Karar No              : 2020/MK-124

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/372131 İhale Kayıt Numaralı “2,3,4,5 Ve 7 Bölge Mıntıkalarında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Kauçuk Kaplama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/372131 ihale kayıt numaralı “2, 3, 4, 5 ve 7. Bölge Mıntıkalarında Muhtelif Hemzemin Geçitlerde Kauçuk Kaplama Yapılması İşi (5’inci kısım)” ihalesine ilişkin olarak, Mehmet Şerafettin Pehlivan – Abbas Özkan İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 01.04.2020 tarihli ve 2020/UY.I-659 sayılı karar ile “1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Revan İnş. Mad. Motorlu Araçlar Kiralama Petrol Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 17’nci İdare Mahkemesinin 01.06.2020 tarihli E:2020/798 sayılı kararı ile “… Davacı tarafından söz konusu ihale kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin incelenmesinden, iş deneyiminin tevsiki için işin adının “TCDD 6’ncı Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Muhtelif İstasyonlardaki 45 Adet 49 E1 Raydan Mamul Beton Traversli Makas Fersi”, uygulanan yapı tekniğinin “44 Adet Makas Pozu Yapılması,-2.238 Metre Yol Pozunun Yapılması, -755 Adet Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması (a) VI. Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)”, kabul tarihinin “23.08.2017”, belge tutarının “5.416.728,52 TL.” olduğu, söz konusu işe ait hak ediş belgesinin incelenmesinden işin genel olarak üstyapıya ilişkin olsa da kısmen altyapıya ilişkin kalemlere de yer verildiği (Makine ile iki yol arası platform kazısı yapılması) görülmüştür.

Öte yandan, söz konusu iş bitirme belgesinin, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan ” (A) Alt Yapı İşleri” başlığı altındaki VI.  Grup: Demiryolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) benzer iş tanımına uygun olduğu gibi dava konusu ihalenin idari şartnamesinde belirlenen benzer is tanımına da uygun olduğum anlaşılmıştır.

Ayrıca, isteklilerin, is deneyimine ilişkin olarak mutlaka dokümandaki benzer iş tanımına uygun bir belge sunmaları gerekmeyip ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunan iş deneyim belgesini sunmaları gerekmektedir. Bir başka anlatımla, istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi hâlinde, ayrıca dokümandaki benzer iş tanımına uygun olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu durumda, dava konusu ihaleye ilişkin işin, demiryolu yapımı kapsamında altyapı ve üstyapı işlerini kapsamakta olduğu, davacı tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin de aynı şekilde demiryolu yapımına ilişkin, hem alt yapı hem de üst yapı işlerini kapsayan bir iş olduğu, dolayısıyla söz konusu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu, bununla birlikte, iş deneyim belgesindeki işin hacim açısından da asgari iş deneyimi tutarını karşıladığı, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından dava konusu ihaleyle benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki isleri içerdiği anlaşılmakta olup, ihale üzerinde bırakılan davacının sunduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu asamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan dava konusu işlemin davacının uhdesinde kalan ihaleye ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğabileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, …

   Oybirliğiyle karar verildi” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 01.04.2020 tarihli ve 2020/UY.I-659 sayılı kararının, 1’inci iddiasının (d) maddesinde yer alan Revan İnş. Mad. Motorlu Araçlar Kiralama Petrol Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin Revan İnş. Mad. Motorlu Araçlar Kiralama Petrol Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yönelik iddiaları bakımından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle