Karar No              : 2020/MK-102

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/602140 İhale Kayıt Numaralı “Giresun Belediyesi Merkez Sahil Karayolu Tretuvar Ve Atatürk Meydanı Aydınlatma Projesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/602140 ihale kayıt numaralı “Giresun Belediyesi Merkez Sahil Karayolu Tretuvar ve Atatürk Meydanı Aydınlatma Projesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Serkan Koç itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-254 sayılı karar ile 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun süre yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Serkan Koç tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 27.04.2020 tarihli E:2020/615, K:2020/873 sayılı kararında “…20.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararına yapılan şikâyet üzerine alınan 02.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin değiştiği yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığı, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale sürecinde yeni hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engel bulunmadığından 02/01/2020 tarihli ihale komisyonu kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinden yasal süresi içinde şikâyet yoluna başvurulduğu gözetilmeksizin, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 05.02.2020 tarihli ve 2020/UY.I-254 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle