalı birden fazla teklif mektubu sunulmasının birbirinden farklı iki teklif oluşturduğu, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen “ihalelerde birden fazla teklif verme” fiili kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve hakkında aynı Kanun’un dördüncü kısmına göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden idarece söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve yasaklılık işlemlerinin başlatılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verilerek “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Parkfit Kent Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.07.2014 tarihli E:2014/935 K:2014/987 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.02.2020 tarihli E:2014/4214, K:2020/574 sayılı kararında “Mahkeme kararının, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır.

Mahkeme kararını, yasaklama işlemlerine başlanmasında hukuka aykırılık bulunmadığına ilişkin kısmının incelenmesi:

 …

4734 sayılı Kanun sistematik olarak incelendiğinde, Kamu İhale Kurulu’nun görev ve yetkilerine Kanun’un üçüncü kısmında yer verildiği görülmektedir. Kanun’un üçüncü kısmında yer alan 53. maddesinde, “ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece (ihaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarca) yapılan işlemlerde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri sonuçlandırmak ve “haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak” Kurum’un görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. İhalelere katılmaktan yasaklama ise, Kanun’un dördüncü kısmında yer alan 58. maddede ayrıca düzenlenmiş, yasaklama kararlarının ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği belirtilerek yasaklama kararını almaya yetkili makamlar açıklığa kavuşturulmuştur. Anılan maddenin gerekçesinde, ihaleye katılmaktan yasaklama kararlarını vermeye yetkili merciler açıkça belirlenerek bu konuda doğabilecek tereddütlerin giderildiği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumuna haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak dışında yasaklama kararlarının bu Kanun ve ilgili mevzuata hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak gibi bir görev ve yetki verilmediği, yasaklama kararlarının ihale sürecinde tesis edilen işlemlerden bağımsız olarak tesis edildiği, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerden kastedilenin ihaleyi yapan idarece yapılan işlemler olduğu, ihaleden yasaklama kararları ise mutlaka ihaleyi yapan idarece alınmadığından ve ihaleyi yapan eğer bir bakanlık değilse ihaleyi yapan idarenin ilgili veya bağlı bulunduğu bakanlıkça, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelere ilişkin olarak ise İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğinden, ihaleden yasaklama işlemlerinin başlatılmasına ilişkin işlemlerin ve ihaleden yasaklama kararlarının hukuka uygunluğunu değerlendirme konusunda Kamu İhale Kurulu’nun herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.

 Bu itibarla, davacı şirket hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılmasının mevzuata uygun olduğu değerlendirmesine dayalı olarak itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken esastan reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kısmının onanmasına, davacı hakkında yasaklama işlemlerinin başlanmasına ilişkin kısmının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 25.04.2014 tarihli ve 2014/UM.I-1922 sayılı kararının Parkfit Kent Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılmaması gerektiği yönündeki iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Parkfit Kent Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılmaması gerektiği yönündeki iddianın görev yönünden reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle