Karar No              : 2021/UH.I-1554

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/255963 İhale Kayıt Numaralı “Güneş Enerjisi Santrali Bakım Onarım ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından 10.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Güneş Enerjisi Santrali Bakım Onarım ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mizan Mimarlık Mühendislik Danışmanlık İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.07.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.07.2021 tarih ve 32640 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1220 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu “Güneş Enerjisi Santrali Bakım Onarım ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesinde güneş enerjisi santrali bakım onarımı hizmeti ile güvenlik hizmeti alımının bir arada ihale edilmemesi gerektiği, zira 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 5’inci maddesi gereği şirketlerin özel güvenlik hizmeti verebilmesi için faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmetine ilişkin olması gerektiği ve bu tür ihalelerde güvenlik hizmeti alımının ancak alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilerek temin edilebileceği, ancak söz konusu ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği, ihaleye katılan hiçbir isteklinin güvenlik hizmeti faaliyet iznine sahip olmadığı, ihale üzerinde bırakılan Şerifoğulları Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kırboğa Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı ile özel ortağının faaliyet alanlarının, ihale konusu olan güneş enerjisi santrali bakım onarımı ve güvenlik hizmetine uygun olmadığı, bu şirketlerin faaliyet alanlarının 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a uygun olmadığı, söz konusu ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediğinden, adı geçen İş Ortaklığı’nın özel güvenlik hizmetini sunamayacağı, ayrıca idarece belirlenen benzer iş kapsamındaki işlerin yeniden düzenlenerek ihaleye çıkılması gerektiği, dolayısıyla söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde “(1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmü bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü yer almaktadır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel güvenlik izni” başlıklı 3’üncü maddesinde “Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

…” hükmü, 

Aynı Kanun’un “Faaliyet izni” başlıklı 5’inci maddesinde “Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İlan’da “…2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BAKIM ONARIM VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 5MW Güneş Enerjisi Santralinin Bakım ve Onarımının yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ OSMANBEY YERLEŞKESİ- ŞANLIURFA

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 24 (YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Özel Sektör veya Kamuda Her Türlü Bakım Onarım Hizmeti, Teknik hizmet veya ges üst  yapı elektrik işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

…” düzenlemesi yapılmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BAKIM ONARIM VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

5MW Güneş Enerjisi Santralinin Bakım ve Onarımının yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ OSMANBEY YERLEŞKESİ- ŞANLIURFA” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı maddesinde “Harran Üniversitesinde kurulmuş olan 5Mw Güneş Enerji santralinin (GES) güvenliğinin sağlanması, sistemin faal tutularak arızaların giderilmesi, arızaların takibini sağlayarak sistemin standartlara göre bakım – onarım hizmetlerini kapsayacak tüm gerekli donanım teçhizat temini, sistemin verimli bir şekilde işletilmesi için sözleşme tarihinden itibaren yirmidört (24) ay süre ile aşağıdaki maddelerle belirtilen hizmetin sağlanması işidir,

İşletme/Bakım: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza olasılığını azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak, varsa çalışan mekanik aksamlarının yağlanması, kalibrasyon işlemlerinin yapılması ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla firma tarafından sistemlerin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılan, koruyucu, önleyici Ve düzeltici nitelikte her türlü girişim ve kontroldür.

Onarım: Tanımı yapılan sistemin performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanlarında belirtilen şekilde yerine getirilmesini ifade eder.

Güvenlik: Harran Üniversitesi Güneş Enerji Santrali (GES) sahasının güvenliğinin sağlanması, demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin bulunduğu depo ve binaların korunması, kötü niyetlilerce genel huzura, mala ve cana olabilecek tecavüzlerin engellenmesi, yasalar çerçevesinde hukuki kurallara uymak suretiyle görevin ifası için şartnamelerde belirtilen Özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesidir.

Kurum / İdare: Cihaz/Sistemin kurulu bulunduğu, hizmet verdiği kuruluşun adıdır.

Yüklenici: Cihaz/Sistemin güvenlik, işletme, bakım ve onarımlarını belirlenen sözleşme suresi içerisinde ücret karşılığı yapan firmadır.

İşin Kapsamı: Yedek parça hariç bakımı ve onarım hizmeti ve güvenlik işini kapsar.” düzenlemesi yapılmıştır.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İlan’ın 06.05.2021 tarihinde yapıldığı, söz konusu İlan’da ihale konusu işin adının, niteliğinin ve türünün belirtildiği ve ihale konusu alımın tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının ifade edildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede başvuru sahibi Mizan Mimarlık Mühendislik Danışmanlık İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, güneş enerjisi santrali bakım onarımı hizmeti ile güvenlik hizmeti alımının bir arada ihale edilemeyeceği, bu tür ihalelerde güvenlik hizmeti alımının ancak alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilerek temin edilebileceği ve benzer iş kapsamındaki işlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesine yönelik olarak 06.07.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

Şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarihin İlan tarihi (06.05.2021) olduğu, İlan’da yer verilen düzenlemelerle ilgili olarak bu tarihi izleyen 10 (on) gün içerisinde ve ihaleden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 06.07.2021 tarihinde başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun yukarıda anılan Kanun’un ve Yönetmelik’in hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin “güneş enerjisi santrali bakım onarımı hizmeti ile güvenlik hizmeti alımının bir arada ihale edilemeyeceği, bu tür ihalelerde güvenlik hizmeti alımının ancak alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilerek temin edilebileceği ve benzer iş kapsamındaki işlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği” yönündeki iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibinin “ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı ile özel ortağının faaliyet alanlarının, ihale konusu olan güneş enerjisi santrali bakım onarımı ve güvenlik hizmetine uygun olmadığı” iddiası yönünden yapılan incelemede ise ihale üzerinde bırakılan Şerifoğulları Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. – Kırboğa Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı olan Şerifoğulları Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait 16.03.1999 tarihli ve 4752 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde tüzel kişiliğin başlıca amaç ve konularının “…GIDA

1- Her türlü temel gıda, muhtelif gıda ve bakkaliye maddelerinin alım satım ve dağıtım bayiliğini alarak bunların alım ve satımını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

2- Her türlü çay mamulleri İle Un ve un mamullerini toptan ve perakende almak satmak, pazarlamasını İthalat ve ihracatını yapmak.

3- Her türlü gıda maddeleri ile hayvansal ürünlerinden et, süt, yumurta, tereyağı, bal, sucuk, peynir, sosis, salam, pastırma, pekmez, salça, maden ve meyve suları, meşrubat, işleyerek dondurulmuş, eritilmiş, kurutulmuş ve paketlenmiş olarak imalatını, alım satımını ithalat ihracat ve pazarlamasını yapmak, bu konu ile ilgili tesis ve işletmeler, fabrikalar, acenteler ve mümessillikler kurmak, kurulu olanlara ortak olmak, bayilikler almak ve vermek, İmal ettiği mamullerin ihracatını yapmak.

4- Her türlü tarım ürünlerini ( Buğday, arpa, nohut, pamuk, çiğit, mercimek, kabuklu ve olarak fıstık, fındık, badem, ceviz kayısı, zeytin, her türlü ham ve yemeklik yağlar ile her türlü meyve sebze hububat) üretmek, almak, satmak, imal etmek, pazarlama ve ihracat ithalatını yapmak.

6- Konusu ile ilgili komisyonculuk, dahili toptan ticaret yapmak, yurtiçi ve yurtdışı işletmelerden mümessillik, acentelikler alıp vermek.

7- Şirket pazarlamasının yapılacağı mallar için depo, ardiye, mağaza ve tesisler kurmak.

8- Her türlü kredi almak bunun için kefalet ve ipotek vermek.

9- Konusu ile ilgili olmak üzere gereken her türlü taşıtı satın almak, kiralamak,  ithal etmek, devralmak, gerekirse sahibi bulunduğu taşıtları satmak kiraya vermek, devretmek,

TURİZM

1- Yurtiçinde ve yurt dışında turizm tesirleri kurmak, kurdurmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, ortak olmak.

2- Yurt içinde ve yurt dışında seyahat acenteleri almak, ve vermek bu acenteliklere iştirak etmek. Turizm ile ilgili toplu taşımacılık, rehberlik ve her türlü ihalelere katılmak

İnşaat

1. Her türlü Bayındırlık hizmetlerinin sanayi tesislerin inşaat yapılarının toplu konutların kooperatif inşaatlarının işhanlarının yol köprü menfez kanal içme suyu hatları kanalizasyon harfiyat ve kazı gibi alt yapı inşaat sektörünün her dalında inşaat işleri yapmak, müteahhit firma sıfatıyla inşaat ihalelerine katılmak, üstlenmek, ifa etmek bu kabil hizmetlerine ait onarım işlemlerinin almak gerçekleştirmek veya üçüncü şahıslara yaptırmak.

2-Şirketin inşaatla ilgili konularının ifası için lüzumlu tüm iş ve inşaat makinalarının lüzumlu diğer tüm araç ve gereçlerin ithalatını yapmak…” olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın özel ortağı olan Kırboğa Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait 07.09.2011 tarihli ve 7894 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde tüzel kişiliğin başlıca amaç ve konularının “…1- Her türlü yat, kotra, marina, şilep, tanker, yolcu vapuru, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.

2- Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, okulların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. Konusuyla ilgili ihalelere girmek.

3- Her türlü inşaat işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.

-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

4- Her türlü organik ve kimyasal gübre, zirai ilaçlar, tohum ve zirai aletler almak, satmak, kiralamak; kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak.

5- Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak.

-insanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

…” olduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir.

Başvuruya konu ihalenin “Güneş Enerjisi Santrali Bakım Onarım ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesi olduğu ve bahse konu ihalede güneş enerjisi santrali bakım ve onarımı işinin, güvenlik hizmeti işiyle birlikte ihale edildiği, ancak 5188 sayılı Kanun gereğince özel güvenlik şirketlerinin faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Güneş enerjisi santrali bakım ve onarımı işi ile güvenlik hizmeti işinin birlikte ihale edilmesi durumunda, güvenlik hizmetinin, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olan alt yükleniciler tarafından yerine getirilmesinin mümkün olduğu ancak söz konusu ihalede alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmediği anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Şerifoğulları Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ve özel ortağı Kırboğa Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin faaliyet alanlarının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşılmış olup, anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle