Karar No              : 2020/UM.II-590

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/595707 İhale Kayıt Numaralı “62 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi (37. KISIM)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 07.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “62 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Savaş Medikal Laboratuar Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.nin 13.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.02.2020 tarih ve 9483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/359 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ÜTS bilgilerinde çelişkiler olduğu, ÜTS kayıt bilgilerinde yazan versiyon/model bilgileri ile bu ürünlerin kaydı için kullanılan kullanım kılavuzlarında yazan model bilgilerinin birbirinden farklı olduğu, ÜTS bilgilerinin teklif edilen ve numunesi sunulan ürünün ÜTS’si olmadığı, 4711769861653 ve 4711769861660 ÜTS numaralı ürünlerin ÜTS kaydında cihazın versiyonu/modeli ABT-BGM- K0o1 iken; firmanın ÜTS bilgilerinde bu ürünün kaydı yapılırken eklemiş olduğu kullanım kılavuzunun ABT-BGM-M-001 modeline ait olduğu ve söz konusu modelle numune sunulup demonstrasyon işleminin gerçekleştirildiği, ABT-BGM-M-001 modelinin ÜTS sistemine kayıtlı olmadığı, bu itibarla ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan ÜTS bilgilerinin doğru olmadığı ve teklif edilen modelin ÜTS kaydının mevcut olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

  c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının ihale üzerinde bırakılan istekli Ar-Tekin Temizlik Gıda Güvenlik Tıbbi Ürünler Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik kriterlerine ilişkin olduğu, adı geçen isteklinin ihalenin 37’nci kısmına ilişkin teklif fiyatının 69.525,00 TL, başvuru sahibinin söz konusu kısma ilişkin teklif fiyatının ise 67.500,00 TL olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, somut olayda, başvuru sahibinin teklif fiyatının, ihale üzerine bırakılan isteklinin teklif fiyatından daha düşük olduğu, kendi teklifine yönelik iddiasının uygun bulunarak teklifinin değerlendirmeye alınması halinde kendi teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif haline geleceği ve bu durumun da kendisinden daha yüksek teklif sunmuş olan diğer istekliye yönelik söz konusu iddialarının sonucundan bağımsız olarak gerçekleşeceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, söz konusu iddialar bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak veya menfaat kaybı ya da zarara uğraması durumunun ortaya çıkma ihtimalinin bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması yer almaktadır. Bahse konu ihalenin şikayete konu 37’nci kısmının başvuru bedeli 6.139,00 TL’dir. Başvuru sahibi istekli tarafından 12.284,00 TL başvuru bedeli yatırıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi isteklinin talebi halinde fazla yatırılan 6.145,00 TL’nin anılan istekliye iadesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle