İhale İptal Kararının İlgilisine Tebliğinden İtibaren 5 Gün İçerisinde Kuruma Başvuru Yapılması Gerektiği
Karar No : 2021/UH.IV-1175

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 14.06.2021 tarih ve 27596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1040 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; aynı hizmet alımına ilişin aynı idare tarafından yapılan ve sözleşmeye bağlanan bir başka ihale gerekçe gösterilerek iptal edilen işbu ihalede geçerli en düşük teklif fiyatını veren isteklinin kendileri olduğu, ayrıca iptal edilen ihalede geçerli en düşük fiyatın, sözleşmeye bağlanan aynı hizmet alımına ilişkin diğer ihalenin sözleşme bedelinden çok daha düşük olduğu için aslında diğer ihalenin iptal edilmesi gerektiği, sonuç olarak kamu yararına aykırı olan ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

İtirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmüne,

Aynı maddenin 11’inci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı” başlıklı 56’ncı maddesinde “Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir…” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı…

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin avukat tarafından imzalandığı, dilekçe ekinde sunulan ve itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan avukat adına düzenlendiği anlaşılan vekâletnamenin asıl olmadığı, fotokopi olarak sunulan belgenin üzerine avukatın ad ve soyadının ve aslı gibidir ifadesinin bulunduğu kaşenin basıldığı ve vekâletnameye baro pulu yapıştırıldığı, ancak vekâletname fotokopisinin üzerinde avukatın imzasının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihinin (ihalenin iptalinin başvuru sahibine bildirildiği tarihin) 09.06.2021 olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesi uyarınca ihalenin iptaline ilişkin başvuruların şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihinden (ihalenin iptalinin başvuru sahibine bildirildiği tarihten) itibaren 5 gün içinde doğrudan Kuruma yapılması gerektiği dikkate alındığında itirazen şikâyet başvuru süresinin 14.06.2021 tarihi mesai bitiminde sona ereceği ortaya çıkmaktadır.

İtirazen şikâyet başvuru dilekçesinin itirazen şikâyet başvuru süresinin sona erdiği 14.06.2021 Pazartesi günü saat 15:54’te Kurum kayıtlarına alındığı, anılan tarihte Covid-19 Pandemisi nedeniyle mesai saatlerinin 10:00-16:00 olarak uygulandığı ve dilekçe üzerinde yapılan ön incelemenin de bir süre aldığı dikkate alındığında itirazen şikâyet başvuru dilekçesi üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde tespit edilen şekil eksikliğinin Kurumun internet sitesi üzerinden ilan edilmesine imkân tanıyacak bir süre kalmadığı anlaşılmış ve dolayısıyla anılan eksiklik için Kurumun internet adresi üzerinden eksiklik yayımlanamamıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle