Karar No              : 2019/MK-291

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/378156 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Hbys Tam Otomasyon Yazılım Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/378156 ihale kayıt numaralı “İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesislerinin HBYS Tam Otomasyon Yazılım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Akgün Bilgisayar Prog. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2073 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Akgün Bilgisayar Prog. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 12.04.2019 tarihli E: 2019/294, K: 2019/790 sayılı kararı ile dava konusu Kurul kararının; davacı şirketin 2/a iddiasına yönelik kısmı yönünden iptaline, davacı şirketin 1, 2/b, ve 3’üncü iddialarına yönelik kısmının ise reddine karar verilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 23.05.2019 tarihli ve 2019/MK-169 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2073 sayılı kararının başvuru sahibinin 2/a iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2/a iddiasının esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiştir.

Daha sonra, başvuru sahibinin 2/a iddiasının esasının yeniden incelenmesi sonucunda Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 08.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-904 sayılı karar ile bir kez daha “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 09.07.2019 tarihli ve E:2019/1854, K:2019/2455 sayılı kararı ile bu defa “… web tabanlı HBYS yazılımının birden fazla tarayıcıda ve işletim sisteminde çalışması şartının sadece Teknik Şartname’nin 3.7’nci maddesinde düzenlenmediği, birden fazla maddede anılan şartın arandığı anlaşılmaktadır.

09/10/2018 tarihinde gerçekleştirilen demonstrasyon sonucunda davacı şirketin teklifte sunduğu yazılımın Teknik Şartname’nin “Sistem özellikleri” başlıklı 3.7’nci maddesi, Kullanıcı arayüzü” başlıklı 4.2.9’uncu maddesi, demonstrasyona ilişkin 13.7’nci maddesi ve 13.8’inci maddelerinde yer alan şartları karşılayamadığı, 2 teknik personelin bulunduğu ihale komisyonu tarafından tespit edilmiştir.

Bu durumda, ihale konusu işin Teknik Şartnamesi’nde belirtilen özelliklerin sağlanamadığı açık olduğundan ve ihaleye ait idari ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler karşısında davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptali yolundaki kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçelerine yer verilerek Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 12.04.2019 tarihli E: 2019/294, K: 2019/790 sayılı kararının, dava konusu işlemin, davacının 2(a) iddiası yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının bozulmasına ve bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.05.2019 tarihli ve 2019/MK-169 sayılı kararı ile bu karar doğrultusunda alınan 08.08.2019 tarihli ve 2019/UH.II-904 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 20.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2073 sayılı Kurul kararının hukuken geçerliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle