Karar No              : 2021/UH.II-1968

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/445411 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Ambulans Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü Ambulans Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Demirhan Turizm Sanayi ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin 09.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39604 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1417 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde yer alan, teklif edilecek araçlar için Ocak 2021 tarihli kasko araç değer listesinde yayımlanan bedelin yazılı olduğu belgenin teklifler ile birlikte beyan edileceği düzenlemesinin, ambulans tipi araçların donanımsız araçlar olmayıp teçhizat ve donanımlı araçlar olması ve Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesi İlişkin Esas ve Usuller kapsamında bulunmaması nedenleriyle kaldırılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

237 sayılı Taşıt Kanunu’nun “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinde, “a) Kurum: 1 inci madde hükmüne giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri, b) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını, c) Arazi binek: Bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını, d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıtları, e) Arazi kaptıkaçtı: Bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtıları, f) Pikap: Şoför mahallinde şoför dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında azami 1750 kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtları, g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik olan pikapları, h) Panel: Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

31.12.2020 tarihli ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Bağlı cetveller” başlıklı 4’üncü maddesinde,  “(1) Bu Kanuna bağlı cetveller aşağıda gösterilmiştir:

i) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin yıl içinde edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı ile 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi kurumların yıl içinde satın alacakları taşıtların azami satın alma bedelleri (T)” hükmü yer almaktadır.

01.04.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine ilişkin Esas ve Usuller’in “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde, “(1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”,

“Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde, “(1) Bu Esas ve Usuller, 237 sayılı Kanuna tabi olan kurumları ve taşıtları kapsar.”,

 “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde,  “(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;

d) Taşıt: Kanun kapsamına giren motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,

…ifade eder.”,

“Temel amaç” başlıklı 5’inci maddesinde, “(1) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yoluyla karşılanmasının temel amacı, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açılmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır.”,

“Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

a) Hizmet alımının yapıldığı yılın başında, binek ve station-wagon cinsi taşıtlar 10 yaşım, diğer taşıtlar ise 15 yaşını doldurmamış olacaktır.

b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.

c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyecektir.

ç) Taşıtlar şoförlü veya şoförsüz, yakıt dahil veya hariç, kısmen şoförlü veya şoförsüz veyahut kısmen yakıt dahil veya hariç olarak edinilebilecektir.

d) Taşıtların, her türlü vergi, sigorta ve bakım-onarım gibi giderleri yükleniciye ait olacaktır.

e) Yüklenicilerce çalıştırılan şoförlerin, sözleşmeye aykırı her türlü davranışlarından, bunların taşıtlara, kurum mensuplarına ve üçüncü şahıslara verecekleri zararlardan dolayı yükleniciler sorumlu olacaktır.

f) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla “Resmî hizmete mahsustur” ibaresi yazılı bir levha görünür bir şekilde konulacaktır.

g) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesinin gerektirdiği giderler kurum bütçesinde öngörülen ödenekler çerçevesinde karşılanacaktır.

ğ) Kurumlar ve yükleniciler karayolları trafik mevzuatı hükümlerine uyacaklardır.

h) Hizmet alımı suretiyle taşıt edinimi kurumların tabi oldukları ihale mevzuatına göre gerçekleştirilecektir.

ı) Kurumlar, sosyal tesis kaynaklarından karşılanmak şartıyla sosyal tesis hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle taşıt edinebileceklerdir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.ı maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir:   “İstekliler ambulans servisi uygunluk belgesi ile teklif edecekleri ambulansların marka-model ve Türkiye sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Ocak 2021 tarihli kasko araç değer listesinde yayımlanan bedelin yazılı olduğu belgeyi teklifleri ile birlikte beyan edeceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibidir:

İhale konusu iş 20 ambulans ve 60 sürücü kiralanması işi olup birim fiyat teklif cetvelinde ayrı kalemler halinde teklif verilmesi istenilmiştir. 20 adet ambulans kasko araç değer listesindeki fiyatlarına ilişkin listenin teklifler ile birlikte beyan edileceğine ilişkin düzenlemenin dayanağının Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller olduğu idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilmiştir.

23.09.2021 tarih ve 16178 sayılı ve 13.10.2021 tarih ve 17468 sayılı yazılar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak görüş talep edilmiş olup 18.10.2021 tarihli ve 644835 sayılı cevabi yazıda;

“İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, ambulans cinsi taşıtların hizmet alımı suretiyle edinimine ilişkin olarak tereddüde düşülen hususlarda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 237 sayılı Taşıt Kanununda, Kanun kapsamına giren taşıtlar sayma suretiyle gösterilmemiş, istisnalar belirtilerek motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçları kapsama dahil edilmiştir. Ancak, anılan Kanunun 9 uncu maddesi gereğince yılı merkezi yönetim bütçe kanununa ekli (T) işaretli cetvelde satın alınacak taşıtların bedelleri belirlenirken, 237 sayılı Kanun kapsamına giren taşıtların detaylı bir tasnifi yapılmıştır. Bu tasnifte ambulanslar, tıbbi donanımlı ve arazi hizmetleri için olmak üzere iki farklı cinste gösterilmiştir.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 237 sayılı Kanuna istinaden düzenlenmiş olması hasebiyle ambulans cinsi taşıtların hizmet alımı suretiyle ediniminin de bu Esas ve Usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır.

Diğer taraftan, mezkur Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasıyla binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların aylık kiralama bedeline sınırlama getirilmiştir. Fıkra hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, sınırlamaya tabi taşıtlar sayılırken yılı merkezi yönetim bütçe kanununa ekli (T) işaretli cetvelde gösterilen taşıt tasnifi esas alınmıştır. Anılan fıkrada ambulans cinsi taşıtlara yer verilmemesi sebebiyle de söz konusu taşıtlar bu sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Kaldı ki aylık kiralama bedelinin sınırlandırılmasında esas alınan kasko değer listesinde taşıtlar marka, model ve model yılı değişkenleri esas alınarak gösterilmekte ve bu listede ambulans cinsi taşıtlara yer verilmemektedir.

Ayrıca, motorlu kara taşıtlarına ilişkin kasko değer listesinin oluşturulmasına ve yayımlanmasına ilişkin işlemler, ekonomik hayatın ve sigortacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir.” denilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün yukarıda yer verilen görüşü doğrultusunda; incelenen ambulans kiralama hizmet alım işine konu araçlar olan ambulansların Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun T cetvelinde yer alan ayrı bir araç türü olduğu; bu çerçevede, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında ambulans cinsi taşıtların sayılmadığı; kasko değer listesinde de taşıtların marka, model ve model yılı değişkenleri esas alınarak gösterildiği ve bu listede ambulans tipi taşıtlara yer verilmediği hususları birlikte değerlendirilerek, İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde yapılan, ihaleye katılım için gerekli belgeler arasında ihale konusu ambulansların kasko araç değer listesinde yayımlanan bedellerinin yazılı olduğu belgenin teklifler ile birlikte beyan edileceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve ihalenin iptalini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle