Karar No              : 2021/UY.II-1565

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/353530 İhale Kayıt Numaralı “Yüksekova -Esendere Yolu Km:25+000-40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı(Bsk)İşleri Yapım  İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.08.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yüksekova -Esendere Yolu Km:25+000-40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı(Bsk)İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.07.2021 tarih ve 32825 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1230 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) İhale üzerinde bırakılan Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından İdari Şartname’nin 7.1.a.2’nci ve 7.1.b.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren ticaret sicil gazeteleri ile nev’i ve isim değişikliklerini gösteren tüm ticaret sicili gazeteleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine uygun olarak ortakların T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile ortakların ortaklık oranlarını tevsik edici bir belge sunulmadığı, teklif ekinde sunulan vekâletnamenin ve imza sirkülerinin geçerli olmadığı, vekâletnamede yetkili olduğu belirtilen kişilerin yetki sürelerinin sona erdiği, vekâletname kapsamında iş ortaklığı beyannamesinin imzalama yetkisinin bulunmadığı, isteklinin imza sirkülerinin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde onaylı olmadığı veya imza sirkülerinin aslının üç defadan fazla onay aldığı, suretlerin mevcut hali ile fotokopi olduğu, teklif ekinde sundukları vekâletnamenin, imza sirkülerinin ve imzaların geçerli olmadığı, bu doğrultuda sunulan ortaklık durum belgesinde yer alan bilgilerin Ticaret Sicil Gazetelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı, teklif mektubunun ve ekinde yer alan belgelerin yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığının, sunulan imza sirkülerinin, vekâletnamenin ve/veya teklif mektubundaki imzaların aynı olup olmadığının, vekâletnamede yetkili olduğu belirtilen kişilerin yetki sürelerinin sona erip ermediğinin tespit edilmesi gerektiği, mevzuat gereğince tüzel kişiliğin tüm hissedarlarının son hisse durumu ile yönetimdeki tüm kişiler ve bu kişilerin son sermaye durumunu, TC kimlik numaralarını gösteren ve ayrıca nevi ve isim değişikliklerini de gösteren tüm Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulmadığı, sunulmuş olan evraklar ile EKAP ve MERSİS sistemi arasında farklılıklar olduğu,

2) Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde yer alan “…9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır… ” hükmünün eksik değerlendirildiği, isteklinin yeterlilik bilgileri tablosunu eksik ve hatalı doldurduğu, yeterlilik kriteri olarak sunulan belgelerin sunuluş şekline aykırı olarak sunulduğu, mevzuat gereğince belgelerin fotokopi olarak sunulamayacağı,

3) İstekli tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerin İdari Şartname’de istenen yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve bilanço bilgileri tablosundaki bilanço rasyolarının yanlış hesaplandığı, yasal süresi içerisinde verilmiş olan son beyannameye göre değil düzeltilmiş beyannamelere göre hesaplama yapıldığı, kısa vadeli banka borçları değerlendirilirken tüm mali borçların hesaplamaya alınmadığı, sunulan belgelerde eksik ve hatalı hesaplama yapıldığı, ciro oranının teklif edilen bedeli karşılamadığı,

4) Birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbiriyle uyumlu olmadığı, sunulan imza sirkülerinin, vekâletnamenin ve/veya teklif mektubundaki imzaların aynı olmadığı,

5) İdari Şartname’nin 16.3 maddesinin “İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklif mektubu ekinde sunacaklardır. ” şeklinde olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu şartı sağlamadığı,

6) İş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, söz konusu belgelerin güncel olmadığı, asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, ayrıca iş denetleme belgesi sahibi olan kişinin belgede belirtilen süre boyunca denetleme görevinde çalışmadığı ve görevlendirme olurlarının eksik olduğu,

7) Firma tarafından beyan edilmiş olan evrakların idare tarafından talep edildiğinde, sunulmuş olan evrakların ilan ve ihale tarihleri arasında noterden onaylanmış veya idarece aslı görülmüş şerhlerinin olması gerekirken, söz konusu sunulmuş olan evrakların bu tarihler arasında yapılmadığı, istenildiği tarihlerde yapıldığı, bundan dolayı evrakların sunuş şekline aykırı olduğu bundan dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

8) Anılan isteklilerin kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına ilişkin olarak yapılan puanlama hesabının hatalı yapıldığı,

9) İdari Şartname’nin 7.5.5 maddesinde isteklinin kendi malı olması gereken tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanların tek tek belirtildiği, buna ilişkin sunulacak belgeler ve sunuluş şekline ayrıca yer verildiği, bu maddede “İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.” düzenlemesine yer verildiği, aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan istekli tarafından kendi malı makinelere ilişkin sunulan evrakların bu maddeye ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve eksik bir şekilde sunulduğu, kendi malı tesis, makine, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin sunulması gereken kapasite raporları ve faturaların İdari Şartname ve mevzuata uygun şekilde tevsik edilip sunulmadığı, kendi malı olarak istenilmiş olan 1 adet Mekanik Plent (350 t/saat kapasiteli) (Kendi Malı) ve 1 adet Asfalt Plenti (240 ton/saat) (Kendi Malı) tesislerine ait sunulmuş olan kapasite raporunda yer alan tesis ile idareye sunulmuş SMMM/YMM tespit raporu ile faturaların farklı kapasiteli tesis ve makinelere ait olduğu, bu itibarla SMMM/YMM raporuna konu olan tesisin kapasite raporunun olmadığı, dolayısıyla sunulmuş olan kapasite raporunun tespiti yapılmış tesis olmadığı, kendi malı olarak istenilen makine ekipmanın ruhsatlarının ihale ilan ve ihale tarihleri arasında sunulacak olan nüshalarının noterden onaylatılmış veya üzerinde idarece tarihi belirtilerek aslı görülmüştür şerhinin olması gerektiği, sunulan ruhsatların ihale tarihinden önce onaylatılmadığı, ayrıca asfalt plent tesisine ait kapasite raporunun noterden onaylatılmadığı veya bağlı bulunduğu Ticaret Odasından “Aslı Gibidir” alınıp sunulmadığı, söz konusu kapasite raporlarının Ticaret Odaları tarafından aslının verilmediği, söz konusu raporun idare tarafından aslı görülmüştür yapılamayacağından sunulmuş olan kapasite raporunun SMMM tarafından veya idarece aslı görülmüştür şeklinde sunulması durumunda belgelerin sunuş şekline aykırı olacağı,

11) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama belgelerinin dilekçe ekinde idareye sunulmadığı, İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde “7.9.1 İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2 İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır…” şeklinde açıklamanın bulunduğu, bu madde gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama dilekçesi ve analizlerin istekliler adına kim tarafından imzalandığı ve imzalayanlara ilişkin yetki belgeleri ve imza sirküleri sunulması gerektiği, ancak dosya kapsamında bu belgelerin hiçbirinin sunulmadığı, dolayısıyla sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmamış hükmünde olduğu,

12) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklama dilekçesi ekinde yer alan fiyat tekliflerinde beton çelik çubuğu nervürlü  Ø8-12/14-32 mm demir, C30/37 Hazır Beton Harcı ve Çam Kereste II. Sınıf analiz girdilerine ait fiyat teklifi eki satış tutarı tespit tutanağı sayı numarası ile fiyat teklifindeki not kısmında belirtilen sayı numaralarının birbirini tutmadığı, dolayısıyla açıklamanın uygun olmadığı,

13) İdari Şartname’nin 33’üncü maddesi kapsamında istenilen önemli maliyet bileşeni olan demir, yakıt, kereste ve anfo bileşenlerine ilişkin satış tespit tutanaklarının ve faturaların söz konusu maddeye uygun olmadığı,

14) İstekli tarafından sunulan analiz girdilerinde girdi miktarlarının idare tarafından isteklilere gönderilen analizlerdeki girdi miktarlarından daha düşük olduğu, herhangi bir avantajlı koşul sunmadan girdi cins ve miktarlarının değiştirilmesinin mümkün olamayacağı, idarece hazırlanan ve açıklama istenilen analiz girdilerinde maliyeti içeren ve açıklama yapılabilen ve teklif açıklamasını doğrudan etkileyen birçok analiz girdisi için açıklama talep edilmediği, açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin toplamının Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen kar ve genel giderler hariç analiz toplamının % 15’ini aşan tutarlar olduğu,

15) Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen isteklinin mazot için yapılan açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesine aykırı olduğu, motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemelerinin dikkate alınması gerektiği, bu hususta kg/lt dönüşümünde kesafet değerinin TSE tarafından belirtilen 0,845 olarak alındığı ancak EPDK tarafından yapılan düzenlemede 0,833 olarak alınması gerektiği, bu sebeple söz konusu istekli tarafından teklif edilen mazot fiyatının EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında olduğu, motorine ilişkin olarak kullanılan EPDK fiyatını yayınlayan firmanın o bölgede bir bayisi olmadığından kullanılan fiyatla tevsik işleminin uygun olmadığı,

18) Aşırı düşük teklif açıklaması için üçüncü kişilerden alınmış olan fiyat tekliflerinde yer alan tarih ve sayıların, satış tespit tutanağında yer alan tarih sayılar ile uyumlu olmadığı, dolayısı ile verilmiş teklifin dayanağının olamadığı,

19) Fiyat tekliflerinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine uygun olmadığı, SMMM tarafından düzenlenen tespit tutanaklarının hangi mal veya hizmet için düzenlendiğinin belirtilmediği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarındaki defter tasdik tarihleri ile numaraların yazılmadığı veya hatalı olarak yazıldığı, fiyat teklifi ekindeki SMMM belgesinin geçerlilik tarihinin fiyat teklifinin verildiği, tarih itibari ile süresinin dolmuş olduğu, ayrıca teklif ettikleri malın envanterinde olup olmadığının ve tutanaklara dayanak satış faturaları ile yevmiye defterinin uyumlu olup olmadığının incelenmesi halinde tutanakların dayanakları ile uyumsuz düzenlendiğinin görüleceği, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ve buna bağlı SMMM tarafından sunulan satış tespit tutanaklarının “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri” ve “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” başlıklı kısımlarındaki bilgilerin doğru olmadığı, tüm satışı gösteren fiyatların ağırlıklı ortalamasının alınmadığı, düşük fiyatlı olanların seçilerek ağırlıklı ortalamasının alındığı ve bu nedenle proforma faturaya da gerçek olmayan düşük fiyatın yansıtıldığı,

 20) Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması için organizasyon şeklinde oluşturulan firmalar üzerinden düzenlendiği, fiyat tekliflerinin defter kayıtlarına göre değil, aşırı düşük teklif açıklamasındaki ihtiyaca göre sahte ve olmayan satışlar üzerinden yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında  “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Anılan maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

Anılan Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde  “(1) Başvurular öncelikle;

a)Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.

(2) Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle idareye veya idarenin bağlı veya ilgili/ilişkili olduğu mercie yahut yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Kurum, itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönlerinden inceler…” açıklamasına yer verilmiştir.

 Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ihalesi gerçekleştirilen “Yüksekova -Esendere Yolu Km:25+000-40+700 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı (Bsk) İşleri Yapım İşi”ne ilişkin 19.10.2020 tarihinde onaylanan ilk ihale komisyonu kararından; ihaleye ilişkin doküman indirenlerin sayısının 66 olduğu, teklif veren istekli sayısının 27 olduğu, aşırı düşük teklif sayısının 14 olduğu, idareye aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler hakkında idarece yapılan değerlendirme sonucu 6 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer 4 isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması meslek mensuplarından istenilen satış tutarı tespit tutanaklarının süresi içerisinde idareye sunulmadığı gerekçesiyle, Asf Yapı İnşaat  ve Ticaret Anonim Şirketi – Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Akçadağ İnşaat Ticaret ve Taahhüt Limited Şirketi İş Ortaklığı, Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Dido-Ray Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. – İnelsan İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın teklifinin “C30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi aldıkları firmanın ticari merkezinin işin yapılacağı Hakkari’ye olan mesafesinin fazla olduğu ve benzer duruma ilişkin olarak Kurul tarafından alınan karar gerekçe gösterilerek reddedildiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak başvuru sahibi Asl İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Gür Çelik İnşaat Taah. İth. İhr. San. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Pekyol İnşaat Ticaret Limited Şirketi – Zen Yol İnşaat Beton Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın belirlendiği görülmüştür.

 19.10.2020 tarih ve 1 karar numaralı ihale komisyonu kararına yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sonrasında alınan 25.11.2020 tarih ve 2020/UY.II-1955 ve 2020/UY.II-1956 sayılı Kurul kararlarında Dido-Ray Yapı San. A.Ş-İnelsan İnş. A.Ş. İş Ortaklığı ve Asf Yapı İnş. A.Ş.-Öz Aras Grup İnş. A.Ş.-Akçadağ İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklaması kapsamındaki incelemeye konu fiyat teklifinin dayanağı olan tutanağın ve tutanağın düzenlenmesine esas olan faturaların, Demgün İnş. A.Ş.-Uday İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Orak Altyapı San. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapmasındaki incelemeye konu fiyat teklifinin dayanağı olan tutanağın düzenlenmesine esas olan faturaların idarece istenilerek anılan istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alındığı görülmüştür.

17.12.2020 tarih ve 2 karar numaralı ihale komisyonu kararında Asf Yapı İnşaat  ve Ticaret Anonim Şirketi – Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Akçadağ İnşaat Ticaret ve Taahhüt Limited Şirketi İş Ortaklığı, Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı ve Dido-Ray Yapı Sanayi Ticaret A.Ş. – İnelsan İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamalarının, sunmuş oldukları faturalarda teknik şartın yerine getirilmesini mümkün kılacak mesafede beton üretimi yapan firmadan ya da söz konusu mesafedeki üretim tesisinde üretilen betonun satışı ile iştigal eden firmadan betonun satışı şeklinde veya istekli tarafından beton santrali kurulumu yapılarak üretim yapılabileceğine dair bir açıklama yapılmadığından reddedildiği, Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ise idare tarafından istenilen belgelerin süresi içerisinde teslim edilmediği gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak başvuru sahibi Asl İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Gür Çelik İnşaat Taah. İth. İhr. San. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Pekyol İnşaat Ticaret Limited Şirketi – Zen Yol İnşaat Beton Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın belirlendiği görülmüştür.

Söz konusu ihale komisyonu kararı sonrasında yapılan şikayet ve itirazen şikayet başvuruları sonrasında alınan 27.01.2021 tarih ve 2021/UY.II-255 ve 2021/UY.II-256 sayılı Kurul kararlarında, açıklama kapsamında sunulan fiyat teklifinin dayanağı olmasının tevsik edilmesiyle, satış faturalarının ise incelemeye konu husus noktasında beton harcının satıcısı ve alıcısı olan iki ayrı firmanın adreslerinin Ankara olduğunun, beton harcının satış miktarı ve satış fiyatının tevsik edilmesiyle sınırlı kaldığı, 25.11.2020 tarihli, 2020/UY.II-1955 ve 2020/UY.II-1956 sayılı kurul kararlarında yer verilen incelemeye konu beton harcı girdisinin açıklanmasında izlenecek yöntemlerden herhangi biriyle açıklama yapılmadığı gerekçesiyle idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu yönünde karar alındığı görülmüştür.

27.01.2021 tarih ve 2021/UY.II-255 ve 2021/UY.II-256 sayılı Kurul kararlarına ilişkin olarak Ankara 11.İdare Mahkemesine yapılan Kurul kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, söz konusu mahkeme tarafından 31.03.2021 tarihli ve E:2021/354, K:2021/632 sayılı kararın alındığı, bu karar sonrasında alınan 07.05.2021 tarih ve 2021/MK-203 ve 2021/MK-204 sayılı Kurul kararı ile Kamu İhale Kurulu’nun 2021/UY.II-255 ve 2021/UY.II-256 sayılı kararlarının iptal edildiği ve anılan mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği görülmüştür.

17.06.2021 tarih ve 3 karar numaralı ihale komisyonu kararında Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunduğu, Dido-Ray Yapı San. A.Ş-İnelsan İnş. A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklif geçerlilik süresi ile geçici teminat mektubu süresini uzatmadığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Asl İnşaat Taahüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Gür Çelik İnşaat Taah. İth. İhr. San. Tur. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın  belirlendiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 ve 20’nci iddialarına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin itirazen şikayete konu ettiği, ihale üzerinde bırakılan Demgün İnşaat Harfiyat Madencilik Tarım Nakliye Petrol Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Uday İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliye Hayvancılık Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın yeterlik kriterleri ile aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına ilişkin iddialar hakkında 19.10.2021 tarihinde onaylanan ve aynı tarihte tebliğ edilen ilk ihale komisyonu kararı ile bilgi sahibi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu tarihin ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemlerin farkına varılmış olması gereken tarih olarak esas alınması gerektiği, söz konusu ihale komisyonu kararında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığına ilişkin bir değerlendirmenin bulunmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının ise tek gerekçeyle “C30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1)” analiz girdisine ilişkin olarak fiyat teklifi aldıkları firmanın ticari merkezinin işin yapılacağı Hakkari’ye olan mesafesinin fazla olduğu ve benzer duruma ilişkin olarak Kurul tarafından alınan karar gerekçe gösterilerek reddedildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından 19.10.2020 tarihini izleyen günden itibaren on gün içerisinde söz konusu isteklinin ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı ve aşırı düşük teklif açıklamalarının anılan komisyon kararındaki gerekçeler dışında başka sebeplerden dolayı da mevzuata uygun olmadığına yönelik şikayet başvurusunda bulunulmadığı, bu doğrultuda söz konusu isteklinin yeterlik kriterlerine ve aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin olarak 28.06.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddialarının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince görev ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle