İdareye Sunulan Anonim Şirketler Tarafından Her Durumda Bu Bilgileri Gösterir Pay Defterinin Noter Onaylı Olarak Sunulmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1154

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/42538 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 12.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2021 tarih ve 15758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur..

Başvuruya ilişkin olarak 2021/563 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

7) İdari Şartname’nin 7.1.2 maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)” şeklindeki düzenleme uyarınca belirtilen pay defterlerinin sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise pay defterindeki tüm sayfaların noter tarafından onaylı olup olmadığının kontrolünün yapılması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmiş oldukları belgelerin, İdari Şartname’nin 7’nci maddesine göre istenilen belgeler ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunun tahkik edilmesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde geçerli Yapım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, (Değişik ibare: 30/09/2020-31260 R.G/3. md., yürürlük: 20/10/2020) bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

…” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi -Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı’nın pilot ortağı ve özel ortağı Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgeyi sundukları; belgelerin ihale dokümanı kapsamındaki KİK030.0/H nolu standart formun düzenlenme ve doldurulma şekline uygun olduğu; belgede beyan edilen bilgilere ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerinin tarih ve sayısının belirtildiği; anonim şirket olması nedeniyle İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından standart formda beyan edilen bilgileri gösteren noter onaylı pay defterinin belgeye ek yapıldığı tespit edilmiştir. 

İhale üzerinde bırakılan İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi- Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalede idare tarafından verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belge kapsamında idareye sunulan anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defterinin noter onaylı olarak sunulduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle