aşırı düşük

İhale Mevzuatında Ve Kesinleşen İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğu Bulunmadığı

Karar No              : 2021/MK-19

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183975 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği Ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/183975 ihale kayıt numaralı “Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak, Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. – Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 02.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1462 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Suryol İnşaat Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. – Kılıç Kardeşler Maden İnş. Müh. Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 31.12.2020 tarihli ve E:2020/1927, K:2020/2102 sayılı kararında “Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünce 04.05.2020 tarihinde açık ihale usulü İle gerçekleştirilen, “Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 165 (Kangal) Şube Şefliği, 166 (İliç) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarda Konkasörle Kırılmış Asfalt Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama İşi” ihalesi nedeniyle yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin 02.09.2020 tarih ve 2020/UY.II-1462 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının A-2, 3 ve 4. iddialar bakımından reddi, 6 numaralı iddialar bakımından kısmen reddi ile B başlığı altındaki kısımlarının iptali istemiyle açılmıştır.

Davacı şirketlerin davaya konu Kamu İhale Kurulu Kararı’nın “2. iddiası” başlığı altında incelenen kısmının değerlendirilmesinden; … hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacı şirketlerin davaya konu Kamu İhale Kurulu Kararı’nın ”3. iddiası” başlığı altında incelenen kısmının değerlendirilmesinden; … hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacı şirketlerin davaya konu Kamu İhale Kurulu Kararı’nın “4. iddiası” başlığı altında incelenen kısmının değerlendirilmesinden; … hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacı şirketlerin davaya konu Kamu İhale Kurulu Kararı’nın “6. iddiası” başlığı altında incelenen ve davacıların dava dışı İş Ortaklığı tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin ihalede istenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş bitirme belge tutarının istenilen tutan karşılamadığına yönelik iddialarının reddine ilişkin kısmının değerlendirilmesinden;

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ile davacıların 6. iddiasının dava dışı Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin ihalede istenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş bitirme belge tutarının istenilen tutarı karşılamadığına yönelik iddialarının reddine ilişkin kısmının birlikte değerlendirilmesinden; “Pilot ortak Tekyol Taahhüt İnş. San, ve Tic. A.Ş. tarafından e-teklif kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunda “2017/169713-2087759-İ-l sayılı EKAP’a kayıtlı yüklenici iş bitirme belgesinin beyan edildiği EKAP üzerinden yapılan sorgulamada Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesinin konusunun “Muhtelif Cadde, Bulvar ve Yollarda Altyapı, Toprak İşleri, Sanat Yapıları {Menfez, Taş Duvar, Beton Hendek, Kaldırım ve Orta Refuj) Üst Yapı İşleri (PMAT-PMT, Bitümlü Sıcak Karışım ve Sathi Kaplama) ve Peyzaj İşleri Yapım İşi’ olduğu, geçici kabul tarihinin ise 07.02.2019 olduğu, iş ortaklığı olarak gerçekleştirilen söz konusu yapım işinde Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklık oranının %42 olduğu, belge tutarının 138.634.508,45 TL ve “Alt Yapı İşleri V. Grup” tutarının ise 14.832.727,20 TL olduğunun belirtildiği görülmüştür. Bu bağlamda, AV grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği şikâyete konu ihalede pilot ortağın payına denk gelen ilgili iş deneyim tutarının 48,229.745,424 TL olduğu hesaplanmıştır. Anılan İş Ortaklığının sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının ise 26.353.075,00 TL olduğu ve pilot ortak tarafından bu tutarın en az %80 ‘inin karşılanması gerektiği dikkate alındığında, adı geçen pilot ortak tarafından söz konusu iş deneyim belgesi ile güncelleştirme yapılmadan dahi karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarının karşılandığı tespit edilmiştir.” denilmek suretiyle reddedilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacıların Özel ortak Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkındaki iddialara ilişkin kısmının değerlendirmesinden;

Davacıların, Özel ortak Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri tablosunda şirket ortağı Kemal Kurşunoğlu’nun yaşamadığı ve bu nedenle ortaklığın genel kurul hilesiyle eski gibi gösterildiği yönünde iddialarda bulunduğu ancak davalı idarece “… ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın 5’inci iddia kapsamında yapılan değerlendirme ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından yapılacak araştırma sonucunun ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi gereği gelinen aşamada ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde karar alarak davacının bu iddiasını araştırmadan Özel ortak Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkında karar verdiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat kuralları uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine, şikâyet konusu edilen ihale işlemlerinin İhaleyi gerçekleştiren idarece mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin Kamu İhale Kurumu tarafından inceleneceği ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir sonuca varılarak Kurulca bu konuda karar verileceği açıktır. Öte yandan, itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan ve idari işlem niteliğinde olan Kurul kararlarının, bütün tek yanlı İdarî işlemler gibi hukuka uygunluk karinesinden yararlansalar da, dava konusu edilmeleri ve mahkemelerce gerçekleştirilecek yargısal denetim sonucunda hukuka aykırı olduklarının tespit edilmesi mümkündür. Bu durumda, Kurul’un, itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen iddialardan biri hakkında kendi vermiş olduğu ve hukuka uygunluk karinesinden yararlanan, ancak yargısal denetime tâbi olan ve henüz yargı mercilerinin hukuka uygunluk denetiminden geçmemiş bulunan karara dayanarak, başvuru konusu başka birtakım iddiaları gerekli incelemeyi yapmaksızın reddetmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Davaya konu Kurul kararının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18/2. maddesi uyarınca davacı şirketler hakkında yapılan inceleme sonucunda B) başlığı altında davacı şirketler hakkında aldığı kısmının değerlendirilmesinden;

