Geçici Teminat Mektubu Tutarının Anılan İstekliye Ait Teklif Bedelinin %3’ünden Az Olmaması

Karar No              : 2020/UH.II-1836

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” ihalesine ilişkin olarak 06 Antika Turizm Taş. Hiz. ve Tem. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin 13.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.10.2020 tarih ve 46786 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1630 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan Hasgül Tur. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan geçici teminat mektubunun idarece istenilen şartı karşılamadığı,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir. 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)

b) Miktarı ve türü: Hizmet Alımı, 3 adet Binek Hizmet Aracı, 17 adet Kombivan Araç, 1 adet Minibüs 16+1 Kişilik, 2 adet Minibüs 8+1 Kişilik, 4 adet Çift Kabinli Kamyonet, 4 adet Pick-Up, 1 adet Ahtapot çekici, 3 adet Motosikletin 12 ay boyunca kiralanması işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Esenyurt Belediyesi sınırları ve Zabıta Müdürlüğü emrinde Türkiye sınırları

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 17.02.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

29.09.2020 tarihli ihale komisyonu kararından şikâyete konu ihalede 16 adet ihale dokümanı indirildiği, 6 isteklinin ihaleye teklif verdiği, Hasgül Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi 06 Antika Turizm Taş. Hiz. ve Tem. İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden, geçici teminat tutarının teklif bedelinin %3 ünden az olmaması ve standart forma uygun geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin ise 17.02.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Hasgül Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında idarece ihale dokümanı kapsamında verilen standart forma uygun geçici teminat mektubu sunulduğu, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kurtköy Şubesi tarafından 17.09.2020 tarihinde düzenlenen söz konusu geçici teminat mektubunda teminat tutarının 80.000,00 TL olarak belirtildiği, geçerlilik tarihinin ise 30.03.2021 olduğu görülmüştür. Bu itibarla, geçici teminat mektubu tutarının anılan istekliye ait teklif bedelinin %3’ünden (56.690,85 TL) az olmadığı, geçerlik süresinin ise dokümanda belirlenen tarihten (17.02.2021) önceki bir tarih olmadığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle