Karar No              : 2019/MK-251

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/452524 İhale Kayıt Numaralı “Gelibolu Feribot Terminali İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A. Ş. tarafından yapılan 2017/452524 ihale kayıt numaralı “Gelibolu Feribot Terminali İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Tekn. Danş. Turz. Enerji San. ve Tic. A. Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UY.II-2083 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ana-Kent Planlama Yapı Yatırım Tekn. Danş. Turz. Enerji San. ve Tic. A. Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.02.2019 tarihli E:2019/56, K:2019/284 sayılı kararında dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı üzerine alınan 20.03.2019 tarihli ve 2019/MK-104 sayılı Kurul kararı ile “…1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UY.II-2083 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Kurum tarafından anılan mahkeme kararının bozulması istemiyle yapılan temyiz başvurusu sonrasında, Danıştay Onüçüncü Dairesi 07.05.2019 tarihli ve E:2019/1171, K:2019/1517 sayılı kararında “…Dosyadaki bilgi ve belgelerden, uyuşmazlığa konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş. – Al-Ga İnş. Taah. San. ve Tic. A. Ş. iş ortaklığının pilot ortağı Mefe İnş. Taah. ve Dış Tic. A. Ş.nin %51 hissesine sahip Fermak İnş. Taah. A. Ş. hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilmesi ve kayyım atanmasına dair İstanbul Anadolu 20. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 28/03/2014 tarih ve E:2014/113 sayılı kararı ile iflasın bir yıl süre ile ertelenmesi ve kayyımların görevinin devam etmesine ilişkin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 04/03/2015 tarih ve E:2014/1065, K:2015/189 sayılı kararının bulunduğu, ancak Fermak İnş. Taah. A.Ş.’nin ihaleye katılan istekli değil, ihaleye katılan iş ortaklığının pilot ortağının %50 den fazla hissesine sahip diğer bir şirket olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, dava konusu ihaleye katılan şirket konumunda olmayan Fermak İnş. Taah. A. Ş. hakkında iflas erteleme kararı bulunmasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı açık olduğundan, itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalının temyiz isteminin kabulüne;

2.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 14/02/2019 tarih ve E:2019/56, K:2019/284 sayılı kararının bozulmasına,

3.Davanın reddine,…” ifadelerine yer verilerek Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.03.2019 tarihli ve 2019/MK-104 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarih ve 2018/UY.II-2083 sayılı kararının sonucu itibarıyla hukuken geçerliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle