Karar No              : 2019/MK-184

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/348707 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale-Keskin-6Bölge Hududu Devlet Yolu (Km:24+000-48+800) Ve 71-52 Kk Nolu Yahşihan – (Kırıkkale-Keskin) (765-08) Dya (Km:2+650-5+150) Arası Bağlantı Yolunun Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı Ve Çeşitli İşlerin Yapılması İkmal İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/348707 ihale kayıt numaralı “Kırıkkale-Keskin-6Bölge Hududu Devlet Yolu (Km:24+000-48+800) ve 71-52 Kk Nolu Yahşihan –  (Kırıkkale-Keskin) (765-08) Dya (Km:2+650-5+150) Arası Bağlantı Yolunun Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Çeşitli İşlerin Yapılması İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Astro Üst Yapı Anonim Şirketi – Gün Al Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.04.2019 tarihli ve 2019/UY.IV-425 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Astro Üst Yapı Anonim Şirketi – Gün Al Mad. İnş. Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 15.05.2019 tarihli E:2019/732, K:2019/1056 sayılı kararında “Uyuşmazlık konusu olayda 15.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye ilişkin alınan 01 no’lu ve 09.11.2017 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin Oze İnş. A.Ş.-MSK Müh. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Çekim İnş. A.Ş.–Mh Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, davacılar Astro A.Ş.-Gün Al. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin geçerli teklif olduğu, daha sonra davacıların önce idareye ve daha sonra Kuruma yaptığı şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca alınan 24.01.2018 tarihli ve 2018/UY.II-289 sayılı kararla, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edildiği, bilahare anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davalar  neticesinde alınan mahkeme kararları doğrultusunda Kamu İhale Kurulunca alınan 16.01.2019 tarihli ve 2019/MK-23 ile 2019/MK-24 sayılı kararlar üzerine idare tarafından 02 no’lu ve  25.02.2019 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararı ile ihalenin Oze İnş. A.Ş.-Msk K. Müh. A.Ş. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, Çekim İnş. A.Ş.–Mh Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği ve davacılar Astro A.Ş.-Gün Al. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin de üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Yukarıda kısaca aktarılan süreç göz önünde bulundurulduğunda Kamu İhale Kurulu kararlarının yerine getirilmesi için alınan 25.02.2019 tarih ve 02 nolu ihale komisyonu kararı ile ihalede en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yeniden belirlenmesi nedeniyle ortaya çıkan bu değişikliğin dikkate alınarak ihale sürecinde davacı şirketlerin hak kaybına uğradığını iddia edebileceği yeni bir işlemin ortaya çıktığının kabulü gerekmektedir. İhale sürecinde yeni bir hukuki durum meydana getiren, ihale sürecinde etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek işlemi ve hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukuki bir engel bulunmadığından 25.02.2019 tarihli kesinleşen ihale kararına da tebliğ tarihinden itibaren 4734 sayılı Kanun’un 55. Maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulabileceği açıktır.

Bu durumda, ihale sürecinde yeni bir işlem olarak ortaya çıkan, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı 25.02.2019 tarihli kesinleşen ihale kararının davacıya tebliği üzerine davacılar tarafından şikayete konu durumun farkına varıldığı 25.02.2019 tarihi kabul edilmek suretiyle 07.03.2019 tarihli dilekçeye yapılan şikayet başvurusunun 19.03.2019 tarihli işlemle reddi üzerine 26.03.2019 tarihli dilekçeyle davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kanun’da belirtilen süreler içerisinde yapıldığı anlaşılmakla birlikte davacı şirketlerin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi sunan şirketin finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin olarak sundukları belgelerin mevzuatta belirtilen usulde sunulmadığı, istekliler tarafından ihale kapsamında kendi malı ekipmanına ilişkin teknik kriterlerini tevsik edici belgelerin mali müşavir tarafından düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve istekliler tarafından ihale kapsamında istenen kendi malı ekipmanına ilişkin teknik kriterleri tevsik amacıyla sunulmuş olan yabancı belgelerin tercümesinin yapılması gerektiği iddialarının esasının incelenmesi gerekirken davalı idare tarafından başvurunun süre yönünden reddedilmesinin hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 04.04.2019 tarihli ve 2019/UY.IV-425  sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle