Karar No              : 2017/MK-12

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/132789 İhale Kayıt Numaralı “Yol, Park, Mezarlık, Refüj, Belediye Hizmet Binaları, Zabıta Genel Temizliği Ve Destek Hizmetleri Araç Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Havza Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yol, Park, Mezarlık, Refüj, Belediye Hizmet Binaları, Zabıta Genel Temizliği Ve Destek Hizmetleri Araç Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ak Grup Organizasyon İnş. Taah. Mobilya Nakliyat Temizlik Turizm Petrol Dayanıklı Tüketim Malları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. – Sumedsan İnş. Taah. Temizlik Gıda Hayvancılık Sağlık Hizmetleri İth. İhr Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca 08.12.2015 tarih ve 95054 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulması üzerine Kamu İhale Kurulunun 16.12.2015 tarih ve 2015/UH.IV-3446 sayılı kararı ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Ak Grup Organizasyon İnş. Taah. Mobilya Nakliyat Temizlik Turizm Petrol Dayanıklı Tüketim Malları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesince verilen 21.11.2016 tarihli ve E:2016/2918, K:2016/4766 sayılı  karar ile, “…Olayda, davacı tarafından, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 12.11.2015 tarihini izleyen 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekmekte ise de; ihaleyi yapan idare tarafından davacıya EKAP üzerinden bildirilen kesinleşen ihale kararında, davacının 10 gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceğinin belirtildiği, davacının da kendisine gösterilen yolu takip ederek, belirtilen şekil ve sürede doğrudan Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun aynı gün Havza Belediye Başkanlığı’na gönderildiği, ancak başvuru dilekçesinin 25.11.2015 tarihinde anılan idare kayıtlarına girdiği, bu başvurunun reddi üzerine de itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, davacının itiraz usulü olarak yanlış bir yol izlemesinin kendi hatasından değil, idarenin yanlış yönlendirmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu durumda, Anayasa’nın 40. Maddesindeki düzenleme ile son derece dağınık mevzuat karşısında idarelere, ilgililerin kaç gün içinde, hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirildiği ve bu durumun hak arama, hak ve hürriyetlerin korunması ve idarenin denetlenmesi yönünden zorunlu olduğu, başvuru süresinin kısa olması veya olağan başvuru yollarına istisna getirilmesi halinin ilgili kişilerin mağduriyetlerine yol açabileceği hususları göz önünde bulundurulduğunda, işleme karşı başvuru yolunun ve süresinin yanlış bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi halinde kusurun başvuru sahiplerine yükletilemeyeceği açık olduğundan, dava konusu ihaleyi yapan idarece davacıya tebliğ edilen belgede yer alan usule göre hak arama yoluna başvuran davacı şirketin, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 16.12.2015 tarih ve 2015/UH.IV-3446 sayılı kararının iptaline,

2- Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, işin esasının incelenmesine geçilmesine, 

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle