Karar No              : 2020/UH.I-667

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Sağlama (Sıcak Yemek, Kahvaltı, Kahvaltı Kumanya)” ihalesine ilişkin olarak Türkay Tem. ve Taah. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.03.2020 tarih ve 13284 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/484 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi gereğince, isteklilerin günlük yemek veya kumanya üretebilme kapasitelerinin en az 4000 adet olması gerektiği, 13.02.2020 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünün internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada, ihale üzerinde bırakılan isteklinin günlük yemek veya kumanya üretebilme kapasitesinin 3875 adet olduğunun görüldüğü, idareye yaptıkları şikâyet başvurularının, söz konusu isteklinin günlük yemek veya kumanya üretebilme kapasitesinin 4750 adet olduğu ifade edilerek reddedildiği, 10.03.2020 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünün internet adresi üzerinden yapılan sorgulamada, ihale üzerinde bırakılan isteklinin günlük yemek veya kumanya üretebilme kapasitesinin 4750 adet olarak güncellendiğinin anlaşıldığı, fakat ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi gereğince karşılaması gereken günlük yemek veya kumanya üretebilme kapasitesini karşılamadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

           b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

           …

           İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “… (5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kapasite raporu” başlıklı 73’üncü maddesinde “… 73.4. Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.2.KapasiteRaporu; Önceden öngörülemeyen toplumsal olaylar, miting, toplantı ve benzeri görevler nedeniyle çok sayıda personelin görev alacağı ve ayrıca il dışından gelebilecek takviye personelin de yer alacağı görevlendirmeler göz önünde bulundurularak, İsteklinin günlük en az 4.000 (Dörtbin) adet yemek veya kumanya üretebilme yeterliliğine sahip olduğunu gösterir kapasite raporunu sunması gerekir. İstekli tarafından sunulan kapasite raporu, isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale tarihinde geçerli olması zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde;

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı içerisinde, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 11.02.2020 tarih ve 2020/042 numara ile düzenlenen kapasite raporunun sunulduğu, bahse konu raporda geçerlilik tarihinin 12.02.2022 olarak, yıllık hazır yemek üretimi (tabldot) kapasitesinin 1.733.750 adet olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan kapasite raporunun ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu ve günlük hazır yemek üretimi (tabldot) kapasite adedinin İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen adet sayısından fazla olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle