kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar

Karar Tarihi : 07.02.2024

Karar No : 2024/UH.II-249

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1359441 İhale Kayıt Numaralı “2024 Eğitim Kursları Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 26.12.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Eğitim Kursları Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kervan Hip Turizm Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 05.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.01.2024 tarih ve 126693 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/54 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhalede birden fazla isteklinin aynı teklif tutarına sahip olması ve bu teklif tutarının da geçerli en düşük teklif sahibi istekliler tarafından sunulması sebebiyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre puanlama yapılmak suretiyle belirlendiği ancak iş ortaklığını oluşturan firmalardan Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hiz. Org. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.12.2023 tarihinde tescilinin yapıldığı ve bu sebeple, ticari merkezi ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içinde bulunmadığı için ilgili kriterden puan almaması gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hiz. Org. Tic. Ltd. Şti.’nin AMD Asil CPR Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi iken 20.12.2023 tarihinde tür değiştirerek bir limited şirkete dönüştüğü anlaşılmıştır.

29.12.2023 tarihli ihale komisyonu kararından, geçerli en düşük teklif sahibi istekliler Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hizmetleri Organizasyon Tic. Ltd. Şti. – Erdoba İnşaat Tic. Ltd. Şti. – CPR Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Kervan Hip Turizm Temizlik İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin eşit teklif sunmuş olması sebebiyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinde yer verilen puanlama yöntemine göre belirlendiği, anılan Yönetmelik maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında her iki isteklinin 2 puan aldığı, (b) bendi kapsamında ise sadece Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hizmetleri Organizasyon Tic. Ltd. Şti. – Erdoba İnşaat Tic. Ltd. Şti. – CPR Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 1 puan aldığı tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, isteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan alacağı, anılan maddenin ikinci fıkrasında ise isteklinin ortak girişim olması halinde bu kriter için puan alabilmesinin kriterin tüm ortaklarca sağlanması gerektiği şartına bağlandığı belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespitler çerçevesinde, Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hizmetleri Organizasyon Tic. Ltd. Şti. bir ticari işletmeden tür değiştirmek suretiyle limited şirket haline geldiği için tür değiştiren ticari işletmenin devamı olarak kabul edilemeyeceği ve kuruluş tarihinin 20.12.2023 olduğu dikkate alındığında da ihalenin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu il olan İstanbul ilinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı olmasına imkan bulunmadığı için, Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hizmetleri Organizasyon Tic. Ltd. Şti. – Erdoba İnşaat Tic. Ltd. Şti. – CPR Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında puan verilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Yeni Kurulacak Blue Eğitim Hizmetleri Organizasyon Tic. Ltd. Şti. – Erdoba İnşaat Tic. Ltd. Şti. – CPR Kurumsal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.