aşırı düşük

Karar No              : 2021/MK-297

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/528581 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’Sinde Sabah Yemeği (Çorba) Ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/528581 ihale kayıt numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’sinde Sabah Yemeği (Çorba) ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.02.2020 tarihli ve 2020/UH.I-325 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Sivas Anadolu Kurumsal Yemek Hizmetler tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.04.2020 tarih ve E: 2020/707, K:2020/739 sayılı kararıyla, “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Bu karar üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 24.06.2020 tarih ve 2020/MK-139 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 12.02.2020 tarihli ve 2020/UH.I-325 sayılı kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Sivas Anadolu Kurumsal Yemek Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı Duygu Dağlar ve Elif Dağlar’a ait T.C. kimlik numaralarının bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Bu arada Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.04.2020 tarih ve E:2020/707, K:2020/739 sayılı kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.11.2020 tarih ve E:2020/1934, K:2020/3030 sayılı kararı ile “2. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 29/04/2020 tarih ve E:2020/707, K:2020/739 sayılı kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünden dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının bu kısmının onanmasına, … 5. Temyize konu Mahkeme kararının, geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiası yönünden eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği kapsamında inceleme yapılması gerektiği iddiasına ilişkin hüküm kurulmayan kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına” karar verilmiştir.

Bu karar üzerine Ankara 10. İdare Mahkemesince alınan 09.02.2021 tarih ve E:2021/206, K:2021/223 sayılı karar ile, “Kurul tarafından eşit muamele ilkesi kapsamında geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiasına yönelik incelemenin başvurucu şirket açısından da değerlendirilmesi gerekirken bu hususa riayet edilmeden tesis edilen Kamu İhale Kurulu’nun 12.02.2020 tarih, 2020/UH.l-325 sayılı kararı bu yönüyle de hukuka uygun görülmemiştir.” şeklindeki gerekçe ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Ankara 10. İdare Mahkemesince alınan 09.02.2021 tarih ve E:2021/206, K:2021/223 sayılı karar üzerine Kurulca 10.03.2021 tarih ve 2021/MK-96 sayılı kararı ile, “Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiası yönünden, Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. açısından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediğine ilişkin olarak esasın yeniden incelenmesine” karar verilmiştir.

10.03.2021 tarih ve 2021/MK-96 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Ankara 10. İdare Mahkemesince alınan 09.02.2021 tarih ve E:2021/206, K:2021/223 sayılı kararda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, geçici teminat mektubunun yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiası yönünden, Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. açısından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği hususuna ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda 31.03.2021 tarih ve 2021/UH.I-707 sayılı Kurul Kararı ile, “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Bu arada Ankara 10. İdare Mahkemesinin 09.02.2021 tarih ve E:2021/206, K:2021/223 sayılı kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 31.05.2021 tarih ve E:2021/1088, K:2021/1979 sayılı kararı ile “Uyuşmazlık, dava konusu Kurul kararındaki davacı şirketin geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiası yönünden, eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği kapsamında, başvurucu şirket hakkında da davalı idare tarafından inceleme yapılıp yapılmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.

Aktarılan düzenlemelere göre, davalı idarenin, itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususların yanında ayrıca eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği açısından da incelemesi gerekmektedir. Bu incelemede, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Olayda, itirazen şikâyet başvurusu üzerine davalı idare tarafından yapılan inceleme sonucunda 10/02/2020 tarih ve 2020-3E sayılı esas inceleme raporu (rapor) hazırlandığı, raporun (B) bölümünde, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi yönünden inceleme yapıldığı belirtilerek, eşit muamele çerçevesinde tespit edilen aykırılıklar ile buna ilişkin inceleme ve hukukî değerlendirmeye yer verildiği, yine raporun “IV-ÖZET” kısmının “B) Eşit muamele ilkesi yönünden” bölümünde aynı değerlendirmelerin yer aldığı görülmektedir.

Dava konusu Kurul kararının (B) bölümünde, “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin 2. fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukukî değerlendirme aşağıda yapılmıştır.” ifadesine yer verildikten sonra, eşit muamele çerçevesinde tespit edilen aykırılıklar belirtilmiş olup, davacı şirketin geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiası yönünden eşit muamele ilkesi açısından bir aykırılığa yer verilmemiştir.

Bu bağlamda, anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 2. fıkrasında, eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede, dayanağı bakımından itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı kuralının yer aldığı ve dava konusu Kurul kararında da bu kurala yer verilerek eşit muamele ilkesi yönünden değerlendirme yapıldığı dikkate alındığında, davalı idarenin davacı şirketin geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiasını eşit muamele ilkesi kapsamında başvuruda bulunan şirket yönünden de incelediği ve bu yönden herhangi bir hukuka aykırılığa rastlamadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davalı idare tarafından uyuşmazlık konusu iddia yönünden başvurucu şirket hakkında da eşit muamele ilkesi kapsamında değerlendirme yapıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin “davacı şirketin geçici teminat mektubunun yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmediği iddiası yönünden, eşit muamele ilkesinin ihlâl edilip edilmediği kapsamında, başvurucu şirket hakkında yapılan incelemeyle ilgili kısmında” hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçeler ile “1. Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 09/02/2021 tarih ve E:2021/206, K:2021/223 sayılı kararının BOZULMASINA, 3. Bu kısım yönünden DAVANIN REDDİNE” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 10.03.2021 tarih ve 2021/MK-96 sayılı kararı ve bu karar uyarınca yapılan esas incelemesine ilişkin 31.03.2021 tarih ve 2021/UH.I-707 sayılı kararının  iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle