aşırı düşük

İdarenin Kanun Hükmü İle Tanınan Yetkinin Dışına Çıkarak İşlem Tesis Etmiş Olması

Karar No              : 2020/MK-287

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/45102 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Ve Bağlı İşyerlerinde Kısmi Zamanlı İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/45102 ihale kayıt numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü ve Bağlı İşyerlerinde Kısmi Zamanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mavi Atlas İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1412 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Mavi Atlas İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 05.11.2020 tarihli ve E:2020/1713, K:2020/2050 sayılı kararında “…Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ile olayın birlikte değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesi ile Kurul tarafından ihalenin iptali işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının incelemesinin kısa sürede sonuçlanmasının amaçlandığı, bu nedenle de yapılan incelemenin maddede belirtilen hususlarla sınırlı olması gerektiği, Kanun’un açık düzenlemesi karşısında Kurul’un anılan hususlar dışında başka bir hususu incelemesi, diğer bir ifadeyle re’sen inceleme yapması durumunda, Kanun tarafından kendisine verilen inceleme yetkisinin sınırını aşmış olacağı, uyuşmazlık incelendiğinde, davacı şirket tarafından, ihalenin iptali gerekçelerine, yani hizmet süresinin 4 aylık kısmının geçmiş olması, 5 aylık kısmının kalmış olması ve teklifinin ekonomik olmaması şeklindeki gerekçelere ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihalenin iptali gerekçelerinin dışında tekliflerin geçerlilik durumuna ilişkin herhangi bir iddia ileri sürülmediğinden ve davalı idarenin bu yönden bir inceleme yapma yetkisi bulunmadığından, Kanun hükmü ile tanınan yetkinin dışına çıkılması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 19.08.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1412 sayılı kararının, ihalenin ikinci iptal gerekçesine ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin iptaline ilişkin ikinci gerekçenin yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle