Tekliflerin Eşit Olması Kura İşleminin Bir Komisyon Üyesi Tarafından Gerçekleştirilmesi

Karar No              : 2023/UH.I-34

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1140280 İhale Kayıt Numaralı “2023 Yılı Muhtelif Kurs Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bahçelievler Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2023 Yılı Muhtelif Kurs Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.12.2022 tarih ve 67251 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1546 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu hizmet alımı ihalesinde tekliflerinin eşit olması nedeniyle EKAP üzerinden gönderilen tebligat ile kura çekimine davet edildikleri, kura çekiminin yazı tura atılması suretiyle yapılmasına karar verildiği, çekilişi yapacak kişiyi belirlemek amacıyla önce Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon San. ve Tic. Ltd.Şti. yetkilisine sorulduğu ve yazı-tura sonucu kurayı anılan şirket yetkilisinin çektiği, ancak yapılan kura işleminin mevzuata aykırı olduğu, şöyle ki Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesi gereğince kura işleminin bir komisyon üyesi tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde  “İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 …(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) İhale komisyonu tarafından 59 uncu madde kapsamında seçilen yönteme bağlı olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespitinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Aşırı düşük tekliflerin açıklama istenmeksizin reddedileceği ihalelerde, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerine; yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

b) Aşırı düşük teklif açıklamasının isteneceği ihalelerde, teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri sunmaları istenir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sunulan bilgi ve belgeler ile aşırı düşük teklif açıklamaları çerçevesinde;

1) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

2) Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağladığı anlaşılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları incelenir ve açıklamaları uygun görülmeyenlerin teklifleri reddedilir.

3) Sınır değerin altındaki tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması veya aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyerek tekliflerin tümünün reddedilmesi halinde, teklif fiyatı sınır değerin üzerinde olan ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahiplerinden, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri sunmaları istenerek (a) bendindeki esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır  işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

…verilir.

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) bendindeki kriterin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler  (…) esas alınır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(6) Elektronik eksiltme yapılan ihalelerde ihale üzerinde kalan istekli, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

70.1.1. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.

70.1.2. Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

…70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

70.2.1. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

70.2.2. Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kâğıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

70.2.3. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

70.2.4. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.” açıklaması,

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuruya konu ihalede EKAP üzerinden 11 adet ihale dokümanının indirildiği ve 23.11.2022 tarihinde elektronik olarak yapılan ihaleye 9 isteklinin e-teklif verdiği, isteklilerden Ege Grup Organizasyon Sosyal ve Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda geçici teminata ilişkin satırların doldurulmaması ve EKAP üzerinden e-GTM bilgisine ulaşılamaması nedeniyle, 4 isteklinin (Zirve Eğitim Kursları Teknoloji ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., CPR Kurumsal Hizmetler Ticaret Limited Şirketi, A Z Destek Hizmetleri ve İhtiyaç Ürünleri Eğitim Turizm Yem Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Yenerler Turizm Enerji Tekstil Teknolojik Destek Hizmetleri Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi) tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunmaları nedeniyle, Artaş Eğitim Sosyal Hizmetler ve Temizlik Organizasyon Anonim Şirketi’nin teklifinin ise yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi kriterine ilişkin beyanda bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından söz konusu ihaleye 1.985.304,00 TL olarak eşit teklif verildiği, idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre yapılan puanlamada da anılan isteklilerin eşit puana sahip oldukları anlaşılmıştır.

İdarece 30.11.2022 tarihinde EKAP üzerinden 2 istekliye gönderilen “En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kura Çekimine Davet” konulu yazıda “23.11.2022 Tarihinde vermiş olduğunuz teklif en düşük teklif olup; iki istekli en düşük ve eşit teklif sunduğundan;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Madde 63 (3) … Hükmü gereği 2 Aralık Cuma Günü Saat: 10: 00 ‘da Encümen Toplantı salonunda kura çekimi için hazır bulunmanız, İsteklilerin gelmemesi veya tek isteklinin gelmesi durumunda Kura çekimi hazır bulunanlar huzurunda yapılacak olup; kuraya katılmayan isteklinin itiraz hakkı olmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederiz.” ifadelerine yer verilmiş olup, söz konusu yazı ile idare tarafından 02.12.2022 tarihinde kura yapılacağının her 2 istekliye bildirildiği görülmüştür.

İdare tarafından 02.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucuna göre Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif, Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

07.12.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararında “…02.12.2022 tarihinde Saat: 10:00’ da Encümen toplantı Salonunda eksiksiz toplanan komisyonumuz ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve en avantajlı 2. Teklif sahibini belirlemek amacıyla, Kura çekimi için iki adet aynı özellikte kâğıda en avantajlı teklif, diğer kâğıda en avantajlı 2. Teklif yazarak bir sepetin içine koymuştur. Kura çekimi hazır bulunan Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi huzurunda, çekilişin isteklilerden biri tarafından yapılmasını bunu kendilerinin belirlemesini komisyon başkanı sözlü olarak tebliğ etmiştir. İstekliler yazı tura atmak suretiyle çekilişi yapacak istekliyi belirlemiştir. Çekilişin Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi tarafından yapılmasına her iki isteklinin onayı ile devam edilmiştir. Komisyon ve istekliler huzurunda şeffaf bir şekilde çekiliş yapılmış; çekiliş sonucunda Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi en avantajlı teklif yazan kâğıdı çekmiş. Komisyon Başkanı tarafından her iki istekliye ve Komisyon üyelerine gösterilmiştir. Sepette kalan ikinci kâğıt komisyon başkanı tarafından sepetten çıkarılarak açılmış her iki istekliye gösterilmek suretiyle teyitleri alınmış. Kura sonucu her iki isteklinin imzaları alınmak suretiyle Tutanak altına alınmış ve tutanak İhale dosyasına konulmuş …” ifadelerine yer verilmiştir.

Mezkûr tutanaktan, ihaleye eşit teklif veren isteklilerden Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin puanlama sonucunda da eşit puana sahip olmaları nedeniyle 02.12.2022 tarihinde saat 10:00’da kura çekimine davet edildikleri, belirtilen saatte ve yerde komisyonun eksiksiz toplandığı ve kura çekimi için iki adet aynı özellikte kâğıttan birine “En düşük teklif”, diğer kâğıda “2. En düşük teklif” yazılarak bir sepetin içine konulduğu, sonrasında komisyon başkanı tarafından çekilişin isteklilerin aralarında belirleyecekleri kişi tarafından çekim yapılması hususunun anılan isteklilere sözlü olarak tebliğ edildiği, isteklilerin yazı tura atmak suretiyle çekilişi yapacak istekliyi belirlediği, çekilişin Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilisi tarafından yapılmasına her iki isteklinin onayı ile devam edildiği, çekiliş sonucunda Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “En düşük teklif” yazan kâğıdı çektiğinin komisyon başkanı tarafından her iki istekliye ve komisyon üyelerine gösterildiği, sepette kalan ikinci kâğıdın komisyon başkanı tarafından sepetten çıkarılarak açıldığı ve her iki istekliye gösterildiği, kura sonucunun her iki isteklinin imzaları alınmak suretiyle tutanak altına alındığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 70.2.2’nci maddesinde, kura işleminin ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacağı, işlem sırasında ihale komisyonu üyelerinin hazır bulunacağı, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanlarının aynı özelliklere sahip kâğıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacağı açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu bağlamda idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılan puanlama neticesinde Eslem Personel Hizmetleri Temizlik Bilgi İşlem Otomasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Lina Hizmet Yönetimi Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin her ikisinin de eşit puan aldığı ve bu durum üzerine idare tarafından 30.11.2022 tarihli ve 00563 sayılı yazı ile ihalede eşit teklif sahibi olan iki isteklinin 02.12.2022 tarihinde yapılacak kura çekimine davet edildiği, 07.12.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararında tutanak altına alındığı üzere, her iki isteklinin de kura çekiminde hazır bulunduğu, kura çekiminde kullanılacak 2 (iki) adet aynı özellikte kâğıttan birine “En düşük teklif”, diğer kâğıda “2. En düşük teklif” şeklinde ibarenin yazılarak bir sepet içerisine atıldığı, ancak, kura çekilmesi işleminin isteklilerden biri tarafından yapıldığı ve ilgili Tebliğ açıklamasında belirtildiği şekilde komisyon üyesince gerçekleştirilmediği, eşit teklif sahibi isteklilerin isimlerinin (ticaret unvanlarının) aynı özelliklere sahip kâğıtlara yazılmadığı, dolayısıyla kura çekilme işleminin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 70.2.2’nci maddesinde açıklanan hususlar dikkate alınarak, ihale komisyonu üyelerinin tamamının hazır bulunacağı ve bir komisyon üyesince kura çekiminin gerçekleştirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci ve 2’nci tekliflerin belirlenmesi gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 13.819,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu tüm iddialarında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 13.819,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, kura çekim işleminin yukarıda aktarılan açıklamalar göz önünde bulundurularak tekrarlanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine

Oybirliği ile karar verildi.