Karar No              : 2020/MK-71

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/2700 İhale Kayıt Numaralı “2014 Mali Yılı 65 Kişi İle 9 Aylık Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 14.02.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2014/2700 İKN’li 2014 Mali Yılı 65 Kişi İle 9 Aylık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağlık Nakliyat Tem. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.04.2014 tarihli ve 2014/UH.II-1842 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Datel Temizlik Hizmetleri İletişim Turizm İnşaat Gıda Bilgisayar Taşıma Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 24.09.2014 tarihli ve E: 2014/980, K: 2014/1125 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmiştir.

Anılan İdare mahkemesi kararının davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine alınan Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.01.2020 tarihli ve E: 2014/5169, K: 2020/156 sayılı kararı ile “…1. Temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

2. Temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusunda ikinci iddianın reddi yönünden Kurul kararına yönelik davanın reddine ilişkin kısmı incelendiğinde;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinin dördüncü fıkrasında, “Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması, bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.” kuralı yer almakta olup, bu kuralla idari yargı mercilerine, bireysel işlemlerin yargısal denetiminde bu işlemlerin dayanağı ikincil nitelikteki düzenleyici işlemleri ihmâl etme yetkisi tanınmıştır. Bu kapsamda, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrasını daraltması nedeniyle, dayanağı kanuna aykırı olan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasının ihmâl edilerek Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde inceleme yapılması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikâyete konu edilen iddiaların anlaşılamayacağı, Kanun’da böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarının, şikâyet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacının, şikâyet başvurusunun reddi üzerine 4734 sayılı Kanun’da öngörülen şekil ve usûl kurallarına uygun olarak itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görüldüğünden, davacının ikinci iddiasının incelenmesi gerekirken, bu iddianın şikâyet başvurusunda ileri sürülmediği gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın bu kısmı yönünden reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kısmen reddine,

2. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 24/09/2014 tarih ve E:2014/980, K:2014/1125 sayılı kararının itirazen şikâyet başvurusundaki birinci iddia yönünden davanın reddine ilişkin kısmına yönelik olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, anılan Mahkeme kararının bu kısmının ve davalı idare lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının, ONANMASINA,

3. Davacının temyiz isteminin kısmen kabulüne;

4. Mahkeme kararının itirazen şikâyet başvurusunun ikinci iddianın reddi yönünden Kurul kararına yönelik davanın reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 16.04.2014 tarihli ve 2014/UH.II-1842 sayılı kararının ikinci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ikinci iddiasının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle