İhale Komisyonunca Yapılan Sınır Değer Hesaplamasına Anılan İki İstekliye Ait Teklifin Dahil Edilmemesi

Karar No              : 2021/UH.I-190

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/560233 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Canem Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 10.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2020 tarih ve 57791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2075 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

8) Geçici teminatı ve teklif mektubu uygun olmayan isteklilere ait tekliflerin sınır değer hesabına dahil edildiği, dolayısıyla sınır değerin yanlış hesaplandığı iddialarına yer verilmiştir.

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

…” açıklaması yer almaktadır.

İdarece düzenlenen “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” incelendiğinde, teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetten yüksek olmayan isteklilerin; Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi, Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı, Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi, Canem Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Fesleğen Kurumsal Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirket, Fer-Ah Yemekhane Temizlik Nakliyat İnşaat Taahhüt Turizm Yazılım Servis Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. ve Beyazsu Temizlik Bilişim Sistemleri Medikal Sağlık Turizm Taşımacılık İnşaat Petrol Gıda İmalat Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti. olduğu tespit edilmiş olup anılan 9 istekliye ait teklif bedelleri üzerinden sınır değer tutarının hesaplanması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyasında yer almayan sınır değer hesaplamasına ilişkin belgenin, idare tarafından 08.01.2021 tarihinde Kurumumuza gönderildiği ve anılan belge üzerinden yapılan incelemede, Fesleğen Kurumsal Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketi’ne ait tekliflerin sınır değer hesaplamasına dahil edilmediği ve sınır değerin 6.996.049,75 TL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, Fesleğen Kurumsal Yemek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketi’ne ait tekliflerin de sınır değer hesaplamasına dahil edilmesi üzerine sınır değerin 7.061.363,41 TL olduğu tespit edilmiş olup, bu doğrultuda yapılan değerlendirmede teklif tutarı söz konusu sınır değerin altında olan istekli bulunmadığı anlaşılmıştır.

İhale komisyonunca yapılan sınır değer hesaplamasına anılan iki istekliye ait teklifin dahil edilmediği tespit edilmiş olsa da, yapılan incelemede söz konusu tekliflerin hesaba katılması sonucunda elde edilen sınır değer tutarının mevcut durumda değişiklik yaratmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yapılan inceleme ve hukuki değerlendirmeler neticesinde mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden; ihale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi, Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı ile Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle