İhale Dokümanında Tereddütte Yol Açacak Nitelikte Bir Belirsizliğin Bulunmadığı

Karar No              : 2017/MK-375

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2010/21512 İhale Kayıt Numaralı “ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET ALIMI” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Çankaya Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/21512 İKN’li “Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Tem. Oto. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.03.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.04.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi tarafından 09.04.2010 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve Kurul tarafından alınan 26.04.2010 tarihli ve 2010/UH.I-1161 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Umut Tem. Oto. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada alınan Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.07.2010 tarihli ve E:2010/1044 sayılı kararında, “Olayda, söz konusu ihaleye ilişkin idari ve teknik şartnamede ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen araçlar ile İhale konusu işin yapılacağı yerler ise sayma yoluyla belirlenmiş ve teknik şartnamenin ilgili maddesinde belirtildiği üzere 85 adet semt ve 20 adet semt pazarının ihale konusu işin kapsamın da olduğu belirtilmişse de, araç maliyetlerini etkileyen en önemli unsurun ise akaryakıt giderleri olduğu, araçların kullanım süresi, yük durumu ve kat edilen mesafe ile bağlantılı olarak değişen bu parametrenin teklif hesabına dahil edilebilmesi için gerekli asıl verinin de kat edilecek mesafe olduğu, araçların çalışma süreleri belirtilmeden, genel bir kabulle iş süresince 24 saat çalışmalarının düzenlendiği, gerek idari şartname ve gerekse teknik şartname kapsamından işin yapılacağı yerin büyüklüğü ve günde kaç sefer, hangi araçların, ne süreyle kullanılacağının belirtilmediği, öte yandan, Teknik Şartnamenin 7 nci maddesi ile ihale kapsamında yeni bir iş kalemi ve bu işi yerine getirmekle görevli bir personel grubunun oluşturulduğu, çalışması öngörülen personelin sayısına, niteliğine ve çalışma sürelerine ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmeden, yalnızca 24 saat süreyle sürekli olarak çalışılacağı belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde kontrol merkezinde çalışması öngörülen personel için gerekli düzenlemenin yapılmadığı, bu nedenlerle ihale konusu işin görülmesi aşamasında ortaya çıkacak olan önemli gider kalemlerinden birisinin de akaryakıt giderinin isteklilerce hesap edilebilmesine olanak tanıyan nitelikte verilere ihale dokümanında yer verilmemesi ve idari şartnamenin 25 inci maddesinde sayılmayan bir iş ve personel grubunun teknik şartnamenin 7 nci maddesindeki düzenleme ile oluşturulmasının tekliflerin hazırlanması ve sunulması aşamalarında tereddütler oluşmasına yol açacağı, düzenlemenin bu haliyle belirsizlik içerdiği ve 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırılık teşkil ettiği görülmektedir.

Bu durumda, davacı tarafından söz konusu ihaleye ilişkin idari ve teknik şartnameye yönelik olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu 26.04.2010 tarih ve 2010/UH.I-l161 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile “yürütmenin durdurulmasına” ve anılan kararının icaplarını yerine getirmek üzere alınan 09.08.2010 tarihli ve 2010/MK-113 sayılı Kurul kararı ile, “1- Kamu İhale Kurulunun 26.04.2010 tarih ve 2010/UH.I-1161 sayılı Kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline” karar verilmiş, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 05.11.2010 tarihli ve E:2010/1044, K:2010/1751 sayılı kararı ile de “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Bununla birlikte, yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 22.05.2017 tarihli ve E:2011/61, K:2017/1576 sayılı kararında, “Aktarılan mevzuat ve ihale dokümanının davacının iddiaları çerçevesinde değerlendirilmesinden; sayı ve niteliklerine ilişkin bilgilerin teknik şartnamede belirtildiği ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların akaryakıt giderinin yükleniciye ait olacağı, birim fiyat teklif cetvelinin araçlara adet ve gün üzerinden teklif vermek suretiyle tekliflerin oluşturulmasını sağlamaya yönelik oluşturulduğu, katı atıkların toplanacağı yerlerin ve döküm işleminin yapılacağı yerlerin dokümanda açıkça belirlendiği, işin süresinin net bir ifadeyle belirtildiği dikkate alındığında, ihale konusu işte kullanılacak araçların yakıt sarfiyatının hesap edilebilmesine engel bir hususun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca; İdari Şartnamenin 25. maddesinde, ihale konusu işte çalışması öngörülen personel olarak 1 adet müdür ve 3 adet kontrol mühendisinin de istihdam edileceği, Teknik Şartnamenin 7. maddesinde yer alan düzenlemede ise, anılan merkezde görev yapacak personelin yüklenici adına imzaya yetkili kişilerden oluşacağı belirtilmektedir. Bu itibarla; yüklenici adına imzaya yetkili olan personelin İdari Şartnamenin 25. maddesinde belirtilen personelden oluşacağı göz önüne alındığında ve her iki düzenleme bir arada incelendiğinde, ihale dokümanında iddia edildiği şekilde tekliflerin hazırlanmasında tereddütte yol açacak nitelikte bir belirsizliğin olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 05.11.2010 tarihli ve E:2010/1044, K:2010/1751 sayılı kararının “bozulmasına” karar verilmiştir. 

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 09.08.2010 tarihli ve 2010/MK-113 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle