kamu ihalelerinde uygulanan yaptırımlar

Karar Tarihi : 06.03.2024

Karar No : 2024/UH.I-406

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/13668 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa 2 Kadın Konukevi Müdürlüğü İle Adil Bucak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Malzeme Dâhil Taşımalı Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmet İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 08.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa 2 Kadın Konukevi Müdürlüğü İle Adil Bucak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Malzeme Dâhil Taşımalı Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Pera Sosyal ve Destek Hiz. San. Tic. A.Ş.nin 02.02.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.02.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.02.2024 tarih ve 132100 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/230 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer verilen düzenlemede ihale konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personele ödenecek günlük brüt yol ücretinin rakamla “25,00”; yazı ile “Yirmi TL” olarak yazıldığı, söz konusu düzenlemenin kendi içinde çeliştiği, ayrıca Teknik Şartname’nin “J-Kuruluşlarda Tam Zamanlı Çalışacak Personellerin Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı bölümünün 7’nci maddesindeki düzenlemede ise çalıştırılacak olan personele ödenecek günlük yol ücretinin rakamla ve yazıyla “20,00 TL (Yirmi Lira)” olarak yazıldığı, netice itibarıyla, bahse konu husus hakkında anılan doküman düzenlemeleri arasında da çelişkinin bulunduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde, hizmetin ifası ile ilgili olarak görevli personele bordroda brüt olarak gösterilmek şartıyla aylık 26 gün üzerinden ödenecek yol ücretinin günlük tutarının rakamla “25,00”; yazı ile “Yirmi TL” olarak düzenlendiği,

Teknik Şartname’nin “J-Kuruluşlarda Tam Zamanlı Çalışacak Personellerin Sayısı ve Nitelikleri” başlıklı bölümünün 7’nci maddesinde yer verilen düzenlemeden, her bir personele aylık 26 gün üzerinden verilecek yol ücretinin günlük tutarının rakamla “20,00”; yazı ile “Yirmi Lira” olduğu, söz konusu ücretin bordroda gösterileceği ve teklif fiyatına dahil olduğu,

Sözleşme Tasarısı’nın 7’nci maddesinde ise, hizmetin sunulması ile ilgili olarak görevli personele bordroda brüt olarak gösterilmek şartıyla aylık 26 gün üzerinden ödenecek yol ücretinin günlük tutarının rakamla “25,00”; yazı ile “Yirmibeş TL” olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde görevli personele ödenecek günlük yol ücretine ilişkin ayrı bir satırın açılmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinde, hizmetin ifasıyla ilgili görevli personele ödenecek günlük brüt yol ücretine ilişkin tutarsızlık bulunduğu ve bahse konu üç düzenlemenin birbiriyle çeliştiği, bu sebeple isteklilerce teklif edilecek günlük brüt yol ücretine dair belirsizlik olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırı olduğu belirtilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.