İhale hukuku temelde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunlarının bütününden meydana gelmektedir.

İkincil olarak ise Mal alım, Hizmet ve Yapım Uygulama Yönetmeliklerinin ile Kamu İhale Genel Tebliği ihale hukukuna katkı sağlamaktadır.

Her ihale için özel olarak düzenlenmiş idari şartnameler, teknik şartnameler ve sözleşme tasarıları da ihale hukukunun destekleyici kaynakları arasında yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumu ise yorum yoluyla önüne gelen itirazen şikayetleri mevzuatı göz önünde bulundurarak yorumlamakla mükelleftir.

İhale süreci içerisinde idarelerin, isteklilerin, Kamu İhale Kurumunun, idare mahkemeleri ve Danıştay’ın da bulunduğu büyük bir puzzle gibidir.

Bu puzzle’ın mükemmel bir şekilde bir araya getirilebilmesi için ilgili kanunları, yönetmelikleri, tebliğleri özümsemiş, Kamu İhale Kurumu kararlarını düzenli olarak takip eden, ihale hukukuyla alakalı İdare Mahkemesi ve Danıştay 13. Dairesinin her yeni kararını okuyan, isteklilerin ve idarenin sorularına rahatlıkla cevap verebilen bir ihale avukatına ihtiyaç vardır.

İhale sürecinde isteklilerin hak kaybına uğrama ihtimalleri çok yüksektir. Bu ihtimal henüz daha ihale ilana çıktıktan sonra başlamaktadır. Örneğin İhale ilanındaki hukuka aykırılıklara ilandan itibaren on gün içerisinde idareye müracaat edilmezse sonraki aşamalarda ilandan kaynaklı hukuka aykırılık iddiaları kabul görmemektedir. Kamu ihale avukatı ihalenin ilanından Danıştay Kararının uygulanmasına kadar geçen süre boyunca müvekkiline hukuki yardım ve hukuki danışmanlıkta bulunan kişidir.

İhale mevzuatı çok sık değişikliğe uğrayan bir mevzuat türüdür.Günlük olarak Resmi Gazeteyi takip ederek müvekkillerine en güncel ve sağlıklı bilgiyi verebilmek ihale avukatının yükümlülükleri arasındadır.

İhale avukatı; ihale ilanını şikayet etmek, ihale dokümanını şikayet etmek, aşırı düşük teklif savunması hazırlamak, ihale komisyon kararını şikayet, ihaleden değerlendirme dışı bırakılma durumunda şikayet ve itirazen şikayet etmek, Kamu İhale Kurumu nezdinde itirazen şikayet, kamu ihalesinin iptali için dava açılması ve takibi, ihaleden yasaklılık kararlarının iptali için dava açılması ve takibi, Kamu İhale Kurumu kararı aleyhine idare mahkemesine idari dava açılması ve takibi, İdare Mahkemesi kararı aleyhine Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulması ve takibi, Kamu İhale Kurumunun düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması, İdare ve Yüklenici arasındaki uyuşmazlıklar konusunda hukuki yardımda bulunmak, hakediş uyuşmazlıklarında adli yargıda dava açılması ve takibi, ihalenin idare tarafından haksız feshinde adli yargıda dava açılması ve takibi, ihale sürecinin genelinde müvekkile hukuki danışmanlık sunularak olayın hukuki kapsamı konusunda müvekkilin aydınlatılmasını sağlamak görevlerini ifa eder.

İhale hukukunda ihale avukatı hayati önemdedir, ihale sürecini hukuki olarak yorumlayarak isteklilerin haklarını koruyacak başka bir aktör bulunmamaktadır.  

Yorum Ekle