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18/2. maddesinde “(2) Eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, İtiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükmü uyarınca Kurul tarafından davacı şirketler hakkında da inceleme yapılarak “Başvuru sahibi İş Ortaklığının pilot ortağı tarafından tüzel kişiliğin ortakların ve bu ortakların T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyanda bulunulmadığı ve özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin hiçbirinde anılan özel ortağın %100 ortağı Mazlum Kılıç’ın T.C. kimlik numarasının yer almadığı anlaşıldığından başvuru sahibi İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.” şeklinde karar verdiği görülmektedir.

Uyuşmazlık konusu ihalede, davacı pilot ortak tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlığı altındaki “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde “Ticaret Sicili BiIgiIeri’nin gösterildiği kısımda yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler” başlıklı satırın boş bırakıldığı, “Yöneticilere Ait Bilgiler” başlık kısımda Şaime Kılıç ve Engin Durukan’ın ismine ve TC kimlik numaralarına yer verilerek bu kişilerin yönetim kurulu üyesi olduğunun belirtildiği, ayrıca 30.01.2008, 6988, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 07.03.2012, 8021, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 08.03.2013, 8274, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü 23.07.2014, 8618, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 08.01.2016, 8985, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 27.01.2016, 8998, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 20.12.2017, 9477, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 27.12.2017, 9482, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 03.01.2019, 9737, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü, 18.02.2019, 9769, Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğü ve 21.05.2019 9833 Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğünün beyan edildiği, aynı kısımda yer alan “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” satırında ise herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve ihale dokümanı kuralları uyarınca, e-teklif alınmak suretiyle elektronik olarak gerçekleştirilen ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan satırların istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek sureliyle doldurulacağı, katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, ihaleye katılacak olan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin son duruma dair bilgileri içeren belgeleri teklifleri kapsamında beyan etmelerinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından “Ticaret Sicil Bilgilerinin gösterildiği kısımda yer alan bölümde beyan ettiği 21.05.2019 tarih ve 9833 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin toplam payına denk gelen 3.300.000,00-TL’lik hissesinin 1.683,000,00-TL’lik kısmının Engin Durukan’a, 1.617.000,00-TL’lik kısmının ise Şazime Kılıç’a ait olduğunun belirtildiği ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi ve şirketi temsile yetkili kişi olarak belirlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı, davacı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda son ortaklık durumuna ilişkin bilgileri gösteren belge olarak beyan edilen 21.05.2019 tarih ve 9833 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin belirtilen ortaklık durumunu teyide elverişli olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliğimin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1. maddesinde, “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakların” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”; “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6. maddesinde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir…” kuralına yer verilmiştir.

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlatılacağı; eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olup olmadığının her olay açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği; gerek ihale mevzuatında gerek kesinleşen ihale dokümanında tüzel kişiliğin ortaklarının tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğuna ilişkin bir kuralın bulunmadığı anlaşılmaktadır. İhale mevzuatında ve kesinleşen ihale dokümanında ortakların tamamının T.C. kimlik numarasının teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmadığı nazara alındığında; Kurul kararının B) başlığı altında yapılan değerlendirme sonucu davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin 6’ncı iddia ile ilgili kısmının dava dışı Özel ortak Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. hakkındaki iddialara ilişkin kısmı ile (B) bölümünde incelenerek davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısımlarının iptaline, 2, 3, ve 4’üncü iddia ile 6’ncı iddia başlığı altında incelenen dava dışı Tekyol Taahhüt İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş deneyim belgesinin ihalede istenen benzer iş tanımına uygun olmadığı, iş bitirme belge tutarının istenilen tutarı karşılamadığına yönelik iddialarına ilişkin kısmının reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 02.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1462 sayılı kararının 6’ncı iddia kapsamında özel ortak Emir Yıldız İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ilgili “… başvuru sahibinin “mezuniyet belgesi sunulan Kemal Kurşunoğlu’nun yaşamadığı ve bu nedenle ortaklığın genel kurul hilesiyle eski gibi gösterildiği” yönündeki iddiasına ilişkin olarak ilave araştırma yapılması gerekmekle birlikte, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın 5’nci iddia kapsamında yapılan değerlendirme ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varıldığından yapılacak araştırma sonucunun ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi gereği gelinen aşamada ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” değerlendirmeyi içeren kısmının ve (B) bölümünün iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 6’ncı iddiası kapsamında yer alan “özel ortak tarafından mezuniyet belgesi sunulan Kemal Kurşunoğlu’nun yaşamadığı ve bu nedenle ortaklığın genel kurul hilesiyle eski gibi gösterildiği” iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle