İhale İlanına İtirazın Süresi – KİK Kararı

Karar No              : 2020/UH.II-1809

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medko Makina İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. nin 28.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.10.2020 tarih ve 45549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1595 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin “Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı bölümünün 6’ncı ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer alan “Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesinin Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu, söz konusu bina inşaatının başka bir ihaleye konu edilmesi gerektiği, idarenin bu düzenlemeye ilişkin yapılan şikayet başvurusunu ilanda yer aldığı ve başvuru süresinin sona erdiği gerekçesiyle reddettiği, oysa ki, ihale dokümanında yapılacak binanın planına, projesine eksiksiz ve anlaşılır şekilde yer verilseydi ve yapılacak inşaat işi ayrı teklif kalemi olarak düzenlenmiş olsaydı itiraza konu edilmeyeceği,

2) Teknik Şartname’nin “Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı bölümünün 6’ncı ve İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer alan “Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İşyerinin görülmesine ilişkin düzenleme” başlıklı 15.6’ncı maddesine aykırı olduğu, idarenin şikayet başvurusunu süre yönünden reddettiği, ancak mevzuatta ilanın tanımı ve ilanda hangi düzenlemelerin bulunması gerektiği açıkça belirtildiği, işin İdari Şartnamesi’nde yer alması gereken, bir başka ifade ile ilanda bulunması zaruri olmayan tüm ayrıntıya ilanda yer verilmesinin mevzuata aykırı işlem yapılmasına sebep olduğu,

3) Teknik Şartname’nin “Genel Tanım ve Özellikler” başlıklı bölümünün 8’inci maddesinde yer alan düzenlemenin Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu, hizmet alımındaki kriterin, alınması amaçlanan hizmeti sağlayabilen sistemlerin teklife konu edilmesi olduğu, kendilerinin aynı hizmeti sağladığı ve Teknik Şartname’nin tüm maddelerine uygun olduğu halde seçtiği üreticinin en üst modelini vermeye zorlanmasının rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamayacağı, dolayısıyla söz konusu maddenin değiştirilmesi gerektiği, idarenin şikayet başvurusunu süre yönünden reddettiği, ancak mevzuatta ilanın tanımı ve ilanda hangi düzenlemelerin bulunması gerektiği açıkça belirtildiği, işin İdari Şartnamesi’nde yer alması gereken, bir başka ifade ile ilanda bulunması zaruri olmayan tüm ayrıntıya ilanda yer verilmesinin mevzuata aykırı işlem yapılmasına sebep olduğu,

4) Teknik Şartname’nin “Genel Tanım ve Özellikler” başlıklı bölümünün 10’uncu maddesinde yer alan düzenlemenin Kanun’un 5’inci maddesine aykırı olduğu, Teknik Şartname’nin düzenlemelerine uygun ve alınması amaçlanan hizmeti eksiksiz sağlayabilecek sistemlerin üretimden kalmış ya da üretiminin devam ediyor olmasının yapılan ihalenin özü ile hiçbir ilgisi ve ilişkisi bulunmadığı, söz konusu ihalenin bir mal alımı olmadığı, kurulacak sistemin hizmet alımı için teklif verecek yüklenici firmanın malı olduğu, bu cihazın ihalenin süresi olan 36 ay boyunca kullanılacağı ve sonrasında idare ile hiçbir ilgisinin kalmayacağı, dolayısıyla söz konusu maddenin rekabet ortamını sağlayacak şekilde yeninden düzenlenmesi gerektiği, idarenin şikayet başvurusunu süre yönünden reddettiği, ancak mevzuatta ilanın tanımı ve ilanda hangi düzenlemelerin bulunması gerektiği açıkça belirtildiği, işin İdari Şartnamesi’nde yer alması gereken, bir başka ifade ile ilanda bulunması zaruri olmayan tüm ayrıntıya ilanda yer verilmesinin mevzuata aykırı işlem yapılmasına sebep olduğu,

1) Başvuru sahibinin 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’inci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü: 36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.2.Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Tanım ve Özellikler” başlıklı bölümünde “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından yeni kurulması düşünülen Radyoterapi Ünitesi için radyoterapi hizmeti alınacak ileri düzey radyoterapi uygulamalarında yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT-lntensityModulatedRadiaotherapy), görüntü rehberliğinde radyoterapi (IGRT-Image GuidedRadiotherapy), Adaptif Radyoterapi, Konformal Radyoterapi (3D CRT) ve Tüm Vücut İşınlaması (Total Body Irradiation) fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek bir adet (1) tedavi yapabilecek Radyoterapi Cihazı, bir (1) adet CT simülatör ve Ek Donanımları ile birlikte tüm sistemlerin mükemmel çalışmasını sağlayacak her türlü alt yapı, aygıt-donanım, yazılımları kapsayan ve sistemin kurulmasını da kapsayan hizmet alımıdır.

8.Sistemlerin bütün elemanlarının günümüz teknolojisinin en üst düzeyinde ve zamanla yeni teknolojik donanımlara “up-grade’’ edilmeye uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle katılımcı firmalar şartnameye uyan en son model ekipman, teçhizat ve yazılımları tekli 1 edeceklerdir. Toplama ve fason üretilen cihaz değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durum cihazın imal tarihi ve seri numarasını gösteren belgelerle ispatlanmalıdır. Cihazın yeni ithal edilecek olması durumunda teklif verecek fırma(istekli firma) tarafından imzalı ve onaylı yeni cihaz ile ilgili evrak/belge teklif dosyasında sunulacaktır.

10.Üretimden kalkmış cihazlar teklif edilmemeli ve firmalar teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) gösterir üretici firma, distribütör firma ve/veya Türkiye Yetkili Satıcı tarafından onaylı belge verecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tedavi Odası Gereksinimleri” başlıklı bölümünün 7’nci maddesinde “Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesi,

İhale İlanı’nın “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4’üncü maddesinde “Sistemlerin bütün elemanlarının günümüz teknolojisinin en üst düzeyinde ve zamanla yeni teknolojik donanımlara “up-grade” edilmeye uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle katılımcı firmalar şartnameye uyan en son model ekipman, teçhizat ve yazılımları teklif edeceklerdir. Toplama ve fason üretilen cihaz değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu durum cihazın imal tarihi ve seri numarasını gösteren belgelerle ispatlanmalıdır. Cihazın yeni ithal edilecek olması durumunda gerekli belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.

Üretimden kalkmış cihazlar teklif edilmemeli ve firmalar teklif ettikleri cihazın halen üretimde olduğunu (cihazın marka ve modelinin görülebileceği) gösterir üretici firmadan alınmış onaylı belge verecektir.

Teklif verecek firmalar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bulunan ve hastane tarafından belirlenmiş boş araziye cihazın çalışabileceği zorunlu alanları inşa edecektir. İhaleden önce firmaların inşaat alanı ve taslak planı görerek maliyet hesaplaması yaparak yer gördü belgesi almaları zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı düzenlemelerine göre ihale konusu iş kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından Radyoterapi Ünitesi için radyoterapi hizmeti alınacak ileri düzey radyoterapi uygulamalarında yoğunluk ayarlı radyoterapi, görüntü rehberliğinde radyoterapi, Adaptif Radyoterapi, Konformal Radyoterapi (3D CRT) ve Tüm Vücut İşınlaması (Total Body Irradiation) fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek bir adet (1) tedavi yapabilecek Radyoterapi Cihazı, bir (1) adet CT simülatör ve Ek Donanımları ile birlikte tüm sistemler için gerekli olan her türlü alt yapı, aygıt-donanım, yazılımları kapsayan ve sistemin kurulmasını da kapsayan hizmet alımının yapılacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ilanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın temin edildiği tarihte başlayacağı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi Medko Makina İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.nin 1, 2, 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak, şikayete konu edilen İdari ve Teknik Şartname düzenlemelerinin İhale İlanı’nda da aynen yer aldığı, bu sebeple söz konusu durumun farkına varılması gereken tarihin İhale İlanı’nın yayınlandığı 01.09.2020 tarihi olduğu, başvuru sahibinin bu duruma ilişkin şikayet başvurusunu söz konusu tarihi izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde yapması gerekirken, başvurunun 28.09.2020 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla başvurunun belirtilen süre sona erdikten sonra yapılması sebebiyle itirazen şikayete konu edilen iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle