Karar No              : 2020/MK-6

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/179953 İhale Kayıt Numaralı “350000 Adet Cam İzolatör” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/179953 ihale kayıt numaralı “350000 Adet Cam İzolatör” ihalesine ilişkin olarak Yuaız A.O.-Yuzhnouralsky Insulators and Fittings Plant A.O. (JSC) itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 11.09.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1106 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Yuaız A.O.-Yuzhnouralsky Insulators and Fittings Plant A.O. (JSC) tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 21.11.2019 tarihli ve E:2019/1990, K:2019/2297 sayılı kararında “… İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihale üzerinde kalan istekli tarafından “Garantili Özellikler Listesinin” teklifi kapsamında sunulduğu görüldüğünden, davacının Garantili Özellikler Listesine ilişkin iddiasının yerinde olmadığına ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Diğer yandan, İdari Şartnamenin 7.5.6’ncı maddesinde Teknik Şartnamede istenilen belgelerin yeterlik kriteri olduğu, İletim Hattı Cam İzolatörleri Özel Teknik Şartnamesi ile TEİAŞ İletim Hattı Porselen ve Cam İzolatörleri Tip Teknik Şartnamesi arasında bir farklılık olması halinde, İletim Hattı Cam İzolatörleri Özel Teknik Şartnamesi hükümlerinin geçerli olacağı, Özel Teknik Şartname gereğince, “Garantili Özellikler Listesinin” ve Tip Teknik Şartnamenin 3.1 maddesinde sayılan Tip Testlerine ait test raporlarının ihaleye katılım aşamasında istekliler tarafından ihale dökümanına ve mevzuata uygun şekilde teklif ekinde sunulması gerektiği belirtildiğinden söz konusu belgeleri teklif ekinde sunmayanların değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Bu durumda; her ne kadar ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Tip Teknik Şartnamenin 3.1 maddesinde sayılan kimi Tip Testlerine ait test raporlarının teklifi ile birlikte sunulduğu görülmüş ise de; ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi ile birlikte sunduğu tip test raporlarının bir kısımının idarece uygun bulunmadığının Teknik Değerlendirme Raporunda belirtildiği ve ihale sonrası tamamlatılması yoluna gidildiği görülmekte olup, Teknik Şartnamede yer alan ve teklif ekinde sunulması istenilen, bu belgelerin yeterlilik koşulu olduğu ve bu belgeleri sunmayanların değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, ihale dökümanına ve mevzuata uygun şekilde, istenilen tip test raporlarını sunmayan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Her ne kadar davalı idare tarafından, tip test raporlarının teklif kapsamında sunulup sunulmayacağı hususunda istekliler nezdinde tereddüt bulunduğu, bu durumda ilgili belgelerin sözleşme aşamasında sunulacağının değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de; İletim Hattı Cam İzolatörleri Özel Teknik Şartnamesi’nin; “Konu ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinin 3.fıkrası uyarınca; Özel Teknik Şartname ile Tip Teknik Şartnamesi arasında bir farklılık olması halinde, Özel Teknik Şartname hükümlerinin geçerli olacağı, Özel Teknik Şartnamenin 3.1 maddesinde de Tip Testlerine ait test raporlarının teklif ekinde sunulması gerektiği düzenlemelerine yer verildiği dikkate alındığında davalı idarenin tip test raporlarının teklif kapsamında sunulup sunulmayacağı hususunda istekliler nezdinde tereddüte neden olduğu, bu durumda ilgili belgelerin sözleşme aşamasında sunulacağının değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin iddiası yerinde görülmeyerek davacının Tip test raporlarına ilişkin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Dava konusu Kurul kararının davacının 2 numaralı iddiası (rekabete ilişkin) yönünden incelenmesi;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’ncü maddesinde; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak, Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Olayda, davacı şirket tarafından, ihale üzerinde bırakılan firmanın ihaleye girmeden önce kendisinin ihaleye katılacağını gizlediği ve aralarında fiyat görüşmeleri yapıldığı, davacı firmanın ihaleye katılacağını bildiği halde fiyat görüşmeleri yapıldığı ve ihale üzerinde kalan firmanın davacı şirketin maliyetlerine vakıf olduğu, dolayısıyla ihaleye çıkılmadan önce itirazen şikayete konu ihaleye ilişkin fiyat bilgilerine haiz olduğu, bu durumun da ihale üzerinde kalan şirket lehine avantaj sağladığı ve ihaleye katılan istekliler arasındaki eşitlik ve rekabeti ortadan kaldırdığı, söz konusu bu yasak fiil ve davranışı sergileyen firmanın eyleminin haksız rekabet olduğu açık olduğundan, ihale dışı bırakılması gerektiği iddia edilmekte ise de; bu iddianın ihale sürecindeki hukuka aykırı bir işlem veya eyleme yönelik olmadığı, dolayısıyla Kamu İhale Kurumu’nun görev alanında bulunmadığı anlaşıldığından, Kamu İhale Kurulu’nun davacının bu iddiası yönünden itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacı şirketin birinci iddiasına ilişkin Tip Testlerinin teklif kapsamında sunulması gerektiğine yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmının iptaline, davacının diğer iddiasına yönelik kısmı yönünden ise davanın reddine…” gerekçesiyle davanın kısmen iptaline kısmen reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 11.09.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1106 sayılı kararının Tip Testlerine ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle