Hesaplama Farklılığının Teklif Bedelinin Binde Birinden Daha Az Olduğu Gibi Teklif Sıralamasını Da Değiştirmediği

Karar No              : 2020/MK-271

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/133423 İhale Kayıt Numaralı “Bursa,Balıkesir Ve Çanakkale’De Ormanlık Alanlardan Geçen Hatların Altındaki Bitki Örtüsü Temizliği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/492766 ihale kayıt numaralı “Kurumumuz Çalışanlarına ve Menkul –Gayrimenkullerine Düzenlenecek Zorunlu Ferdi Kaza ile Nakliyat, Yangın, Kaza ve Tekne Kaza Sigortalarının Teknik Şartnamelerimizde Belirtilen Teminatları Kapsayacak Şekilde ve Belirtilen Dönem İçinde Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Tuna Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 15.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-123 sayılı karar ile Tuna Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi ve Imc Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Imc Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 04.03.2020 tarih ve E:2020/219, K:2020/534 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

IMC Sigorta ve Reasürans Brokerligi A.Ş. tarafından mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 08.09.2020 tarih ve E:2020/1938, K:2020/1971 sayılı kararı ile “…Davacı tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinin “d-Taskömürü-1 Römorkörü” kalemi prim tutarının, tahmini toplam sigorta kıymeti (16.000.000,00-TL) ile yıllık fiyatın (0,000004-TL) çarpımı sonucunda bulunan tutarın fiyat oranına (100) bölünmesiyle 0,70-TL olarak hesaplandığı, oysaki prim tutarının bu hesaplama sonucu 0,64-TL olması gerektiği, yine birim fiyat teklif cetvelinin “e-Alçıtepe botu” kalemi prim tutarının, tahmini toplam sigorta kıymeti (2.000.000,00-TL) ile yıllık fiyatın (0,000018-TL) çarpımı sonucunda bulunan tutarın fiyat oranına (100) bölünmesiyle 0,35-TL olarak hesaplandığı, oysaki prim tutarının bu hesaplama sonucu 0,36-TL olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Davacı tarafından ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin “d-Taskömürü-1 Römorkörü” kaleminde prim tutarının 0,64-TL yerine 0,70-TL olarak, “e-Alçıtepe botu” kaleminde prim tutarının 0,36-TL yerine 0,35-TL olarak yazıldığı, elektronik araçların tablolama programlarından kaynaklı hesaplama farklılıklarının aritmetik hata olarak kabul edilmemesi için hesaplama farklılığının toplam teklif fiyatının binde birine eşit ya da daha az olması ve teklif sıralamasını değiştirmemesi yartlarının Tebliğ’de belirtildiği, davacı tarafından sunulan teklifteki hesaplama farklılığının teklif bedelinin binde birinden daha az olduğu ve bir sonraki teklif sahibi ile arasındaki farkın 360.970,11-TL olması nedeniyle teklif sıralamasını değiştirmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, söz konusu kalemlerdeki prim tutarı farklılığının yıllık fiyat sütunundaki birim fiyatın elektronik araçlar yardımıyla yapılan hesaplama nedeniyle yuvarlamadan kaynaklandığı, hesaplama farklılığının teklif bedelinin binde birinden daha az olduğu gibi teklif sıralamasını da değiştirmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Idare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 15.01.2020 tarihli ve 2020/UH.II-123 sayılı kararının 2’nci iddiasına ilişkin değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle