Karar No              : 2017/MK-506

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/82921 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Taşıma Araçlarına Güvenlik Kamerası Alımı Ve Kurulumu Mal” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan 2012/82921 İhale Kayıt Numaralı “Toplu Taşıma Araçlarına Güvenlik Kamerası Alımı ve Kurulumu Mal” ihalesine ilişkin olarak İki Aslan İnş. Med. İlet. Pet. San. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 22.10.2012 tarih ve 2012/UM.I-4072  sayılı karar ile süre yönünden “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı İki Aslan İnş. Med. İlet. Pet. San. Ltd. Şti. tarafından anılan kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.10.2013 tarih ve E:2013/234, K:2013/1369 sayılı kararı ile davanın reddine kararı verilmesi üzerine, bu karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 12.10.2017 tarih ve E:2014/1051, K:2017/2565 sayılı kararında; “…Bu durumda, kamu kurum kuruluşlarının işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğunu kurala bağlayan Anayasa’nın 40. maddesinin  ikinci fıkrasındaki düzenlemeye rağmen, ihaleyi yapan idare tarafından, davacının şikayet dilekçesi üzerine verilen kararın bildirimine ilişkin işlemde davacının hangi kanun yolları ve mercilere başvurabileceği ve süreleri belirtilmediğinden, idarenin doğru bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve hak arama özgürlüğünün ihlal edilmiş olması karşısında, bakılan davada süre aşımından söz edilemeyecek olup, Kamu İhale Kurulu’nca işin esasının incelenmesi gerekirken başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.10.2013 tarih ve E:2013/234, K:2013/1369 sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulu’nun 22.10.2012 tarihli ve 2012/UM.I-4072  sayılı kararının iptaline,

2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, esasın incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle