Hazır Yemek Alım İşi İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi

Karar No              : 2021/UH.II-1017

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2015 tarih ve 28597 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 17.03.2021 tarihli ve 2021/MK-109 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/827-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. ve üçüncü sırada bulunan teklif sahibi Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından;

6) İhale kapsamında sunulan Gıda Üretim Sertifikası ve Gıda Sicil Belgelerinin geçersiz olduğu, bu belgelerin 31.12.2014 tarihine kadar İşletme Kayıt Belgesi olarak değiştirilmesi gerektiğinin 7 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de belirtildiği,

Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alım ihalelerinde yeterliğe ilişkin diğer hususlar” başlıklı 75’inci maddesinde “…

75.3. Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem. Kanunu’nun 47’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 27.05.2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinde “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.

Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

5996 sayılı Kanun’un 13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren, işletmelerin kayıt ve onayına ilişkin 30’uncu maddesinde “(1) Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yemek işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.

           (4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

      Bu itibarla, 5996 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 30’uncu maddesi uyarınca gıda üretimi yapan onaya tabi işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onay alması gerektiği, kayıt işlemine tabi işletmelerin ise işletme kayıtlarını anılan Bakanlığa yaptırmak zorunda oldukları anlaşılmakta olup, kayıt işlemine tabi gıda işletmelerinin “işletme kayıt belgesi” alması gerekmektedir.

     Diğer yandan 5996 sayılı Kanun’un 22, 30 ve 31’inci maddelerine dayanılarak çıkarılan ve 17.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında “işletme kayıt belgesi”ne ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş olup, bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim izni belgeleri tüm sonuçlarıyla iptal edilmiştir.” hükmüne, geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında ise “Bu Yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31.12.2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir.

      Dolayısıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 47’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 5179 sayılı Kanun’a dayanılarak düzenlenen “gıda üretim izin belgeleri”nin iptal edildiği ve 5996 sayılı Kanun ile yukarıda bahsedilen Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen “işletme kayıt belgesi”nin söz konusu belgenin yerini aldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

… h)

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ilgili kuruluşlardan aldıkları Gıda Üretim İzin Belgesinin aslını veya noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür tastikli sureti (Aslı idaremizce görülecektir.) ihale dosyasında vereceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yemekçim Tabildot Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen TR-34-100536 sayılı İşletme Kayıt Belgesinin sunulduğu,

Evrensel Hazır Gıda Özel Sağlık Spor İşl. San. ve Tic. A.Ş. tarafından  teklif dosyası kapsamında, Ataşehir Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen TR-34-K-0270002 sayılı İşletme Kayıt Belgesinin sunulduğu,

Doyaş Yemek Gıda ve Servis Hizm. San. Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında, Kartal Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen TR-34-K-027015 sayılı İşletme Kayıt Belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde anılan isteklilerin teklif dosyaları kapsamında ilgili mevzuat ile iptal edilen gıda üretim izin belgeleri yerine yeni mevzuatla bu belgenin yerini alan işletme kayıt belgelerini sunduğu belirlendiğinden söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle