aşırı düşük

Karar No              : 2017/MK-368

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/507589 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Araçlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İznik Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 22.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/507589 ihale kayıt numaralı “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Araçlı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknotem Enerji İnş. Personel Hizmetleri ve İhracat Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.01.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 20.01.2017 tarih ve 4231 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.02.2017 tarihli ve 2017/UH.I-657 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Teknotem Enerji İnş. Personel Hizmetleri ve İhracat Maddeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen 15.06.2017 tarihli ve E:2017/944, K:2017/1747 sayılı kararında “…Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davalı idarece, uyuşmazlığa konu ihalede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde idareler tarafından hesaplanacak olan yaklaşık maliyetin söz konusu maddede belirtilen (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birinin kullanıldığı ve yine idare tarafından ihale konusu işte kullanılacak bir araca ilişkin fiyat tespitinin mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı olarak istenilmesi gerekmekle birlikte idare tarafından sözlü olarak istendiğinin ifade edildiği, üç farklı firma tarafından fiyat teklifi verildiği ve bu fiyatların ortalaması alınarak araç maliyet hesaplamasının yapıldığı, dolayısıyla tekliflerin yazılı olarak istenmemiş olması hususunun esasa etkili bir aykırılık olarak görülemeyeceği iddia edilmiş ise de; ihale üzerinde bırakılan şirketin yaklaşık maliyet hesaplamasında piyasa araştırması kapsamında idareye fiyat verdiği, ihale aşamasında anılan şirketin birim fiyat teklif cetvelinde, bir araç için 2,97 TL/GÜN(365×2,97= 1084,25 TL) birim fiyat teklif ettiği ve fakat idare tarafından yaklaşık maliyet belirlenirken yapılan fiyat araştırmasında bir araç için 2,85 TL/gün (365×2,85=1040,25 TL) bedel öngördüğü durum böyle iken, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ihale üzerinde kalan şirketin dışında yer alan fiyatlar esas alındığında, ihale konusu işte kullanılacak bir aracın maliyetinin 1.186,22 TL olduğu, bu tutarında yaklaşık maliyetteki bahse konu tutarın yaklaşık %9 üzerinde olduğu ve bu durumda da ihale üzerinde bırakılan şirketin teklif bedelinin altında kalacağı anlaşılmakla birlikte idarece yaklaşık maliyet bileşenlerinden olan ihale konusu işte kullanılacak bir araca ilişkin fiyat tespitinin, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8/4 maddesi uyarınca yazılı olarak yapılmadığı hususu göz önüne alındığında, idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin aşın düşük tekliflerin belirlenmesinde esas alınmasının sağlıklı sonuç doğurmayacağı anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 22.02.2017 tarih ve 2017/UH.I-657 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle