Karar No              : 2020/UY.I-741

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/242882 İhale Kayıt Numaralı “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) İle Km:41+690-42+080 Arası Heyelan Islahı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) İle Km:41+690-42+080 Arası Heyelan Islahı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.04.2020 tarih ve 16368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/612 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli olan A. Turan Yol Yapı İnş. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ancak idarece şikayet dilekçesine konu ettikleri hususların Kamu İhale Kurul kararı ile incelendiğinden bahisle başvuruların incelemeksizin reddedildiği, ancak başvuru dilekçelerine konu ettikleri hususların da önceki şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine konu edilen hususlardan farklı ve daha somut olduğu, söz konusu isteklinin işçilik girdileri için geçerli olan saatlik asgari ücret olan 11,3707 TL yerine 11,37 TL kullanılarak düşük alındığı, beton çelik çubuğu, çam kerestesi, hazır beton, anfo girdileri için fiyat teklifinin alındığı, beton çelik çubuğu, çam kerestesi, hazır beton girdileri için fiyat teklifi alınan şirketin Diyarbakır adresli olduğu, anfo için fiyat teklifi alınan şirketin Ankara adresli olduğu, her iki fiyat teklifini onaylayan mali müşavirin Selman Soner olduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin herhangi bir SMMM veya YMM tarafından imzalanmasının mümkün olmadığı, Selman Soner’in beton çelik çubuğu, çam kerestesi, hazır beton girdileri için belge düzenleyen şirketin mali müşavirliğini yapmadığı, söz konusu isteklinin anfo (patlayıcı) için fiyat teklifi aldığı Nitrotek firmasının ticaret sicili gazetesindeki faaliyet alanı incelendiğinde gerekli yasal izinleri alarak patlayıcı satışı ile iştigal edebileceğinin açıkça belirtildiği, söz konusu firmanın fiyat teklifi düzenlediği tarih itibariyle patlayıcı madde alım satımı yetkisi ve izninin bulunmadığı, ayrıca hazır beton için fiyat teklifi alınan şirketin faaliyet alındığı hazır beton satışına ilişkin herhangi bir faaliyet konusunun yer almadığı, ihale dokümanında hazır beton girdisini isteklinin kendi malı olması gerektiğinin düzenlendiği, bu itibarla hazır beton girdisinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklamasının mümkün olmadığı, ayrıca hazır beton için alınan fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen hükümlere uygun olmadığı, fiyat teklifini onaylayan SMMM’nin fiyat teklifini veren firmanın mali müşaviri olmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan rayiçlerin kullanıldığı halde rayiçlerin poz numaralarının da belirtilerek liste halinde sunulmadığı, Tİ-1 numaralı iş kalemi kapsamında kullanılacak 03.141 poz numaralı delgi makinesi için istekli tarafından 1.260.000 TL bedel öngörüldüğü, ancak girdinin hangi kamu kurumuna ilişkin olduğunun poz numarasından anlaşılamadığı gibi Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtildiği şekilde liste halinde sunulmadığı, aynı şekilde ÜY-2  numaralı iş kalemi kapsamında yer alan 03.030 poz numaralı konkasör analiz girdisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarınca yayımlanmış bir rayiç olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olup, itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kurul tarafından verilen nihai karar ile uyuşmazlık, idari başvuru aşaması bakımından sonuçlandırılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu da ayrıca vurgulanmıştır.

Yapılan  incelemede, başvuru dilekçesine konu edilen iddiaların 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1747 sayılı Kurul kararının ikinci iddiası, 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1748  sayılı Kurul kararının üçüncü iddiası kapsamında incelendiği, bu itibarla söz konusu iddiaların yukarıda belirtilen Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları hakkında Kurul çoğunluğunca bu iddiaların 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1747 sayılı Kurul kararının ikinci iddiası ile 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1748  sayılı Kurul kararının üçüncü iddiası kapsamında incelendiği, bu itibarla söz konusu iddiaların yukarıda belirtilen Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı gerekçesiyle görev yönünden “başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiaları kapsamında yapılan incelemeye göre;

Başvuruya konu ihale Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.06.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) İle Km:41+690-42+080 Arası Heyelan Islahı Yapım İşi” ihalesi olup, ihalede 80 adet ihale dokümanı alındığı, ihaleye 32 isteklinin katıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindeki, “beton çelik çubuğu, çam kerestesi, hazır beton girdileri için fiyat teklifi alınan şirketin Diyarbakır adresli olduğu, anfo için fiyat teklifi alınan şirketin Ankara adresli olduğu, her iki fiyat teklifini onaylayan mali müşavirin Selman Soner olduğu, söz konusu fiyat tekliflerinin herhangi bir SMMM veya YMM tarafından imzalanmasının mümkün olmadığı, Selman Soner’in beton çelik çubuğu, çam kerestesi, hazır beton girdileri için belge düzenleyen şirketin mali müşavirliğini yapmadığı, söz konusu isteklinin anfo (patlayıcı) için fiyat teklifi aldığı Nitrotek firmasının ticaret sicili gazetesindeki faaliyet alanı incelendiğinde gerekli yasal izinleri alarak patlayıcı satışı ile iştigal edebileceğinin açıkça belirtildiği, söz konusu firmanın fiyat teklifi düzenlediği tarih itibariyle patlayıcı madde alım satımı yetkisi ve izninin bulunmadığı, ihale dokümanında hazır beton girdisinin isteklinin kendi malı olması gerektiğinin düzenlendiği, bu itibarla hazır beton girdisinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklamasının mümkün olmadığı, ayrıca hazır beton için alınan fiyat teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen hükümlere uygun olmadığı, fiyat teklifini onaylayan SMMM’nin fiyat teklifini veren firmanın mali müşaviri olmadığı, ÜY-2  numaralı iş kalemi kapsamında yer alan 03.030 poz numaralı konkasör analiz girdisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya diğer kamu kurumlarınca yayımlanmış bir rayiç olmadığı” yönündeki iddiaları, 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1747 sayılı Kurul kararı ile 26.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1748  sayılı Kurul kararındaki başvuru sahiplerinin iddiaları arasında yer almadığı gibi söz konusu Kurul kararlarında da bu iddialar özelinde herhangi bir tespit ve değerlendirmenin olmadığı, bu iddiaların yeni iddialar olduğu, bu sebeple bu iddiaların esasının incelenmesi neticesinde karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin yukarıdaki iddialarının esasının incelenmesi neticesinde karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle Kurul çoğunluğunca alınan “başvurunun reddi kararına” katılmıyorum.

Yorum Ekle