İdarenin Kullanılmamış Cihaz Talep Etmesi – İhalenin İptali

Karar No              : 2020/MK-207

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/625212 İhale Kayıt Numaralı “Radyoterapi Hizmet Alımı (40150000 Puan)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/625212 ihale kayıt numaralı “Radyoterapi Hizmet Alımı (40150000 Puan)” ihalesine ilişkin olarak, Mediline Klinik Hizmetler Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.02.2020 tarihli ve 2020/UH.II-369 sayılı karar ile “1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

2) İlgili Üniversite tarafından 2019/19 sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Hakkında Genelge’ye uygun işlem tesis edilip edilmediği hususuna ilişkin değerlendirmenin yapılması için Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapılmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Baytuna San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2020 tarihli ve E:2020/728, K:2020/870 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 09.07.2020 tarihli ve E:2020/1592, K:2020/1898 sayılı kararında “…. Dosyanın incelenmesinden, ihaleyi gerçekleştiren idarenin bir üniversite hastanesi olduğu, nitekim davalı idarenin, itirazen şikâyet başvurusunu değerlendirme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dava konusu ihale dokümanına ilişkin aldığı bilimsel görüşte, üniversite hastaneleri tarafından sağlık hizmetinin yanı sıra eğitim ve araştırma hizmetinin de sunulduğu, ayrıca, sağlık hizmetini sunacak insan kaynağının da günün ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi görevinin bulunduğu, üniversite hastanelerinin verimlilik ve fonksiyonelliğinin en önemli göstergesinin sağlık hizmetinin yanında daha öncelikli olan eğitim ve araştırma hizmetinin olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, hizmetin sunulmasında kullanılacak cihazın niteliğine ilişkin olarak Teknik Şartname’de belirtilen “sıfır” ve “kullanılmamış” olması şartının, ihalenin davalı idarece iptaline dayanak teşkil edemeyeceği, ihaleyi gerçekleştiren idarece ihtiyaçların uygun şartlarla ve tam olarak karşılanmasının gözetildiği ve bu kapsamda alınacak hizmette kullanılacak cihazların yeterliğine ilişkin tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri amacı dışında kullanıldığına dair bir bulgunun da mevcut olmadığı, aksine, ihaleyi gerçekleştiren idarenin eğitim ve araştırma hastanesi olarak sahip olduğu özel durum dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan bilimsel görüşte de hizmetin verimli gerçekleştirilebilmesi için “sıfır” cihaz talep edilmesinin makul olduğu tespitine yer verildiği anlaşıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 30/04/2020 tarih ve E:2020/728, K:2020/870 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 19.02.2020 tarihli ve 2020/UH.II-369 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle