1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 2. maddesine göre avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Kamu ihale avukatı ise genel olarak ihale hukukuna ilişkin tüm aşamalarda danışanın/müvekkilin yanında olarak hukuki yardımda bulunan kişidir.

Kamu ihale hukuku temel olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundan oluşmaktadır. Alt mevzuat metinleri ise mal alım, hizmet ve yapım uygulama yönetmeliklerinin yanı sıra Kamu İhale Genel Tebliğiyle, her ihale için özel olarak düzenlenmiş idari şartnameler, teknik şartnameler ve sözleşme tasarılarıdır. İhale sürecinin başından (yani ihale ilanı ve dokümanının incelenmesinden) sonuna kadar (yani idari ve teknik şartnamelerin, sözleşme tasarısının) ihale mevzuatına uygun şekilde düzenlenip uygulandığından emin olmak, uygun olmadığı durumlarda ise gerekli şikayet, itirazen şikayet ve dava yoluna başvurmak ihale avukatının görevidir. Buna ek olarak ihale sürecindeki tüm hukuka aykırılıklara zamanında müdahale ederek;

 • İhale ilanını şikayet,
 • İhale dokümanını şikayet,
 • Aşırı düşük teklif savunması hazırlamak,
 • İhale komisyon kararını şikayet,
 • İhaleden değerlendirme dışı bırakılma durumunda şikayet ve itirazen şikayet,
 • Kamu İhale Kurumu nezdinde itirazen şikayet,
 • Kamu İhalesinin İptali İçin Dava Açılması ve Takibi,
 • İhaleden Yasaklılık Kararlarının İptali İçin Dava Açılması ve Takibi,
 • Kamu İhale Kurumu kararı aleyhine idare mahkemesine idari dava açılması ve takibi,
 • İdare Mahkemesi kararı aleyhine Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulması ve takibi
 • Kamu İhale Kurumunun düzenleyici işlemlerine karşı dava açılması,
 • İdare ve Yüklenici arasındaki uyuşmazlıklar konusunda hukuki yardımda bulunmak,
 • Hakediş uyuşmazlıklarında adli yargıda dava açılması ve takibi,
 • İhalenin idare tarafından haksız feshinde adli yargıda dava açılması ve takibi,
 • İhale sürecinin genelinde müvekkile hukuki danışmanlık sunularak olayın hukuki kapsamı konusunda müvekkilin aydınlatılmasını sağlamak

İşlemlerinin yapılmasıdır.

 İhale sürecinin ilk adımından son adımına kadar alanında yetkin ve tecrübesi olan bir avukattan danışmanlık hizmeti almak her zaman hukuki yardımda bulunanın menfaatine olacaktır. Çünkü ihale öncesinde, ihale sırasında ve ihale sonrasında, ihalede oluşabilecek her hangi bir sorunu çözmekte en büyük yardımcınız alanına hakim bir kamu ihale avukatıdır.

Kamu ihale avukatı, ihaleye katılan ya da katılmayı düşünen isteklilere (gerçek ya da tüzel kişi) ihale süresince eşlik ederek aydınlatan kişidir. Tam anlamıyla kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunar.  yaşanılan her türlü uyuşmazlıkta gerekli olan hukuki işlemleri yapmakla yükümlüdür. İhale hukukuna ait olan bu alanda karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümünü üretir. Ayrıca ihaleye konulacak belgelerin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na, şartnameye ve mevzuata uygun olup olmadığını tespit edip, kontrol eder. İhale sonrası, tarafların arasında yaptıkları sözleşmenin şartlarının uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü ve takibini yapar.

Yorum Ekle