Karar No              : 2021/UH.I-1873

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/475374 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 20.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek” ihalesine ilişkin olarak Zorlular Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2021 tarih ve 44681 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1583 sayılı itirâzen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2- İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkına ilişkin düzenlemeye yer verildiği, ancak hangi girdiler için fiyat farkı verileceğinin belirtilmediği, fiyat farkına ilişkin düzenlemede çelişkiler olduğu, fiyat farkına ilişkin düzenlemelerden hangi girdiler için fiyat farkı verileceğini, hatta ihalede fiyat farkı verilip verilmeyeceğini anlamanın mümkün olmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “81.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Bu Esaslara tabi hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde, bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

(3) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur…” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

31/08/2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar Hakkındaki 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre fiyat farkı verilecektir.

Yükleniciye bunun dışında malzeme, ekipman, gıda ürünleri ve herhangi bir girdi için fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesine,

Hazır Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’nin “Personel Çalışma Esasları” başlıklı 12’nci maddesinde “Yüklenici çalıştıracağı belirtilen personeli işyerinde hazır bulunduracaktır. Anılan personelin işyerinde bulunmaması halinde, her personel için sözleşmede belirtilen günlük ceza uygulanacak ve Yüklenici hakedişlerinden kesilecektir. Ancak, personelin hastalık sebebiyle işyerinde bulunmaması durumunda rapor tevsiki halinde ceza kesilmeyecektir. Kontrol Teşkilatının bilgisi dışında herhangi bir sebeple personelin gelmemesi halinde yüklenici yasalara uygun olarak belirtilen özelliklere sahip aynı vasıflarda personel sayısını sağlamak zorundadır.

Yüklenici çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısını devamlı olarak korumak zorundadır. Ücretsiz izin gibi nedenlerle ya da mazeretsiz olarak yemek görevlisinin gelmemesi halinde yerine yasalara uygun olarak belirtilen özelliklere sahip aynı vasıflarda yemek görevlisi görevlendirilecektir.

Yüklenici Hastanenin 7 gün 24 saat hizmet verdiği dikkate alarak çalıştıracağı işçilerin haftalık çalışma süresini İş Kanunu kapsamında her işçiyi 45 saat çalıştıracak şekilde planlayacak ve bir suretini Kontrol Teşkilatına verecektir. Yüklenici Kontrol Teşkilatına bildirmiş olduğu yerlerdeki işçi sayısını değiştiremez.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Maaş” başlıklı 9.1’inci maddesinde “Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün  26.07.2012 tarih ve 7380 sayılı yazıları gereği;

1. İşçi ücretleri, yükleniciye hakediş ödemesinin yapıldığı gün veya takip eden gün içinde yüklenici tarafından işçiler adına açılmış olan banka hesaplarına yatırılacaktır. İşçilere verilen ücretler hiçbir zaman asgari ücretin altında olamaz…” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Elemanlar” başlıklı 6’ncı maddesinde ise her bir hastanede çalışacak personel niteliği ve sayısına yer verilmiştir.

İdare tarafından yapılan yukarıdaki düzenlemeler incelendiğinde işin yapımı esnasında  çalışacak personelin niteliği ve sayısının net olarak belirlendiği ve söz konusu personelin mesailerinin tamamını idarede geçireceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar çerçevesinde ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur.

Yapılan tespitler çerçevesinde incelemeye konu ihalede fiyat farkına ilişkin düzenlemeye yer verilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmakta olup idare tarafından da İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde fiyat farkına ilişkin düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

Diğer taraftan başvuru sahibince İdari Şartname’de yer alan “…Yükleniciye bunun dışında malzeme, ekipman, gıda ürünleri ve herhangi bir girdi için fiyat farkı verilmeyecektir.” ifadesinden hangi girdiler için fiyat farkı verileceğini, hatta ihalede fiyat farkı verilip verilmeyeceğini anlamanın mümkün olmadığı iddia edilmekteyse de idarece yapılan fiyat farkı düzenlemesinin işçiliğe yönelik olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle